Voorschrift voor het merken van munitie en de verpakking van munitie

Geldend van 19-04-2012 t/m heden

Voorschrift voor het merken van munitie en de verpakking van munitie

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld wordt het in bijlage gevoegde Voorschrift voor het merken van munitie en de verpakking van munitie.

Artikel 2

  • 1 Er kan schriftelijk vrijstelling of ontheffing worden verleend van de regels gesteld in het in bijlage gevoegde voorschrift. Aan de vrijstelling of ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

  • 2 Van een besluit zoals bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan aan de Commandant van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee.

  • 3 Aan de voorzitter van de Defensie Veiligheidsraad Gevaarlijke Stoffen wordt mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.

  • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de functionaris, bedoeld in het derde lid treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 3

De Commandant en controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee zijn belast met de controle op de naleving van het gestelde in het voorschrift.

Artikel 4

Het in bijlage gevoegde voorschrift wordt opgenomen in de MP40-40 (van de serie ministriële publicaties van het ministerie van Defensie) en vervangt het in de huidige MP40-40 opgenomen voorschrift.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die zal worden gepubliceerd op het internet http://mpbundels.mindef.nl/. Tevens zal dit besluit en de bijlage worden geplaatst in de op het intranet van het Ministerie van Defensie opgenomen serie ministeriele publicaties (MP40-40).

Den Haag, 22 maart 2012

De

Minister

van Defensie,

J.S.J. Hillen

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op http://mpbundels.mindef.nl en in de op het intranet van het Ministerie van Defensie opgenomen serie minsteriele publicaties (MP40-40).]

Terug naar begin van de pagina