Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten

[Regeling vervallen per 17-02-2018.]
Geldend van 17-03-2012 t/m 16-02-2018

Besluit van 25 februari 2012, houdende regels betreffende de etikettering van het energieverbruik van energiegerelateerde producten (Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 november 2011, nr. WJZ / 11157574;

Gelet op richtlijn nr. 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten (PbEU 2010, L153), de artikelen 13 en 33 van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de artikelen 8 en 13 van de Warenwet en artikel 8 van de Wet geluidhinder;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 februari 2012, nr. W15.11.0474/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 februari 2012, nr. WJZ / 12015057;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 17-02-2018]

Artikel 1

[Vervallen per 17-02-2018]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aangewezen product: een energiegerelateerd product behorende tot een bij gedelegeerde handeling of bij ministeriële regeling aangewezen categorie;

 • aanvullende informatie: andere informatie over de prestaties en kenmerken van een energiegerelateerd product die verband houdt met het energieverbruik van het product of het verbruik van andere belangrijke hulpbronnen of die nuttig is om zulks te evalueren en die is gebaseerd op meetbare gegevens;

 • andere belangrijke hulpbronnen: water, chemische stoffen en alles wat een energiegerelateerd product bij normaal gebruik voorts verbruikt;

 • fiche: een standaardtabel met informatie betreffende een energiegerelateerd product;

 • gedelegeerde handeling: een ter uitvoering van artikel 10, eerste lid, van de richtlijn vastgestelde verordening van de Europese Commissie;

 • handelaar: degene die een energiegerelateerd product in de gebieden waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is aan een eindgebruiker verkoopt, verhuurt, in huurkoop aanbiedt of voor hem uitstalt;

 • in de handel brengen: een energiegerelateerd product voor het eerst op de markt van een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte aanbieden, tegen vergoeding of kosteloos, met het oog op de distributie of het gebruik ervan binnen die gebieden, ongeacht de verkooptechniek;

 • leverancier: een fabrikant van een energiegerelateerd product, zijn officiële vertegenwoordiger in de gebieden waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is of, bij gebreke daarvan, degene die een energiegerelateerd product in die gebieden in de handel brengt of voor het eerst in gebruik neemt overeenkomstig het gebruiksdoel;

 • reclame: iedere mededeling bij de afzet van, het adverteren voor en het bevorderen van de verkoop, verhuur of huurkoop van een specifiek model van een energiegerelateerd product;

 • richtlijn: richtlijn nr. 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten (PbEU 2010, L153);

 • uitvoeringsrichtlijn: een ter uitvoering van artikel 9 van richtlijn nr. 92/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energiegebruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-produktinformatie van huishoudelijke apparaten (PbEG 1992, L297) vastgestelde richtlijn;

 • wet: de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie.

§ 2. Toepassingsbereik

[Vervallen per 17-02-2018]

Artikel 2

[Vervallen per 17-02-2018]

Dit besluit is niet van toepassing op:

 • a. een tweedehandsproduct;

 • b. een middel voor personen- of goederenvervoer;

 • c. het plaatje waarop het vermogen is vermeld of het equivalent daarvan dat met het oog op de veiligheid op een energiegerelateerd product wordt aangebracht.

§ 3. Verplichtingen leverancier en handelaar

[Vervallen per 17-02-2018]

Artikel 3

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 Een leverancier van een aangewezen product zorgt dat de handelaren in dat product beschikken over de nodige etiketten en fiches.

 • 2 Een leverancier zorgt voor de juistheid van de door hem verstrekte etiketten en fiches.

 • 3 Een leverancier stelt het etiket kosteloos ter beschikking.

 • 4 Een leverancier stelt het fiche in de daarvoor in aanmerking komende taal.

 • 5 Een leverancier neemt het fiche op in alle brochures over een aangewezen product. Indien door de leverancier geen brochure wordt verstrekt, voegt hij het fiche bij andere schriftelijke informatie die over dat product wordt verstrekt.

Artikel 4

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 Een leverancier van een aangewezen product stelt technische documentatie samen in de daarvoor in aanmerking komende taal.

 • 2 Een leverancier houdt de technische documentatie beschikbaar voor inspectiedoeleinden met ingang van de datum waarop het desbetreffende model van dat product in de handel wordt gebracht tot vijf jaar nadat het laatste exemplaar van dat model is vervaardigd.

 • 3 Op een daartoe strekkend verzoek van Onze Minister of de Europese Commissie stelt een leverancier binnen tien werkdagen na ontvangst van dat verzoek een elektronische versie van de technische documentatie ter beschikking.

Artikel 5

[Vervallen per 17-02-2018]

Een handelaar stelt in een brochure of in andere schriftelijke informatie over een aangewezen product, een in de Nederlandse taal gesteld fiche ter beschikking aan de eindgebruiker.

Artikel 6

[Vervallen per 17-02-2018]

Indien een handelaar een aangewezen product uitstalt, brengt hij op een bij gedelegeerde handeling of bij ministeriële regeling aangewezen plaats een etiket aan.

§ 4. Informatievereisten

[Vervallen per 17-02-2018]

Artikel 7

[Vervallen per 17-02-2018]

Het is een handelaar in of leverancier van een energiegerelateerd product verboden een etiket, merkteken, symbool of opschrift met betrekking tot het energieverbruik of het verbruik van andere belangrijke hulpbronnen van dat product aan te brengen dat kan worden verward met een etiket als bedoeld in dit besluit of met de op dat etiket vermelde merktekens, symbolen of opschriften.

Artikel 8

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 Degene die reclame maakt waarin energiegerelateerde informatie of informatie over de prijs van een aangewezen product wordt vermeld, vermeldt de energie-efficiëntieklasse van dat product.

 • 2 Degene die reclame maakt waarin de technische parameters van een energiegerelateerd product worden beschreven, vermeldt de energie-efficiëntieklasse of informatie over het energieverbruik van dat product.

Artikel 9

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 Degene die een bij ministeriële regeling aangewezen product te koop, te huur of in huurkoop aanbiedt op een wijze die inhoudt dat de potentiële eindgebruiker dat product waarschijnlijk niet uitgestald ziet, vermeldt de relevante gegevens die op het etiket en het fiche voor dit product worden vermeld.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden vermeld in de daarvoor in aanmerking komende taal.

§ 5. Handhaving

[Vervallen per 17-02-2018]

Artikel 10

[Vervallen per 17-02-2018]

Een leverancier of een handelaar alsmede de door hem gebruikte etiketten, fiches of technische documentatie voldoen aan de bij gedelegeerde handeling gestelde regels.

Artikel 11

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 Een krachtens artikel 31, eerste lid, van de wet aangewezen ambtenaar kan vaststellen of een aangewezen product voldoet aan de bij gedelegeerde handeling of bij of krachtens dit besluit gestelde regels.

 • 2 Indien wordt vastgesteld dat een aangewezen product niet voldoet aan de bij gedelegeerde handeling of bij of krachtens dit besluit gestelde regels kan een ambtenaar als bedoeld in het eerste lid bepalen dat:

  • a. aan een betrokkene de gelegenheid wordt geboden om tegenbewijs te leveren;

  • b. het aangewezen product niet mag worden afgeleverd voordat het product voldoet aan de bij of krachtens dit besluit gestelde regels;

  • c. het aangewezen product niet in de handel mag worden gebracht, uit de handel wordt genomen of niet in gebruik mag worden genomen.

§ 6. Overige bepalingen

[Vervallen per 17-02-2018]

Artikel 12

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat een energiegerelateerd product tot een aangewezen categorie behoort.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:

  • a. de op het etiket te vermelden gegevens en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van het etiket;

  • b. de op het fiche te vermelden gegevens en de opmaak van het fiche;

  • c. de technische documentatie;

  • d. de relevante gegevens als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

Artikel 13

[Vervallen per 17-02-2018]

De gegevens, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel a en b, worden gemeten overeenkomstig de geharmoniseerde normen, zoals deze in Nederland zijn omgezet en waarvan de referentienummers in de Staatscourant zijn bekendgemaakt dan wel overeenkomstig de geharmoniseerde normen zoals deze in een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn omgezet en waarvan de referentienummers in die staat zijn bekendgemaakt.

Artikel 14

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 Een wijziging van een uitvoeringsrichtlijn of een bij die richtlijn behorende bijlage geldt voor de toepassing van dit besluit of de daarop berustende bepalingen met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

 • 2 Onze Minister doet mededeling van een wijziging als bedoeld in het eerste lid in de Staatscourant.

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 17-02-2018]

Artikel 16

[Vervallen per 17-02-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 17

[Vervallen per 17-02-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 februari 2012

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de zestiende maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina