Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de schorsenerenteelt

[Regeling vervallen per 29-08-2012.]
Geldend van 01-05-2012 t/m 28-08-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 april 2012, kenmerk 266728, houdende een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van éénjarige onkruiden in de teelt van schorseneren (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de schorsenerenteelt)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-08-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 29-08-2012]

Een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de wet en artikel 53, eerste lid, van de verordening wordt verleend voor het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Lentagran WP (toelatingsnummer 12915N) ter bescherming van de teelt van schorseneren tegen éénjarige onkruiden.

Artikel 3

[Vervallen per 29-08-2012]

De vrijstelling bedoeld in artikel 2 is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 29-08-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2012 en vervalt met ingang van 29 augustus 2012.

Artikel 5

[Vervallen per 29-08-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de schorsenerenteelt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 april 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

Directeur-Generaal

Agro.

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 29-08-2012]

Algemeen

[Vervallen per 29-08-2012]

Deze vrijstelling staat het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Lentagran met toelatingsnummer 12915N toe ter bescherming van schorseneerteelt tegen diverse onkruiden, indien het hierna volgende wettelijke gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing in acht wordt genomen.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 29-08-2012]

 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van schorseneren.

 • Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

 • Om het grondwater te beschermen mag u dit product niet voor 1 maart en niet later dan 31 augustus gebruiken.

 • Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Veiligheidstermijn

[Vervallen per 29-08-2012]

 • De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag voor schorseneer niet korter zijn dan 8 weken.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 29-08-2012]

Algemeen

[Vervallen per 29-08-2012]

 • Het gebruik in de teelt van schorseneer is beoordeeld conform de ‘vereenvoudigde uitbreidingsprocedure’. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelt geschiedt daarom op eigen risico van de teler.

 • Lentagran WP is een bladherbicide met contactwerking. Het bestrijdt eenjarige tweezaadlobbige onkruiden (inclusief triazine-resistente) zoals zwarte nachtschade, melganzevoet, muur, klein kruiskruid en kleine brandnetel.

 • Kamille wordt alleen in het kiembladstadium bestreden. Hanepoot is alleen in een zeer jong stadium gevoelig. Bloedgierst, akkerviooltje en veelknopigen zoals zwaluwtong en perzikkruid worden niet bestreden.

 • Het middel dient op jonge, goed groeiende onkruiden te worden toegepast.

 • Tijdens de bespuiting moeten gewas en onkruiden droog zijn. Neerslag binnen enkele uren na toepassing is nadelig voor de werking.

 • Hoeveelheid spuitvloeistof: 200 tot 400 liter per hectare.

Toepassing

[Vervallen per 29-08-2012]

 • Vanaf het 4 bladstadium van het gewas, 2 tot 3 bespuitingen uitvoeren.

 • Om een optimale werking te verkrijgen kan het aanbeveling verdienen om, voorafgaand aan de toepassing van Lentagran WP, na het zaaien van het gewas, maar voor opkomst een daartoe toegelaten bodemherbicide toe te passen.

 • Dosering: 0,5 kg middel per hectare per bespuiting.

 • Bereiding van de spuitoplossing:

De tank half vullen met water en het roersysteem in werking stellen. De benodigde hoeveelheid Lentagran toevoegen (wateroplosbare folie niet openen). Daarna de tank aanvullen met water. De spuitvloeistof meteen verspuiten, het roersysteem niet uitschakelen tijdens de toepassing.

Waarschuwing

[Vervallen per 29-08-2012]

 • Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in schorseneren op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

 • Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing in schorseneren op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Terug naar begin van de pagina