Instellingsbesluit Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek

[Regeling vervallen per 01-06-2017.]
Geldend van 20-03-2012 t/m 31-05-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 februari 2012, nr. HO&S/355166, houdende instelling van de Commissie voor kwaliteit, profilering en valorisatie in het hoger onderwijs en onderzoek, kortweg de Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek (Instellingsbesluit Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-06-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • b. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en voor zover het instellingen met opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving betreft, de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • c. reviewcommissie: de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-06-2017]

Er is een Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek.

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 01-06-2017]

De commissie heeft tot taak:

 • 1. Het uitbrengen van advies aan de minister over:

  • a. de voorstellen van individuele instellingen voor hoger onderwijs terzake van kwaliteit/studiesucces, profilering en valorisatie, zoals vast te leggen in een met elke individuele instelling te maken prestatieafspraak, en

  • b. de toekenning van een selectief budget voor profilering en zwaartepuntvorming aan individuele instellingen.

 • 2. Het uitbrengen van advies aan de minister over de door de HBO-raad en VSNU op te stellen voortgangsrapportages over profilering.

 • 3. Het jaarlijks opstellen van een monitorrapport over de voortgang van het proces van profilering in het hoger onderwijs en onderzoek, en het opstellen van een ‘mid-term-review’ in december 2014 over de wijze waarop de individuele instellingen die middelen uit het selectieve budget hebben ontvangen, uitvoering geven aan hun plannen.

 • 4. Het opstellen van een eindevaluatie over de wijze waarop de bekostiging op kwaliteit/profiel vorm is gegeven en het uitbrengen van een advies aan de minister voor het vervolgproces na 2016.

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 01-06-2017]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 januari 2012 en wordt opgeheven per 31 december 2016.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. Prof. dr. F.A. van Vught, tevens voorzitter;

  • b. Mr. O.G. Brouwer;

  • c. De heer J. Kamminga;

  • d. Mevrouw prof. dr. H. Maassen van den Brink;

  • e. Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman.

 • 2 De leden van de commissie nemen deel aan de beraadslagingen en besluitvorming zonder last of ruggespraak.

 • 3 De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat. De leden van het secretariaat zijn geen lid van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is. Het kan daarbij gaan om experts op de relevante onderwerpen, inclusief, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 01-06-2017]

Artikel 8. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële en inhoudelijke ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 01-06-2017]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-06-2017]

De commissie biedt de minister jaarlijks een verslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van het voorafgaande jaar.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-06-2017]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht. Rapporten, notities, verslagen en andere producten die betrekking hebben op instellingen die opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving verzorgen, worden uitgebracht aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 01-06-2017]

De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 13. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-06-2017]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie FM&ICT van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-06-2017]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 juni 2017.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-06-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina