Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Regio en Ruimtelijke Economie 2012

[Regeling vervallen per 01-04-2017.]
Geldend van 26-06-2013 t/m 31-03-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 februari 2012, nr. 5723830/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Regionale Zaken Noord

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van de Directie Regionale Zaken Noord van 12 januari 2012 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef van het regionaal politiekorps Limburg-Zuid;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2017]

De medewerkers van de Wadden Unit, werkzaam bij de Directie Regio en Ruimtelijke Economie die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken;

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 13 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2017]

  • 1 De directeur van de Directie Regio en Ruimtelijke Economie brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Regio en Ruimtelijke Economie 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 februari 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina