Besluit vaststelling selectielijst Politieacademie en rechtsvoorganger over de periode vanaf 1992

Geldend van 05-04-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Politieacademie en rechtsvoorganger over de periode vanaf 1992

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 oktober 2011, nr. arc-2011.06241/3);

Besluit:

Artikel 2

[Red: Wijzigt Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).]

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 maart 2012

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina