Wijzigingswet Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)

Geldend van 30-03-2012 t/m heden

Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele technische wijzigingen aan te brengen in de regels over de milieueffectrapportage van de Wet milieubeheer;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Ten aanzien van een plan als bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer blijft het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van toepassing, indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 7.9 van de Wet milieubeheer voor dat tijdstip heeft plaatsgevonden.

Artikel III

Ten aanzien van een besluit als bedoeld in artikel 7.2, derde lid, van de Wet milieubeheer blijft het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van toepassing, indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 7.27 van de Wet milieubeheer voor dat tijdstip heeft plaatsgevonden.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 15 maart 2012

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina