Regeling bekostiging personeel PO BES 2012–2013

[Regeling vervalt per 01-08-2022.]
Geldend van 30-06-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 maart 2012, nr. WJZ/388430 (10137), houdende regels voor het vaststellen van de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2012–2013 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2012–2013)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 103, eerste lid, 164, vierde lid, en 166 van de Wet primair onderwijs BES en de artikelen 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van het Besluit bekostiging WPO BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding

Het bedrag, bedoeld in artikel 20, van het besluit, is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 97 leerlingen USD 17 836,19 en voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum hoger is dan 97 leerlingen USD 32 341,27.

Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen

Het bedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het besluit, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel:

Artikel

Bedrag

18 (zeer kleine scholen)

USD 172 197,73

19, tweede lid (kleine scholen voet)

USD 123 296,50

19, tweede lid (kleine scholen verminderingsbedrag)

USD 853,98

Artikel 5. Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

Het percentage, bedoeld in artikel 22, van het besluit, is 10,5% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 6. Aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

Het percentage, bedoeld in artikel 21, van het besluit, is 8% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

De grondslag voor de omvang van de bekostiging, bedoeld in artikel 166, van de wet is 22,7% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 7a. Bijzondere bekostiging in verband met harmonisatie salarisschalen

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt bijzondere bekostiging voor zijn school of scholen in verband met de harmonisatie van de salarisschalen.

  • 2 De bijzondere bekostiging bedraagt een percentage van de bekostiging berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 4.

  • 3 Het percentage, bedoeld in het tweede lid, bedraagt voor de scholen op Bonaire 6,92%, voor de scholen op Sint Eustatius 7,60% en voor de scholen op Saba 8,77%.

Artikel 8. Bijzondere bekostiging: het overgangsbudget

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor zijn school of scholen bijzondere bekostiging indien voor het schooljaar 2011–2012 een overgangsbudget is vastgesteld.

Artikel 9. Betaalritme

De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 8, vindt plaats op grond van de volgende percentages:

augustus

7,13%

september

7,13%

oktober

7,13%

november

7,13%

december

7,15%

januari

9,33%

februari

9,33%

maart

9,33%

april

9,33%

mei

9,33%

juni

9,33%

juli

8,35%

Artikel 10. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2012–2013 en vervalt met ingang van 1 augustus 2022, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO BES 2012–2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina