Regeling tarieven Spoorwegwet 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 01-10-2022 t/m 31-12-2022

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 30 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/44689, houdende vaststelling van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 91 van de Spoorwegwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ERATV: Europees register van goedgekeurde voertuigen als bedoeld in artikel 34 van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap;

 • wet: Spoorwegwet;

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545 van de Commissie van 4 april 2018 tot vaststelling van praktische regelingen voor het proces voor de afgifte van typegoedkeuringen en vergunningen voor spoorvoertuigen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2018, L 90/66); en

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 van de Commissie van 9 april 2018 tot vaststelling van praktische regelingen voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten aan spoorwegondernemingen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 653/2007 van de Commissie (PbEU 2018, L 129/49).

Artikel 2*

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen, hernieuwen of wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 16f, tweede lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing van de toepassing van een of meer TSI’s of delen daarvan als bedoeld in artikel 26f, eerste lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 6.539,-.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing van de toepassing van nationale voorschriften als bedoeld in artikel 26f, tweede lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 2.907,-.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in het eerste en tweede lid is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een vergunning voor het in dienst stellen van subsystemen als bedoeld in artikel 26h, tweede lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 26h, vierde lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 26h, vijfde lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van een aanvraag tot beoordeling van een informatiedossier als bedoeld in artikel 26i, tweede lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 6.539,-.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot het uitbreiden van het gebruiksgebied van een voertuigvergunning als bedoeld in artikel 26k, vierde lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 6.405,-.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag van een voertuigvergunning als bedoeld in artikel 26n van de wet is een tarief verschuldigd van € 1.032,-.

  Indien de aanvraag betrekking heeft op een serie spoorvoertuigen, wordt het tarief vanaf het negende serienummer of Europees Voertuig Nummer opgehoogd met € 5,– per nummer.

 • 5 In afwijking van het eerste lid is voor de behandeling van de in dat lid genoemde aanvragen een tarief verschuldigd van € 2.460,– indien de aanvraag alleen betrekking heeft op goederenwagens.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een voertuigvergunning of typegoedkeuring als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in het derde lid is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor het verlenen van een typegoedkeuring en inschrijving van de typegoedkeuring in het ERATV als bedoeld in artikel 26m, eerste lid, van de wet of een wijziging van een typegoedkeuring als bedoeld in artikel 26m, derde lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 6.405,-.

 • 2 Voor de registratie van een versie van een bestaand voertuigtype in het ERATV, bedoeld in artikel 50, derde lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545 is een tarief verschuldigd van € 1.935,-.

 • 3 Voor een wijziging in de inschrijving in het ERATV naar aanleiding van een wijziging uit artikel 15, eerste lid, onder b, van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545 is een tarief verschuldigd van € 516,–.

 • 4 Voor een wijziging in de inschrijving in het ERATV inhoudende wijziging van de typehouder voor een type in ERATV is een tarief verschuldigd van € 65,–.

 • 5 Voor een inschrijving in het ERATV van een vergund voertuigtype voor 16 juni 2019 voor configuratiebeheer, als bedoeld in artikel 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545, is geen tarief verschuldigd.

 • 6 Voor het wijzigen van de NAW-gegevens in het ERATV is geen tarief verschuldigd.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een typegoedkeuring als bedoeld in artikel 26m, eerste lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in het eerste en tweede lid is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een tijdelijke gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 26r, eerste lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 4.462,-.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een tijdelijke gebruiksvergunning als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor een aanwijzing van een beoordelingsinstantie als bedoeld in artikel 6 van uitvoeringsverordening (EU) 402/2013, is een tarief verschuldigd van € 1.037,-.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een aanmelding of aanwijzing als bedoeld in de vorige leden is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor het op aanvraag wijzigen van gegevens in het voertuigregister, bedoeld in artikel 26aa, eerste lid, van de wet is per wijzigingsverzoek, dat kan bestaan uit een of meerdere wijzigingsopdrachten, een tarief verschuldigd van € 29,– per spoorvoertuig.

 • 3 Voor het op aanvraag schrappen van inschrijvingen als bedoeld in artikel 26aa, vierde lid, van de wet is per schrapping een tarief verschuldigd van € 29,– per spoorvoertuig.

 • 4 Voor het wijzigen van de NAW-gegevens is geen tarief verschuldigd.

 • 5 Voor het op aanvraag toekennen van een Europees voertuignummer als bedoeld in artikel 26aa, derde lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 10,– per spoorvoertuig.

 • 6 In afwijking van het vijfde lid is een tarief verschuldigd van € 5,– per spoorvoertuig vanaf het elfde spoorvoertuig waarvoor een Europees voertuignummer wordt aangevraagd.

Artikel 11a

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 11b

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een beperkte bedrijfsvergunning als bedoeld in het tweede lid, onder a en b, is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 11c

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een initiële aanvraag tot het verlenen van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet is:

  • a. voor een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen een tarief verschuldigd van € 24.535,-;

  • b. voor een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen een tarief verschuldigd van € 52.140,-.

  • c. voor een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld, een tarief verschuldigd van € 5.620,-.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot het hernieuwen van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet is:

  • a. voor een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen, een tarief verschuldigd van € 18.901,-;

  • b. voor een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen, een tarief verschuldigd van € 24.497,-;

  • c. voor een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld, een tarief verschuldigd van € 5.620,-.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag tot het uitbreiden van het exploitatiegebied van het veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, derde lid, van de wet of een aanvraag tot wijziging van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32 van de wet is:

  • a. voor een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen, een tarief verschuldigd van € 12.249,-;

  • b. voor een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen, een tarief verschuldigd van € 18.402,-;

  • c. voor een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld, een tarief verschuldigd van € 1.874,-.

 • 4 Voor het anderszins wijzigen van een veiligheidscertificaat dan een wijziging, bedoeld in het derde lid, is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor het verlenen of hernieuwen van een ECM-certificaat als bedoeld in artikel 36, vierde lid, van de wet is een tarief van € 14.719,- verschuldigd.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een of meerdere reeds verleende certificaten als bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

 • 7 Indien een spoorwegonderneming of een infrastructuurbeheerder die uitsluitend voor de eigen exploitatie bestemde voertuigen onderhoudt als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b, van uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 van de Commissie van 16 mei 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake een systeem voor de certificering van met het onderhoud van voertuigen belaste entiteiten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 445/2011 van de Commissie (PbEU 2019, L 139 I/360), tijdens de behandeling van een aanvraag voor een veiligheidsvergunning of voor een veiligheidscertificaat, de conformiteit van bijlage II van uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 van de Commissie van 16 mei 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake een systeem voor de certificering van met het onderhoud van voertuigen belaste entiteiten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 445/2011 van de Commissie (PbEU 2019, L 139 I/360) wil laten beoordelen, is, naast het van toepassing zijnde tarief op grond van de artikelen 2* of 11c, een aanvullend tarief verschuldigd van € 129 per uur.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor het verlenen of hernieuwen van een erkenning van een keuringsinstituut als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de wet is een tarief van € 2.145,- verschuldigd en voor een erkenning van een vestiging waar keuringen worden uitgevoerd is een tarief van € 1.312,- verschuldigd.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor een wijziging van een erkenning als bedoeld in het eerste lid of van de vestiging waar de keuringen worden uitgevoerd is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de examinering van de vastgestelde eisen inzake algemene kennis en vaardigheden van een machinist, bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder a, en artikel 51a, eerste lid, onder c, van de wet, is een tarief verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

  Profiel machinist

  module: Vergunning theorie

  € 200,–

  module: Vergunning Simulatie

  € 400,–

  module: Veiligheidscommunicatie

  € 400,–

 • 2 Voor de examinering van de vastgestelde eisen inzake algemene kennis, bekwaamheid en ervaring van een rangeerder, wagencontroleur of treindienstleider, bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de wet, is een tarief verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

  Profiel rangeerder

  module: Algemene vakkennis theorie

  € 200,–

  module: Samenstellen en begeleiden van treinen theorie

  € 200,–

  module: Veiligheidscommunicatie

  € 400,–

  module: Samenstellen en begeleiden van treinen praktijk

  € 679,–

  Profiel wagencontroleur

  module: Basisbekwaamheden theorie

  € 200,–

  module: Vervoer gevaarlijke stoffen RID/VSG cat 2 theorie

  € 200,–

  module: Veiligheidscommunicatie

  € 400,–

  module: Basisbekwaamheden en Vervoer gevaarlijke stoffen RID/VSG categorie 2 praktijk

  € 679,–

  Profiel treindienstleider volledig bevoegd

  module: Basisbekwaamheden treindienstleider volledig bevoegd theorie

  € 500,–

  module: Veiligheidscommunicatie

  € 400,–

  module: Basisbekwaamheden treindienstleider volledig bevoegd praktijk

  € 400,–

  Profiel treindienstleider minimaal bevoegd

  module: Basisbekwaamheden treindienstleider minimaal bevoegd theorie

  € 500,–

  module: Veiligheidscommunicatie

  € 400,–

  module: Basisbekwaamheden treindienstleider minimaal bevoegd praktijk

  € 400,–

 • 3 Voor niet in het eerste tot en met tweede lid van een tarief voorziene elementen, verband houdende met de examinering, bedoeld in artikelen 50, eerste lid, onder a, 50, tweede lid, onder a, en 51a, eerste lid, onder c, van de wet, is een tarief verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

  Verstrekking van een duplicaat certificaat

  € 50,–

  Inzage in een gemaakt examen

  € 50,–

 • 4 Voor de examinering en jaarlijkse professionalisering, verband houdende met de erkenning van een examinator als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011, is een tarief verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

  Examinator

  Examinator (initieel examen)

  € 1.000,–

  Toevoeging extra module examinator

  € 0,–

  Professionalisering examinator

  € 500,–

  Verlenging van de erkenning als examinator

  € 0,–

 • 6 De kosten, bedoeld in het vijfde lid, worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag begroot en aan de aanvrager medegedeeld. Het aantal uren kan na het onderzoek niet meer dan 20 procent naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor het nemen van een beslissing op een aanvraag om een machinistenvergunning als bedoeld in artikel 51a, eerste lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 122,–. Het verschuldigde tarief dient binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan. De factuur wordt verzonden met de beslissing op aanvraag.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de verlenging van een machinistenvergunning als bedoeld in artikel 51a, achtste lid, onder a, van de wet is een tarief verschuldigd van € 96,–. Het verschuldigde tarief dient binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan. De factuur wordt verzonden met de beslissing op aanvraag.

 • 3 Voor het verstrekken van een duplicaat van een machinistenvergunning als bedoeld in artikel 51a, achtste lid, onder b, van de wet is een tarief verschuldigd van € 60,–. Het verschuldigde tarief dient binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan. De factuur wordt verzonden met het duplicaat.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de verlening of hernieuwing van een erkenning van een opleidingsinstituut als bedoeld in artikel 51b, eerste lid, van de wet is een tarief verschuldigd van € 5.430,-.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een erkenning als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 17a

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 54a van de wet is een tarief verschuldigd van € 2.462,-.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 19b

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 19d

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in de vorige leden is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In afwijking van de bedragen, genoemd in de artikelen 11b, 11c en 13, is voor de behandeling van een aanvraag van de in die artikelen bedoelde beschikkingen een tarief van € 1.166,- verschuldigd, indien daarvoor een documentatiebeoordeling volstaat.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor een aanvraag van een beschikking als bedoeld in deze regeling door een organisatie die met historische spoorvoertuigen voor niet commerciële doeleinden gebruik maakt van de hoofdspoorweg of bijzondere spoorweg, is een vergoeding van 10% van het voor de betreffende beschikking bepaalde tarief verschuldigd, met een minimum van € 265,–.

 • 2 Voor een wijziging van een beschikking als bedoeld in het eerste lid is geen tarief verschuldigd.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Indien de kosten voor behandeling van een aanvraag worden bepaald op basis van een uurtarief, worden die kosten voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag begroot en aan de aanvrager medegedeeld.

 • 2 Een aanvraag bij andere verstrekkers dan de ILT wordt pas in behandeling genomen wanneer het verschuldigde tarief is voldaan, tenzij sprake is van een aanvraag die is ingediend bij het loket als bedoeld in artikel 12 van verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016/L 138).

 • 3 Bij een beschikking waarvoor een uurtarief geheven wordt, kunnen via een naheffing of een terugbetaling de werkelijke kosten in rekening gebracht worden. De naheffing en de terugbetaling wordt berekend door het genoemde uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal werkelijk bestede uren, minus het reeds betaalde tarief, bedoeld in het tweede lid. De aanvrager voldoet de naheffing binnen dertig kalenderdagen na de verzending van een betalingsverzoek daartoe.

Artikel 23a

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor het op verzoek voeren van vooroverleg als bedoeld in artikel 2, onderdeel 9, van Uitvoeringsverordening 2018/545 en artikel 2, onderdeel 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 is een tarief verschuldigd van € 129,– per uur.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden tegen de werkelijke kosten in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 2 De in het eerste lid genoemde buitenlandse reis- en verblijfkosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag begroot en aan de aanvrager medegedeeld. De werkelijk gemaakte kosten mogen het begrote bedrag niet overstijgen.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 15, dat in werking treedt op 1 juli 2012.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Spoorwegwet 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven