Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond publieksdiplomatie Wenen 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 30-03-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 maart 2012, nr. wen-pa-2012/20, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Publieksdiplomatie Wenen 2012)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 9.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van publieksdiplomatie namens de Minister van Buitenlandse Zaken door de vertegenwoordiging van het Koninkrijk in Wenen gelden voor de periode van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2012 de beleidsregels, vermeld in de bijlage bij dit besluit en een subsidieplafond van € 50.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

D.J. Kop

Ambassaderaad,Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Wenen

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Het budget van de post voor publieksdiplomatie in 2012 bedraagt € 50.000,–. Hiermee wil de post in samenwerking met lokale partners nieuwe, creatieve en functionele projecten en evenementen ondersteunen om Nederland van zijn sterkste kant te laten zien.

De post zal zich toeleggen op het ondersteunen van evenementen binnen de volgende drie beleidsthema’s uit het publieksdiplomatiebeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

  • Economie: gas, water, overig: ca. 40% van het budget (€ 20.000,–). Voor Oostenrijk komen met name energie, agro-food, logistiek, life science en water in aanmerking. Op deze terreinen zal marketing van Nederlandse kennis en kunde worden nagestreefd.

  • Europa: ca. 20% van het budget (€ 10.000,–). De aandacht zal met name uitgaan naar het immigratie- en integratievraagstuk.

  • Creatieve industrie: ca. 40% van het budget (€ 20.000,–). Een activiteit moet vallen onder design, mode, architectuur of oude danwel klassieke muziek. Deze sectoren bij uitstek genieten in Oostenrijk veel belangstelling en zijn in dit land daardoor sterk vertegenwoordigd. Een activiteit moet in alle gevallen het imago van een creatieve bedrijfstak bevorderen. Het economische belang voor Nederland dient daarbij strak gehanteerd te worden. Liever grotere namen ondersteunen dan kleine kunstenaars die in eigen land nog niet gevestigd zijn.

Door netwerken en het gezamenlijk organiseren van activiteiten wordt niet gestreefd naar eenmalige contacten maar naar bestendige samenwerkingsverbanden. Het imago van de subsidieontvanger moet aansluiten bij het beeld van Nederland dat de post wil uitdragen.

Voor aanvragen geldt een ondergrens van € 2.000,–. Hiervan kan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken.

Terug naar begin van de pagina