Besluit Commissie macrobeheersinstrument

Geldend van 14-04-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 april 2012, nr. CZ/IPZ-3108414, houdende instelling van de Commissie Macrobeheersinstrument

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies,

Besluit:

Artikel 2

De Commissie macrobeheersinstrument heeft tot taak de minister van VWS te adviseren over de operationalisering van een alternatief voor de huidige generieke vormgeving van het macrobeheersinstrument in de medisch specialistische zorg en advies te geven over de vormgeving van een macrobeheersinstrument in de geestelijke gezondheidszorg.

Artikel 3

 • 1 De Commissie Macrobeheersinstrument bestaat uit:

  • a. Mevrouw B.E. Baarsma, tevens voorzitter;

  • b. De heer C.A. de Kam,

  • c. De heer R.L.O. Linschoten,

  • d. De heer M. Varkevisser,

  • e. De heer I.W. Verloren van Themaat,

 • 2 De benoeming van de leden geschiedt tot uiterlijk 1 juni 2012.

Artikel 4

 • 1 De leden van de Commissie Macrobeheersinstrument worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

 • 2 Aan de voorzitter wordt een vergoeding toegekend van 333 euro per vergadering. Aan de overige leden van de commissie wordt een vergoeding toegekend van 256 euro per vergadering.

 • 3 De minister draagt zorg voor het secretariaat van de Commissie Macrobeheersinstrument. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 6

De Commissie Macrobeheersinstrument zendt uiterlijk 1 juni 2012 een eindrapportage omtrent haar bevindingen aan de minister.

Artikel 7

De archiefbescheiden van de Commissie Macrobeheersinstrument worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina