Regeling Financieel Mandaat RDW

[Regeling vervallen per 09-10-2013 met terugwerkende kracht tot 01-09-2013.]
Geldend van 13-04-2012 t/m 01-09-2013

Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende mandatering en volmachtverlening van het vragen van prijsopgaven en het aangaan van financiële verplichtingen aan functionarissen van de RDW (Regeling Financieel Mandaat RDW), 20 maart 2012, kenmerk JBZ2012/7537

De directie van de RDW,

Gelet op artikel 4g van de Wegenverkeerswet 1994 en het Directiereglement RDW 2010 en de daartoe verleende instemming van de Raad van Toezicht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-10-2013]

De aan de Directie, bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen gemandateerd en volmacht verleend aan zowel de Algemeen Directeur en de Directeur Bedrijfsvoering, als aan hen ieder afzonderlijk.

Artikel 1a

[Vervallen per 09-10-2013]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 250.000,– inclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de Divisiemanager Voertuigtechniek;

 • b. de Divisiemanager Registratie en Informatie;

 • c. de Manager ICT Bedrijf (Informatie en Communicatie Technologie).

Artikel 2

[Vervallen per 09-10-2013]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 100.000,– inclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de Clustermanagers ICT;

 • b. de Facilitair Manager.

Artikel 3

[Vervallen per 09-10-2013]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 50.000,– inclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de Manager F&C (Financiën en Control);

 • b. de Manager HR (Human Resources);

 • c. de Manager JBZ (Juridische en Bestuurlijke Zaken);

 • d. de Manager OVR (Ontwikkeling Voertuigreglementering);

 • e. de Manager Communicatie (Afdeling Communicatie);

 • f. de Manager SEO (Strategie en Externe Ontwikkelingen);

 • g. de volgende functionarissen, werkzaam bij de Divisie Voertuigtechniek, te weten:

  • 1. de Manager B&I (Bedrijfsvoering en Innovatie);

  • 2. de Manager TTV (Toelating Toezicht Voertuigen);

  • 3. de Manager KIM (Kennis- en Informatiemanagement);

  • 4. de Manager APK (Algemene Periodieke Keuringen);

  • 5. de Manager IK (Individuele Keuringen);

 • h. de volgende functionarissen, werkzaam bij de Divisie Registratie en Informatie, te weten:

  • 1. de Afdelingsmanager Operations;

  • 2. de Afdelingsmanager Relatiemanagement RDW;

  • 3. de Afdelingsmanager Klantenservice;

  • 4. de Manager Projectmanagement & Support;

 • i. de volgende functionarissen werkzaam bij het ICT Bedrijf, te weten:

  • de inkopers;

 • j. de volgende functionarissen werkzaam bij F&C (Financiën en Control), te weten:

  • de inkopers.

Artikel 4

[Vervallen per 09-10-2013]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 25.000,– inclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de volgende functionarissen werkzaam bij het Facilitair Bedrijf:

  • 1. de Unitmanager interne dienst;

  • 2. de Unitmanager management ondersteuning;

  • 3. het Hoofd van de technische dienst;

  • 4. het Hoofd van de afdeling Documenten en Informatievoorziening (DIV);

 • b. de volgende functionaris werkzaam bij het bedrijfsproces Toelating Toezicht Voertuigen:

  • 1. de Manager Productbeoordeling;

Artikel 5

[Vervallen per 09-10-2013]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 12.500,– inclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de volgende functionarissen werkzaam bij het ICT Bedrijf:

  • 1. de medewerkers Managementcontrol, welke als taak hebben de operationale inkoop;

  • 2. de teammanagers ICT;

 • b. de volgende functionarissen werkzaam bij F&C:

  • 1. de operationeel inkopers;

 • c. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces Toelating Toezicht Voertuigen:

  • 1. de Manager Beoordeling en Toezicht;

  • 2. de Manager Administratie en Informatiebeheer;

  • 3. de Manager Ontheffingen;

 • d. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces APK:

  • 1. de Manager Back-office APK;

  • 2. de Manager Toezicht APK;

  • 3. de manager Steekproeven APK;

 • e. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces IK:

  • 1. de Clustermanagers;

 • f. de volgende functionarissen werkzaam bij bedrijfsproces KIM:

  • 1. de Manager KIT;

  • 2. de Manager KIM-co;

  • 3. de Manager KIM Beheer;

 • g. de volgende functionarissen werkzaam bij afdeling Operations van de Divisie Registratie en Informatie:

  • 1. de unitmanager Voertuigregistratie en Documenten;

  • 2. de unitmanager Aansprakelijkheids- en Persoonsregistratie;

  • 3. de unitmanager Erkenningen en Toezicht;

  • 4. de unitmanager Rijbewijzen;

  • 5. de unitmanager Handhaving;

 • h. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling RDW Klantenservice van de Divisie Registratie en Informatie:

  • 1. de unitmanager KlantContactCentrum;

  • 2. de unitmanager Informatieverstrekking;

  • 3. de unitmanager Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV);

  • 4. de unitmanager Kennismanagement;

 • i. de volgende functionaris werkzaam bij de afdeling Projectmanagement en Support, te weten:

  • de unitmanager Planning & Control.

Artikel 6

[Vervallen per 09-10-2013]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het uitzetten van overtollig kasgeld en het aantrekken van kortlopende financiering, voor een periode van maximaal twaalf maanden bij het Ministerie van Financiën gemandateerd en volmacht verleend aan de Manager F&C (Financiën en Control).

Artikel 7

[Vervallen per 09-10-2013]

De in de artikelen 1 tot en met 5, bedoelde volmachten betreffen tenzij anders vermeld, uitsluitend het aangaan van financiële verplichtingen voor de aanschaf van roerende zaken (inkoop) en het aangaan van huurovereenkomsten, verzekeringen, vervoersovereenkomsten en het opdragen van werkzaamheden aan derden, voor zover deze rechtshandelingen betrekking hebben op de, aan de betrokken functionaris opgedragen taken.

Artikel 8

[Vervallen per 09-10-2013]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van verplichtingen, in het kader van dienstverlening voor derden op basis van de Regeling taken Dienst Wegverkeer, – voor zover ze een geldelijk belang van € 200.000,– inclusief BTW niet te boven gaan – mandaat en volmacht verleend aan:

 • a. de Divisiemanager Voertuigtechniek;

 • b. de Divisiemanager Registratie en Informatie.

Artikel 9

[Vervallen per 09-10-2013]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van verplichtingen, in het kader van dienstverlening voor derden op basis van de Regeling taken Dienst Wegverkeer, – voor zover ze een geldelijk belang van € 50.000,– inclusief BTW niet te boven gaan – mandaat en volmacht verleend aan:

 • a. de Afdelingsmanager Relatiemanagement RDW;

 • b. de Relatiemanagers;

 • c. de Manager ICT Bedrijf (Informatie en Communicatie Technologie);

 • d. de Facilitair Manager;

 • e. de Manager F&C (Financiën en Control);

 • f. de Manager HR (Human Resources);

 • g. de Manager JBZ (Juridische en Bestuurlijke Zaken);

 • h. de Manager OVR (Ontwikkeling Voertuigreglementering);

 • i. de Manager Communicatie (Afdeling Communicatie);

 • j. de Manager SEO (Strategie en Externe Ontwikkelingen);

 • k. de Manager Typegoedkeuring (betreft het bedrijfsproces Typegoedkeuring, Toelating Exceptioneel Transport en Individueel Keuren Speciaal);

 • l. de Unitmanager Informatieverstrekking van de afdeling RDW Klantenservice.

Artikel 10

[Vervallen per 09-10-2013]

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van verplichtingen, in het kader van dienstverlening voor derden op basis van de Regeling taken Dienst Wegverkeer, – voor zover ze een geldelijk belang van € 25.000,– inclusief BTW niet te boven gaan – mandaat en volmacht verleend aan:

 • a. de Manager Product Beoordeling;

 • b. de Manager Beoordeling en Toezicht.

Artikel 11

[Vervallen per 09-10-2013]

 • 1 Uitsluitend de in de artikelen 1 tot en met 10 genoemde functionarissen zijn bevoegd om offertes dan wel prijsopgaven bij derden aan te vragen, ten behoeve van het aangaan van de financiële verplichtingen waartoe zij krachtens dit mandaat bevoegd zijn.

 • 2 De door de Directie aan de in de artikelen 1 tot en met 10 genoemde functionarissen verleende bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend door die waarnemers van bedoelde functionarissen die door de Directie daartoe schriftelijk zijn aangewezen.

Artikel 12

[Vervallen per 09-10-2013]

 • a. Aan de Directie blijven voorbehouden:

  • het kwijtschelden van vorderingen;

  • het aangaan van nationale en internationale samenwerkingsverbanden;

  • het aangaan van verplichtingen in het kader van dienstverlening voor derden, met dien verstande dat deze verplichtingen ook mogen worden aangegaan door de in de artikelen 8, 9 en 10 van deze regeling genoemde functionarissen, voor zover ze de in deze artikelen bedoelde geldelijke belangen niet te boven gaan;

  • de aanschaf van onroerende zaken en het vervreemden van roerende en onroerende zaken.

 • b. Aan de Directie en de in artikel 1a genoemde functionarissen blijven voorbehouden:

  • aangelegenheden met een geldelijk belang waarvan de financiële gevolgen de periode van drie jaar overschrijden.

Artikel 13

[Vervallen per 09-10-2013]

De in de artikelen 1 tot en met 12 genoemde functionarissen maken van het aan hen verleende mandaat en de aan hen verleende volmacht uitsluitend gebruik:

 • a. voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkterrein en als zodanig zijn opgenomen in het door de directie vastgestelde werkplan of het financiële meerjarenbeleidplan;

 • b. met inachtneming van de geldende richtlijnen en procedures, waaronder het zorgdragen voor een vastlegging in de administratie van de RDW van de verplichtingen die zijn aangegaan, conform de daarvoor geldende definities van kostensoorten.

Artikel 14

[Vervallen per 09-10-2013]

De in deze regeling omschreven mandatering en volmacht betreft niet het aangaan van financiële verplichtingen op personeelsgebied, zoals het in vaste of tijdelijke dienst aannemen en bevorderen van medewerkers.

Voor de regelingen betreffende deze en andere personele aangelegenheden, zoals het verlenen van ontslag en het opleggen van disciplinaire straffen, wordt verwezen naar de ‘Mandaatregeling Human Resource bevoegdheden RDW’ en het ‘Rechtspositiereglement RDW’.

Artikel 15

[Vervallen per 09-10-2013]

Indien naar de mening van de directie door betrokken functionarissen geen juist gebruik wordt gemaakt van het aan hen verleende mandaat en volmacht, kan de directie te allen tijde deze bevoegdheden intrekken of wijzigen.

Artikel 16

[Vervallen per 09-10-2013]

De stukken die door de in de artikelen 1 tot en met 10 genoemde functionarissen op grond van deze regeling worden ondertekend, vermelden aan het slot:

De directie van de RDW,

namens deze,

Gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 18

[Vervallen per 09-10-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling Financieel Mandaat RDW’.

Artikel 19

[Vervallen per 09-10-2013]

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Een afschrift zal worden gezonden aan de in deze regeling genoemde functionarissen.

Zoetermeer, 20 maart 2012

De directie van de RDW,

J.G. Hakkenberg,

Algemeen directeur.

H. van Santen,

Directeur bedrijfsvoering.

Terug naar begin van de pagina