Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie

Geldend van 17-04-2012 t/m heden

Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

Op basis van de beleidsregel: Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie (BR/CU-7049)

En gelet op: artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen a en djo. artikel 51 tot en met 53 Wmg

Besloten:

dat rechtsgeldig

door:

waarbij deze prestatiebeschrijvingbeschikking niet van toepassing is op instellingen als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder de nummers 2 en 3, 10 en 12 tot en met 24 van het Uitvoeringsbesluit WTZi en voor zover de prestaties niet als onderdeel van een diagnose behandelingscombinatie in rekening worden gebracht

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden

de prestaties:

zoals omschreven in de bijgevoegde prestatielijst, in rekening kunnen worden gebracht waarbij deze prestaties slechts door een niet-Big’er in rekening kunnen worden gebracht indien het zorg betreft waarop bij of krachtens de Zvw of AWBZ aanspraak bestaat.

Voor alle facultatieve prestaties geldt dat zij enkel gedeclareerd kunnen worden wanneer hier een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en de betreffende zorgaanbieder aan ten grondslag ligt.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J.C.E. Kursten,

unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens.

Bijlage bij Prestatiebeschrijvingbeschikking TB/CU-7038-01 van 4 april 2012

Facultatieve prestaties fysiotherapie

Lijst met facultatieve prestaties

Fp1. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 1

Fp2. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 2

Fp3. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 3

Fp4. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Voorste Kruisband reconstructie (VKB).

Fp5. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Totale Knieprothese (TKP).

Fp6. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Totale Heupprothese (THP).

Fp7. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Decompressie Schouder.

Voor al deze facultatieve prestaties geldt dat zij enkel gedeclareerd kunnen worden wanneer hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

Aanvraagprocedure Facultatieve Prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor fysiotherapie die afwijkt van de prestatiebeschrijvingen vermeld in de prestatiebeschrijvingbeschikking voor fysiotherapie (TB/CU-7027-01), indien ten minste één zorgaanbieder en ten minste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

 • 1. De aanvraag dient:

  • schriftelijk te worden ingediend;

  • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en;

  • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

 • 2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

  • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving

  • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie’ valt

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2;

 • valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie’.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

Terug naar begin van de pagina