Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse emissieautoriteit 2012

[Regeling vervallen per 27-02-2014.]
Geldend van 11-10-2012 t/m 26-02-2014

Besluit van het Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit van 21 februari 2012, nr. U2012-02-16/01148 houdende verlening van mandaat (Besluit mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 27-02-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Bestuur: het bestuur van de NEa;

 • b. Directeur: de directeur NEa;

 • c. NEa: Nederlandse Emissieautoriteit;

 • d. Plaatsvervangend Directeur: een door de directeur aan te wijzen medewerker van de emissieautoriteit;

 • e. Voorzitter: de voorzitter van het bestuur van de NEa;

Artikel 2. Mandaat Directeur en Plaatsvervangend Directeur

[Vervallen per 27-02-2014]

Aan de Directeur en Plaatsvervangend Directeur wordt mandaat verleend om besluiten te nemen inzake:

 • het verlenen, wijzigen, intrekken en weigeren van een emissievergunning van broeikasgassen en stikstofoxiden;

 • het beslissen op meldingen van wijzigingen van het monitoringplan;

 • het doen wijzigen van het monitoringplan;

 • het afkeuren van het emissieverslag en het ambtshalve vaststellen van de betrokken gegevens;

 • het goedkeuren van het monitoringplan van een vliegtuigexploitant;

 • het kosteloos toewijzen van broeikasgasemissierechten aan vliegtuigexploitanten;

 • het opleggen van een last onder dwangsom;

 • het opleggen van een bestuurlijke boete;

 • het nemen van invorderingsbeschikkingen;

 • van het vaststellen van formulieren voor het doen van meldingen van wijzigingen van het monitoringsplan, bedrijfswijzigingen die gevolgen hebben voor de hoogte van de toewijzing, het aanvragen van kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten en voor het opstellen van het monitoringsplan, het emissieverslag en de verificatieverklaring;

 • het verzoeken aan de drijver van de inrichting om geverifieerde gegevens aan te leveren, indien nodig voor aanpassing van de toewijzing als gevolg van een wijziging van de Carbon-Leakage-lijst;

 • het afhandelen van bezwaren tegen de weigering van de nationale administrateur om een rekening te openen;

 • het afhandelen van bezwaren tegen de weigering van de nationale administrateur om een gemachtigde vertegenwoordiger of een extra gemachtigde vertegenwoordiger goed te keuren;

 • het afhandelen van bezwaren tegen een opschorting van de toegang tot de rekening;

 • het afhandelen van bezwaren tegen een afsluiting van de rekening of verwijdering van een gemachtigde vertegenwoordiger.

Artikel 3. Vertegenwoordiging in rechte

[Vervallen per 27-02-2014]

De Directeur heeft mandaat om medewerkers van de NEa te machtigen in rechte op te treden.

Artikel 4. Ondertekening

[Vervallen per 27-02-2014]

Indien op grond van dit besluit stukken worden afgedaan, luidt de ondertekening:

het Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit,

namens deze:

 • functie van de betrokken gemandateerde

 • handtekening van de betrokken gemandateerde

 • naam van de betrokken gemandateerde

Artikel 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 27-02-2014]

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse emissieautoriteit 2012.

 • 3 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

De Nederlandse Emissieautoriteit,

de Voorzitter van het Bestuur,

D.J.M. Corbey

Terug naar begin van de pagina