Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2012

[Regeling vervallen per 01-04-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 maart 2012 nr. 5726462/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van 13 december 2011 en het daaropvolgende advies van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2017]

De personen, in dienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2017]

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 1200 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar beschikt, voor zover van toepassing, over een ontheffing van het bepaalde in artikel 16, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de navolgende voorwaarden:

 • a. hij moet met goed gevolg de basisopleiding voor opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben voltooid;

 • b. de onder a. bedoelde basisopleiding omvat ten minste de eindtermen zoals vastgesteld bij de Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar, en de verschillende onderdelen van die basisopleiding worden afgesloten met een toets;

 • c. zo mogelijk wordt tijdens de basisopleiding het door de minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen afgelegd;

 • d. de onder b. bedoelde toetsing van de buitengewoon opsporingsambtenaar geschiedt door de examencommissie waarin een lid van het Openbaar Ministerie is vertegenwoordigd;

 • e. door middel van een systeem van periodieke toetsing of bijscholing wordt gewaarborgd dat het verworven kennisniveau van de buitengewoon opsporingsambtenaar blijft gehandhaafd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2017]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar, die belast is met het opmaken van technische processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen, is ontheffing verleend van de bekwaamheidseis vastgesteld krachtens artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2017]

 • 1 De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2017]

 • 1 De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 10genoemd besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 12

[Vervallen per 01-04-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2012 en vervalt op 1 april 2017.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2012

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina