Instellingsbesluit Begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving

Geldend van 09-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 maart 2012, nr. IENM/BSK-2011/166751, houdende de instelling van de Begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • begeleidingscommissie: begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving, bedoeld in artikel 2;

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • planbureau: Planbureau voor de Leefomgeving, bedoeld in artikel 16 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 3

De begeleidingscommissie heeft tot taak:

 • a. toezicht houden op de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van het planbureau, waaronder in ieder geval de zorg voor periodieke visitaties wordt verstaan, en

 • b. toezicht houden op de maatschappelijke relevantie van het werk van het planbureau.

Artikel 4

 • 1 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de andere leden van de begeleidingscommissie, na overleg met de directeur van het planbureau en in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad.

 • 2 De begeleidingscommissie bestaat uit ten hoogste 10 leden die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Minister of een andere belanghebbende minister.

 • 3 De voorzitter en de andere leden worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar.

 • 4 Een lid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden.

 • 5 De Minister ontslaat een lid tussentijds:

  • a. op diens verzoek;

  • b. op verzoek van de instantie op wier voordracht hij is benoemd, of

  • c. indien hij niet langer voldoet aan de hoedanigheden op grond waarvan hij werd benoemd.

 • 6 De directeur van het planbureau kan de vergaderingen van de begeleidingscommissie bijwonen.

 • 7 Het planbureau verzorgt het secretariaat van de begeleidingscommissie.

Artikel 6

Beschikkingen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Besluit Planbureau voor de Leefomgeving, die van kracht waren op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven na de inwerkingtreding van dit besluit van kracht.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina