Regeling gegevensuitvraag loonaangifte

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling met betrekking tot de verstrekking van gegevens (Regeling gegevensuitvraag loonaangifte)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964;

Besluit:

Hoofdstuk 1a. Gegevensverstrekking

Artikel 1a.1. Gegevens opgave bij aangifte

 • 2 De opgave, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende algemene gegevens:

  • a. bericht:

   • 1°. belastingjaar;

   • 2°. berichtversie;

   • 3°. bericht kenmerk aanleveraar;

   • 4°. datum en tijdstip aanmaak;

   • 5°. contactpersoon aanleveraar;

   • 6°. telefoonnummer contactpersoon aanleveraar;

   • 7°. relatienummer;

   • 8°. gebruikt softwarepakket;

  • b. administratieve eenheid:

   • 1°. loonheffingennummer;

   • 2°. naam inhoudingsplichtige;

  • c. tijdvak:

   • 1°. datum aanvang tijdvak;

   • 2°. datum einde tijdvak.

 • 3 De opgave, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende collectieve gegevens:

  • a. collectieve aangifte:

   • 1°. totaal loon LB/PH;

   • 2°. totaal loon SV;

   • 3°. totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo;

   • 4°. ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen;

   • 5°. eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard;

   • 6°. eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto;

   • 7°. pseudo-eindheffing RVU;

   • 8°. eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling;

   • 9°. afdrachtvermindering zeevaart;

   • 10°. afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk;

   • 11°. totaal basispremie WAO/IVA/WGA;

   • 12°. totaal gedifferentieerde premie Whk;

   • 13°. totaal premie WW Awf;

   • 14°. totaal premie Ufo;

   • 15°. totaal ingehouden bijdragen Zvw;

   • 16°. totaal werkgeversheffing Zvw;

   • 17°. totaal te betalen over tijdvak;

   • 18°. totaal generaal;

  • b. specificatie premie sectorfonds:

   • 1°. risicopremiegroep;

   • 2°. totaal aanwas in het cumulatieve premieloon sectorfonds;

   • 3°. totaal premie sectorfonds;

  • c. saldo correcties voorgaand aangiftetijdvak:

   • 1°. datum aanvang aangiftetijdvak;

   • 2°. datum einde aangiftetijdvak;

   • 3°. saldo.

 • 4 De opgave, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende nominatieve gegevens (per inkomstenverhouding):

  • a. inkomstenverhouding initieel:

   • 1°. nummer inkomstenverhouding;

   • 2°. datum aanvang inkomstenverhouding;

   • 3°. datum einde inkomstenverhouding;

   • 4°. code reden einde inkomstenverhouding flexwerker;

   • 5°. personeelsnummer;

  • b. natuurlijk persoon:

   • 1°. BSN;

   • 2°. voorletters;

   • 3°. voorvoegsel;

   • 4°. significant deel van de achternaam;

   • 5°. geboortedatum;

   • 6°. nationaliteit;

   • 7°. geslacht;

  • c. adres binnenland:

   • 1°. straatnaam;

   • 2°. huisnummer;

   • 3°. huisnummer toevoeging;

   • 4°. locatieomschrijving;

   • 5°. postcode;

   • 6°. woonplaatsnaam;

  • d. adres buitenland:

   • 1°. straatnaam buitenland;

   • 2°. huisnummer buitenland;

   • 3°. locatieomschrijving buitenland;

   • 4°. postcode buitenland;

   • 5°. woonplaatsnaam buitenland;

   • 6°. regionaam buitenland;

   • 7°. landcode ISO buitenland;

  • e. inkomstenperiode:

   • 1°. datum aanvang inkomstenperiode;

   • 2°. code soort inkomstenverhouding / inkomenscode;

   • 3°. code aard arbeidsverhouding;

   • 4°. code invloed verzekeringsplicht;

   • 5°. code contract onbepaalde/bepaalde tijd;

   • 6°. code fase indeling F&Z;

   • 7°. code CAO;

   • 8°. indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer;

   • 9°. indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer;

   • 10°. indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;

   • 11°. indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer;

   • 12°. indicatie loonheffingskorting;

   • 13°. code reden geen bijtelling auto;

   • 14°. code loonbelastingtabel;

   • 15°. indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA;

   • 16°. indicatie verzekerd WW;

   • 17°. indicatie verzekerd ZW;

   • 18°. indicatie wachtgeld oude regeling;

   • 19°. code verzekeringssituatie Zvw;

   • 20°. indicatie vakantiebonnen toegepast;

   • 21°. indicatie loon bestaat (mede) uit een AOW-uitkering of AIO-aanvulling voor alleenstaanden (met of zonder kinderen);

   • 22°. indicatie loon inclusief Wajong-uitkering;

   • 23°. indicatie vervoer vanwege de inhoudingsplichtige;

   • 24°. code incidentele inkomstenvermindering;

  • f. werknemersgegevens:

   • 1°. loon LB/PH;

   • 2°. loon SV;

   • 3°. aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo;

   • 4°. loon belast volgens tabel bijzondere beloningen;

   • 5°. vakantiebijslag;

   • 6°. opgebouwde recht vakantiebijslag;

   • 7°. extra periode salaris;

   • 8°. opgebouwde recht extra periode salaris;

   • 9°. loon in geld;

   • 10°. waarde niet in geld uitgekeerd loon;

   • 11°. loon uit overwerk;

   • 12°. verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering;

   • 13°. ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen;

   • 14°. basispremie WAO/IVA/WGA;

   • 15°. gedifferentieerde premie Whk;

   • 16°. premie WW Awf;

   • 17°. premie Ufo;

   • 18°. ingehouden bijdrage Zvw;

   • 19°. werkgeversheffing Zvw;

   • 20°. waarde privégebruik auto;

   • 21°. werknemersbijdrage privégebruik auto;

   • 22°. gespaard bedrag levensloopregeling;

   • 23°. toegepast bedrag levensloopverlofkorting;

   • 24°. bedrag vergoeding reiskosten;

   • 25°. verrekende arbeidskorting;

   • 26°. aantal verloonde uren;

   • 27°. contractloon;

   • 28°. aantal contracturen per week;

   • 29°. bedrag rente- of kostenvoordeel personeelslening;

   • 30°. bedrag in uitkering begrepen doorbetaalde alimentatie;

   • 31°. bedrag rechtstreeks betaalde alimentatie;

  • g. sector risicogroep:

   • 1°. datum aanvang sectorrisicogroep;

   • 2°. datum einde sectorrisicogroep;

   • 3°. sector;

   • 4°. risicopremiegroep;

   • 5°. aanwas in het cumulatieve premieloon sectorfonds;

   • 6°. premie sectorfonds.

Artikel 1a.3. Gegevens opgave bij verwijtbaar onjuiste of onvolledige aangifte over verstreken kalenderjaar (jaarloonopgave)

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina