Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2012

[Regeling vervallen per 01-04-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 februari 2012, nr. 5723825/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming van 16 januari 2012 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2017]

De LID-inspecteurs, werkzaam bij de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken;

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2017]

  • 1 De directeur van de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 februari 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina