Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-07-2024. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 20-09-2023 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/21857, houdende vaststelling van regels in verband met de vakbekwaamheid van bestuurders (Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 (PbEU L 226) betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en tot intrekking van richtlijn nr. 76/914/EEG van de Raad, richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEG L 403), alsmede de artikelen 124a, vijfde lid, 151b, onderdeel a, 151f, eerste en vijfde lid, 151h en 158, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 156c, tweede lid, 156ga, tweede, vierde en vijfde lid, 156h, tweede, vierde en vijfde lid, 156ha, tweede, vierde en vijfde lid, 156i, tweede, vierde en vijfde lid, 156k, tweede lid, 156ka, tweede en derde lid, 156l, tweede en derde lid, 156la, tweede en derde lid, 156m, tweede en derde lid, 156o, 156q, tweede, derde en zevende lid, 156s, tweede lid, 156t, derde lid, 156w, tweede lid, 156x, eerste en vijfde lid, 156y, eerste lid, onder b, en tweede lid, en 156aa, derde lid, van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

§ 2. Aanwijzing richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Artikel 2

 • 1 Als richtlijn vakbekwaamheid bestuurders, bedoeld in artikel 151b, onderdeel a, van de wet, wordt aangewezen: richtlijn nr. 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van richtlijn nr. 76/914/EEG van de Raad (PbEU 2003, L 226).

 • 2 Een wijziging van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders gaat voor de toepassing van de wet en de daarop gebaseerde bepalingen gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.

Hoofdstuk II. Stelsel van basiskwalificatie

§ 2. Opzet theorie-examen vakbekwaamheid

Artikel 4

 • 1 Het theorie-examen vakbekwaamheid voor de rijbewijscategorie C1 bestaat uit:

  • a. een theorietoets module 1-C1 over de onderwerpen uit bijlage II, onderdeel I, onder B, onder 8, bij richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEU 2006, L 403);

  • b. een theorietoets module 2-C over de onderwerpen uit bijlage I, deel 1, onderdelen 1 en 2, bij de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders; en

  • c. een theorietoets module 3-C over de onderwerpen uit bijlage I, deel 1, onderdeel 3, bij de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders.

 • 2 Het theorie-examen vakbekwaamheid voor de rijbewijscategorie C bestaat uit:

  • a. een theorietoets module 1-C over de onderwerpen uit bijlage II, onderdeel I, onder B, onder 8, bij richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEU 2006, L 403);

  • b. een theorietoets module 2-C over de onderwerpen uit bijlage I, deel 1, onderdelen 1 en 2, bij de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders; en

  • c. een theorietoets module 3-C over de onderwerpen uit bijlage I, deel 1, onderdeel 3, bij de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders.

 • 3 Het theorie-examen vakbekwaamheid voor de rijbewijscategorie D1 bestaat uit:

  • a. een theorietoets module 1-D1 over de onderwerpen uit bijlage II, onderdeel I, onder B, onder 8, bij richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEU 2006, L 403);

  • b. een theorietoets module 2-D over de onderwerpen uit bijlage I, deel 1, onderdelen 1 en 2, bij de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders; en

  • c. een theorietoets module 3-D over de onderwerpen uit bijlage I, deel 1, onderdeel 3, bij de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders.

 • 4 Het theorie-examen vakbekwaamheid voor de rijbewijscategorie D bestaat uit:

  • a. een theorietoets module 1-D over de onderwerpen uit bijlage II, onderdeel I, onder B, onder 8, bij richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEU 2006, L 403);

  • b. een theorietoets module 2-D over de onderwerpen uit bijlage I, deel 1, onderdelen 1 en 2, bij de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders; en

  • c. een theorietoets module 3-D over de onderwerpen wetgeving, uit bijlage I, deel 1, onderdeel 3, bij de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders.

 • 5 De theorietoetsen module 2-C en module 3-C respectievelijk module 2-D en module 3-D worden niet afgenomen voordat de theorietoets module 1-C1 of module 1-C respectievelijk module 1-D1 of module 1-D met goed gevolg is afgerond.

 • 6 De duur van het theorie-examen vakbekwaamheid bedraagt ten minste 240 minuten.

§ 3. Eisen theorietoetsen vakbekwaamheid

Artikel 7

Bij de theorietoetsen module 2-C en module 3-C wordt getoetst of de aanvrager grondige kennis bezit van:

 • a. de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengt;

 • b. de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig;

 • c. de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig;

 • d. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving;

 • e. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

 • f. de wijze waarop lading veilig vervoerd moet worden;

 • g. de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening;

 • h. de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche;

 • i. de markt van het goederenvervoer.

Artikel 8

De aanvrager die reeds beschikt over een rijbewijs voor de rijbewijscategorie C1 respectievelijk C dat hetzij nog geldig is hetzij zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C1 respectievelijk C door met goed gevolg de theorietoetsen module 2-C en module 3-C af te leggen.

Artikel 9

[Vervalt op 01-07-2024. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De aanvrager van het theorie-examen vakbekwaamheid voor de rijbewijscategorie C1 die vóór de inwerkingtreding van dit artikel met goed gevolg van dat theorie-examen heeft afgelegd:

  • a. de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoetsen module 2-C en module 3-C af te leggen;

  • b. de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg het overgangsexamen vakbekwaamheid C af te leggen;

  • c. de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 en de theorietoets vakbekwaamheid 2 of 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoets module 2-C af te leggen;

  • d. de theorietoets vakbekwaamheid 2 of 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoetsen module 1-C1 en module 2-C af te leggen.

 • 2 De aanvrager van het theorie-examen vakbekwaamheid voor de rijbewijscategorie C die vóór de inwerkingtreding van dit artikel met goed gevolg van dat theorie-examen heeft afgelegd:

  • a. de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoetsen module 2-C en module 3-C af te leggen;

  • b. de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg het overgangsexamen vakbekwaamheid C af te leggen;

  • c. de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 en de theorietoets vakbekwaamheid 2 of 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoets module 2-C af te leggen;

  • d. de theorietoets vakbekwaamheid 2 of 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoetsen module 1-C en module 2-C af te leggen.

 • 3 De eisen van het overgangsexamen vakbekwaamheid C, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel b, worden nader uitgewerkt door het CBR. Deze eisen worden bekendgemaakt op de website van het CBR.

 • 4 Dit artikel vervalt met ingang van 1 juli 2024.

Artikel 10

Bij de theorietoetsen module 2-D en module 3-D wordt getoetst of de aanvrager grondige kennis bezit van:

 • a. de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengt;

 • b. de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig;

 • c. de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig;

 • d. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving;

 • e. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

 • f. de wijze waarop personen en bijbehorende lading veilig vervoerd moeten worden;

 • g. de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening;

 • h. de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche;

 • i. de markt van het personenvervoer.

Artikel 11

De aanvrager die reeds beschikt over een rijbewijs voor de rijbewijscategorie D1 respectievelijk D dat hetzij nog geldig is hetzij zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D1 respectievelijk D door met goed gevolg de theorietoetsen module 2-D en module 3-D af te leggen.

Artikel 12

[Vervalt op 01-07-2025. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De aanvrager van het theorie-examen vakbekwaamheid voor de rijbewijscategorie D1 die vóór 1 juli 2023 met goed gevolg van dat theorie-examen heeft afgelegd:

  • a. de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoetsen module 2-D en module 3-D af te leggen;

  • b. de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg het overgangsexamen vakbekwaamheid D af te leggen;

  • c. de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 en de theorietoets vakbekwaamheid 2 of 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoets module 2-D af te leggen;

  • d. de theorietoets vakbekwaamheid 2 of 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoetsen module 1-D1 en module 2-D af te leggen.

 • 2 De aanvrager van het theorie-examen vakbekwaamheid voor de rijbewijscategorie D die vóór 1 juli 2023 met goed gevolg van dat theorie-examen heeft afgelegd:

  • a. de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoetsen module 2-D en module 3-D af te leggen;

  • b. de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg het overgangsexamen vakbekwaamheid D af te leggen;

  • c. de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 en de theorietoets vakbekwaamheid 2 of 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoets module 2-D af te leggen;

  • d. de theorietoets vakbekwaamheid 2 of 3, behaalt het theorie-examen door met goed gevolg de theorietoetsen module 1-D en module 2-D af te leggen.

 • 3 De eisen van het overgangsexamen vakbekwaamheid D, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel b, worden nader uitgewerkt door het CBR. Deze eisen worden bekendgemaakt op de website van het CBR.

 • 4 Dit artikel vervalt met ingang van 1 juli 2025.

§ 4. Opzet praktijkexamen vakbekwaamheid

Artikel 13

 • 1 Het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorieën C1, E bij C1, D1 en E bij D1 bestaat uit het afleggen van:

  • a. een rijproef van ten minste 60 minuten, die geïntegreerd wordt afgelegd met het praktijkexamen voor het rijbewijs C1, D1, E bij C1 of E bij D1, bedoeld in de artikelen 72a, 73a, 75a of 76a van het Reglement rijbewijzen;

  • b. een praktijktoets vakbekwaamheid 1, in de vorm van een praktische test van ten minste 30 minuten gericht op onder andere beroepshouding en veiligheid, en

  • c. een praktijktoets vakbekwaamheid 2, in de vorm van een praktische test van ten minste 30 minuten op een besloten terrein of in een simulator gericht op de controle van het motorvoertuig.

 • 2 De duur van het praktijkexamen vakbekwaamheid bedraagt ten minste 120 minuten.

Artikel 14

 • 1 Het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorieën C, E bij C, D en E bij D bestaat uit het afleggen van:

  • a. een rijproef van ten minste 60 minuten, die geïntegreerd met het praktijkexamen voor het rijbewijs C, E bij C, D of E bij D, bedoeld in de artikelen 73, 74, 76 en 77 van het Reglement rijbewijzen wordt afgelegd;

  • b. een praktijktoets vakbekwaamheid 1, in de vorm van een praktische test van ten minste 30 minuten gericht op onder andere beroepshouding en veiligheid, en

  • c. een praktijktoets vakbekwaamheid 2, in de vorm van een praktische test van ten minste 30 minuten op een besloten terrein of in een simulator gericht op de controle van het motorvoertuig.

 • 2 De duur van het praktijkexamen vakbekwaamheid bedraagt ten minste 120 minuten.

§ 5. Eisen praktijktoetsen vakbekwaamheid

Artikel 15

Bij de praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie C1, C, E bij C1 en E bij C wordt getoetst of de aanvrager in staat is:

 • a. de veiligheidsvoorschriften toe te passen die van belang zijn bij het laden en lossen en vastzetten van lading;

 • b. criminaliteit en illegaliteit te voorkomen;

 • c. fysieke risico’s te voorkomen tijdens de werkzaamheden en het tillen, verplaatsen en vastzetten van lading;

 • d. passende maatregelen bij noodsituaties te nemen en het Europese schadeformulier in te vullen.

Artikel 16

Bij de praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor de rijbewijscategorieën D1, D, E bij D1 en E bij D wordt getoetst of de aanvrager in staat is:

 • a. over een juiste beroepshouding te beschikken;

 • b. de veiligheidsvoorschriften toe te passen die van belang zijn bij het in- en uitladen van bagage;

 • c. criminaliteit en illegaliteit te voorkomen;

 • d. fysieke risico’s te voorkomen tijdens de werkzaamheden en tijdens het in- en uitladen van bagage;

 • e. passende maatregelen bij noodsituaties te nemen en het Europese schadeformulier in te vullen.

Artikel 17

Bij de praktijktoets vakbekwaamheid 2 voor de rijbewijscategorieën C1, C, E bij C1, E bij C, D1, E bij D1, D of E bij D wordt getoetst of de aanvrager in staat is de controle over het voertuig bij verschillende situaties te hebben.

Artikel 18

De aanvrager die reeds beschikt over een rijbewijs van de categorie C1 of E bij C1 dat hetzij nog geldig is hetzij zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur verwerft het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C1 door met goed gevolg de in artikel 13, eerste lid, onderdelen b en c, bedoelde praktijktoetsen voor de rijbewijscategorie C1 af te leggen.

Artikel 19

De aanvrager die reeds beschikt over een rijbewijs van de categorie D1 of E bij D1, D of E bij D dat hetzij nog geldig is hetzij zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur verwerft het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D door met goed gevolg de in artikel 13, eerste lid, onderdelen b en c, bedoelde praktijktoetsen voor de rijbewijscategorie D1 af te leggen.

Artikel 20

De aanvrager die reeds beschikt over een rijbewijs van de categorie C of E bij C dat hetzij nog geldig is hetzij zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur verwerft het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C door met goed gevolg de in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, bedoelde praktijktoetsen voor de rijbewijscategorie C af te leggen.

Artikel 21

De aanvrager die reeds beschikt over een rijbewijs van de categorie D of E bij D dat hetzij nog geldig is hetzij zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur verwerft het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D door met goed gevolg de in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, bedoelde praktijktoetsen voor de rijbewijscategorie D af te leggen.

Artikel 22

 • 1 Het CBR wijst rij-instructeurs aan tot het afnemen van praktijktoetsen ingevolge artikel 156n van het Reglement rijbewijzen door middel van het aanwijzen van een opleidingscentrum in opdracht waarvan een rij-instructeur de praktijktoetsen afneemt.

 • 2 De aanwijzing bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaren en kan door het CBR worden ingetrokken of geschorst, indien de praktijktoets of het opleidingscentrum niet voldoet aan de door het CBR vastgestelde eisen.

 • 3 Het opleidingscentrum is gehouden tot betaling, op de door het CBR vastgestelde wijze, van het door deze instantie ter zake van de kosten van de aanwijzing vastgestelde tarief.

§ 5a. Vaststelling toetsmatrijzen

Artikel 22a

De eisen van de toetsen, bedoeld in de artikelen 7, 10, 15, 16 en 17, worden nader uitgewerkt door het CBR. Deze eisen worden bekendgemaakt op de website van het CBR.

§ 6. Vrijstellingen basiskwalificatie

Artikel 23

 • 1 Een aanvrager die in het bezit is van:

  • a. het getuigschrift van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 5 van de Regeling wegvervoer goederen,

  • b. het getuigschrift van vakbekwaamheid voor binnenlands beroepsvervoer, afgegeven door de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer voor 1 mei 2009, of

  • c. het getuigschrift van vakbekwaamheid voor grensoverschrijdend beroepsvervoer, afgegeven door de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer voor 1 mei 2009,

  is vrijgesteld van de theorietoets module 3-C voor rijbewijscategorie C1 of C.

 • 2 Een aanvrager die in het bezit is van:

  • a. het diploma B voor rijbewijscategorie C, afgegeven door de Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid voor 10 september 2009, of

  • b. het diploma of het praktijkgetuigschrift voor rijbewijscategorie C, afgegeven door de Stichting Vakopleiding Transport en Logistiek voor 10 september 2009,

  is vrijgesteld van de theorietoetsen module 2-C en module 3-C voor rijbewijscategorie C1 of C.

Artikel 23a

 • 2 Een aanvrager die in het bezit is van het diploma B voor rijbewijscategorie D afgegeven door de Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid voor 10 september 2008, is vrijgesteld van de theorietoetsen module 2-D en module 3-D voor rijbewijscategorie D1 of D.

Hoofdstuk III. Stelsel van nascholing

§ 1. Eisen aan toekenning nascholing gevolgd in andere lidstaat

Artikel 24

De bewijsstukken, bedoeld in artikel 156t, eerste lid, van het Reglement rijbewijzen, tonen aan dat de bestuurder gedurende een bepaald aantal uren door de bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat gecertificeerde nascholing heeft gevolgd.

§ 2. Erkenningseisen opleidingscentra

Artikel 25

 • 2 Om voor erkenning in aanmerking te komen voldoen de opleidingscentra aan de volgende eisen:

  • a. de aangeboden nascholingscursussen zijn door het CBR gecertificeerd overeenkomstig artikel 26 en voldoen aan de in het eerste lid van dat artikel opgenomen eisen;

  • b. het opleidingscentrum draagt er zorg voor dat de nascholingscursussen in een daarvoor geschikte locatie worden gegeven;

  • c. het opleidingscentrum overlegt het te gebruiken lesmateriaal;

  • d. het opleidingscentrum draagt zorg voor de actualiteit van de bij het CBR bekende gegevens;

  • e. het opleidingscentrum controleert de legitimatie van deelnemers van nascholingscursussen;

  • f. het opleidingscentrum biedt de nascholingscursussen aan in de daarvoor aangemelde locatie;

  • g. het opleidingscentrum voert een juiste administratie;

  • h. het opleidingscentrum handelt in overeenstemming met andere uit de erkenning voortvloeiende verplichtingen.

 • 3 De aanvraag van een erkenning geschiedt op de door het CBR vastgestelde wijze.

 • 4 Een erkenning van een opleidingscentrum kan door het CBR worden geschorst of ingetrokken, indien niet langer aan de eisen, bedoeld in het tweede lid, wordt voldaan.

§ 3. Certificering nascholingscursussen

Artikel 26

 • 1 Nascholingscursussen komen voor certificering in aanmerking indien is voldaan aan de volgende eisen:

  • a. het opleidingsprogramma van de cursus bevat een duidelijke beschrijving van de leerstof;

  • b. het lesprogramma en de leerstof van de cursus vormen een uitwerking van de onderwerpen genoemd in de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders;

  • c. het opleidingsprogramma bevat een overzicht van de kwalificaties van de voor die cursus in te zetten nascholingsdocenten en -instructeurs;

  • d. het opleidingsprogramma geeft voldoende inzicht in de toe te passen lesmethoden;

  • e. het opleidingsprogramma geeft voldoende inzicht in het te gebruiken lesmateriaal alsmede van de te gebruiken voertuigen en simulatoren;

  • f. de nascholingsdocenten en -instructeurs voldoen aan de eisen zoals deze per nascholingscursus zijn gedefinieerd in het raamwerk van nascholingscursussen, bedoeld in artikel 156s, derde lid, van het Reglement rijbewijzen;

  • g. het voor de praktijklessen gebruikte wagenpark voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 27;

  • h. de bij een nascholingscursus te gebruiken simulatoren voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 156z van het Reglement rijbewijzen;

  • i. de cursus wordt uitgevoerd conform de bij de aanvraag gevoegde documenten en de eisen, zoals deze zijn gedefinieerd in het raamwerk van nascholingscursussen, bedoeld in artikel 156s, derde lid, van het Reglement rijbewijzen.

 • 2 Een certificering van een nascholingscursus heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaren.

 • 3 Een certificering van een nascholingscursus kan door het CBR worden geschorst of ingetrokken, indien niet langer aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, wordt voldaan.

 • 4 Het opleidingscentrum is gehouden tot betaling, op de door het CBR vastgestelde wijze, van het door deze instantie ter zake van de kosten van de certificering van nascholingscursussen vastgestelde tarief.

§ 3a. Certificaat praktijktrainer nascholing

Artikel 26a

 • 2 Het certificaat praktijktrainer nascholing wordt op aanvraag door het CBR tegen betaling van het door die instantie ter zake van de kosten van het certificaat vastgestelde tarief afgegeven aan degene die:

  • a. in de acht jaar voorafgaand aan het examen praktijktrainer nascholing ten minste vijf jaar werkzaam is geweest als chauffeur of praktijktrainer nascholing in de motorrijtuigcategorie waarvoor het examen praktijktrainer nascholing is afgelegd;

  • b. een ingevolge artikel 12b, tweede lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 gecertificeerde cursus met betrekking tot coaching en feedback geven heeft gevolgd; en

  • c. het examen praktijktrainer nascholing met goed gevolg heeft afgelegd.

 • 3 De aanvraag, bedoeld in het tweede lid, geschiedt op de door het CBR vastgestelde wijze en gaat vergezeld van documenten waarmee ten genoegen van het CBR het voldoen aan het tweede lid, onderdelen a en b, wordt aangetoond.

Artikel 26b

 • 1 Het CBR is belast met het afnemen van het examen praktijktrainer nascholing.

 • 2 Het examen praktijktrainer nascholing omvat:

  • a. een rijvaardigheidsanalyse; en

  • b. een beoordeling van een door de kandidaat gegeven praktijktraining.

Artikel 26c

 • 1 Het certificaat praktijktrainer nascholing is overeenkomstig het model in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Het certificaat praktijktrainer nascholing heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

 • 3 Het certificaat praktijktrainer nascholing is alleen geldig voor het geven van praktische nascholing aan personen die werkzaam zijn bij de op het certificaat vermelde werkgever.

Artikel 26d

 • 1 Het CBR houdt een register betreffende de afgifte van certificaten praktijktrainer nascholing en verwerkt daarvoor gegevens betreffende de aanvragen van examens praktijktrainer nascholing en de afgifte van certificaten, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van deze paragraaf.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens zijn in ieder geval:

  • a. geslachtsnaam, voorvoegsels, voornamen voluit, voorletters van eventuele overige voornamen, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer van de desbetreffende persoon;

  • b. op verzoek van de desbetreffende persoon diens adellijke titel of predikaat;

  • c. adres van de desbetreffende persoon;

  • d. telefoonnummer en e-mailadres van de desbetreffende persoon;

  • e. kandidaatnummer van het CBR van de desbetreffende persoon;

  • f. werkervaring in jaren van de desbetreffende persoon;

  • g. naam, contactgegevens en bankrekeningnummer van de huidige werkgever van de desbetreffende persoon; en

  • h. indien opgegeven ter voldoening aan artikel 26a, tweede lid, onderdeel a, naam en contactgegevens van vorige werkgevers van de desbetreffende persoon.

 • 3 Bij de aanvraag van een certificaat praktijktrainer nascholing raadpleegt het CBR de in de basisregistratie personen opgenomen persoonsgegevens van de aanvrager.

 • 4 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, worden bewaard tot één jaar na de einddatum van de geldigheidsduur van het certificaat. Indien geen certificaat is afgegeven worden de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, bewaard tot één jaar na de datum waarop een aangevraagd examen heeft plaatsgevonden. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen g en h, worden bewaard tot het moment waarop ten genoegen van het CBR is aangetoond dat de aanvrager voldoet aan artikel 26a, tweede lid, onderdeel a.

Artikel 26e

 • 1 Aan degene aan wie reeds een certificaat praktijktrainer nascholing is afgegeven wordt op aanvraag door het CBR tegen betaling van het door die instantie ter zake van de kosten van het certificaat praktijktrainer nascholing vastgestelde tarief een vervangend of nieuw certificaat praktijktrainer nascholing afgegeven.

 • 2 Een vervangend certificaat praktijktrainer nascholing wordt afgegeven voor de resterende geldigheidsduur van het reeds afgegeven certificaat praktijktrainer nascholing.

 • 3 Een nieuw certificaat praktijktrainer nascholing wordt afgegeven als de aanvrager opnieuw een cursus als bedoeld in artikel 26a, tweede lid, onderdeel b, heeft gevolgd en opnieuw het examen praktijktrainer nascholing met goed gevolg heeft afgelegd.

 • 4 De einddatum van de geldigheidsduur van het nieuwe certificaat praktijktrainer nascholing is:

  • a. de einddatum die is vermeld op het reeds afgegeven certificaat praktijktrainer nascholing vermeerderd met vijf jaar, indien het examen praktijktrainer nascholing is afgelegd in de twaalf maanden voorafgaand aan de einddatum die is vermeld op het reeds afgegeven certificaat praktijktrainer nascholing;

  • b. de datum waarop het examen praktijktrainer nascholing met goed gevolg is afgelegd vermeerderd met vijf jaar, indien het examen praktijktrainer nascholing is afgelegd meer dan twaalf maanden voorafgaand aan of na de einddatum die is vermeld op het reeds afgegeven certificaat praktijktrainer nascholing.

§ 4. Eisen wagenpark

Artikel 27

Hoofdstuk IV. Toezicht

Artikel 28

 • 2 Het erkende opleidingscentrum is gehouden tot betaling, op de door het CBR vastgestelde wijze, van het door deze instantie ter zake van de kosten van het toezicht vastgestelde tarief.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage 1. Model certificaat praktijktrainer nascholing

(bijlage als bedoeld in artikel 26c, eerste lid, van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012)

Bijlage 270714.png

Bijlage 2. bij artikel 7 van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012, toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid 1, rijbewijscategorieën C1 en C (R2-V2-V3)

[Vervallen per 14-09-2022]

Bijlage 3. bij artikel 10 van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012, toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid 1, rijbewijscategorie D1, en D (R2-V2-V3)

[Vervallen per 14-09-2022]

Bijlage 4. bij artikel 15 van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012, toetsmatrijs praktische toets C1, C, E bij C1 en E bij C

[Vervallen per 14-09-2022]

Bijlage 5. bij artikel 16 van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012, toetsmatrijs praktische toets D1, D, E bij D1 en E bij D

[Vervallen per 14-09-2022]

Bijlage 6. bij artikel 17 van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012, toetsmatrijs praktische toets besloten terrein of simulator, rijbewijscategorieën C1, C, E bij C1, E bij C, D1, E bij D1, D, of E bij D

[Vervallen per 14-09-2022]

Naar boven