Regeling vaststelling cursusgeldtarieven 2012–2013

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 01-08-2012 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 27 maart 2012, nr. WJZ/ 391061 (10211) houdende vaststelling van de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2012–2013 (Regeling vaststelling cursusgeldtarieven 2012–2013)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000;

Besluit:

Artikel 1. Consumentenprijsindex

[Vervallen per 01-08-2013]

Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, wordt verstaan: de procentuele ontwikkeling die de consumentenprijsindex, reeks ‘alle huishoudens’ in het jaar 2011 heeft ondergaan ten opzichte van het jaar 2010, zoals die ontwikkeling is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en bekendgemaakt is in het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Hoogte cursusgeldtarieven

[Vervallen per 01-08-2013]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000.]

Artikel 3. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2013]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang 1 augustus 2012.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2013.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling cursusgeldtarieven 2012–2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina