Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving 2012

[Regeling vervallen per 13-04-2017.]
Geldend van 05-05-2015 t/m 12-04-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 april 2012, nr. 5727500/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren, domein I Openbare Ruimte bij de gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd Vergunning en Handhaving van de gemeente Utrecht van 10 februari 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket te Utrecht en de korpschef van de regiopolitie Utrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-04-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 13-04-2017]

De personen, werkzaam in de functie medewerker Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte in dienst bij de gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 13-04-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 13-04-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 145 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 13-04-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 13-04-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 13-04-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en korte wapenstok.

Artikel 9

[Vervallen per 13-04-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van de in artikel 8 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 13-04-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

[Vervallen per 13-04-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 april 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina