Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2012

[Regeling vervallen per 01-06-2012.]
Geldend van 14-04-2012 t/m 31-05-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 12 april 2012, nr. 269391, houdende tijdelijke vrijstelling van artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2012)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 64, derde lid, van de Wet bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. bedrijf: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Meststoffenwet;

  • b. veenkoloniaal bouwplan: bouwplan met de teelt van fabrieksaardappelen ten behoeve van de zetmeelindustrie met een teeltfrequentie van ten minste eenmaal per drie jaar, met dien verstande dat geen sprake is van een veenkoloniaal bouwplan in de periode dat op de desbetreffende grond bloembollen worden geteeld of gras wordt geteeld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2012]

Voor bedrijven die een veenkoloniaal bouwplan uitoefenen op grond, gelegen in de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen, wordt, ter bestrijding van schade aan gewassen door winderosie, vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2012]

Artikel 2 is uitsluitend van toepassing op percelen waarop voorafgaand aan de datum waarop de vrijstelling ingaat, aantoonbaar maatregelen zijn genomen om schade aan gewassen door verstuiving van bodemdeeltjes te voorkomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 30 maart 2012 en vervalt met ingang van 1 juni 2012.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 april 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Terug naar begin van de pagina