Wijzigingsregeling Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies [...] 2012 en aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen 2012)

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 27-03-2012 t/m 22-01-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 maart 2012, nr. VO/OK/375034, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget en de subsidie voor RVC’s voor 2012, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 2012

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, eerste lid, en artikel 6 van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget en artikel 5 van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen.]

Artikel II

[Vervallen per 23-01-2014]

Het bedrag van de aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen voor 2012 wordt als volgt vastgesteld:

De hoogte van het bedrag per leerling voor de berekening van de aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening voor de periode 1-1-2012 tot en met 31-12-2012 is € 94,–.

Artikel III

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina