Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012

[Regeling vervallen per 01-08-2016.]
Geldend van 01-08-2015 t/m 31-07-2016

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 februari 2012, nr. BVE/Stelsel/356173, houdende vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen per 1 augustus 2012 (Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, en artikel 7.2.5a van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Vaststelling opleidingsdomeinen 2012–2013

[Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 De volgende opleidingsdomeinen worden vastgesteld:

  • a. Bouw en infra;

  • b. Afbouw, hout en onderhoud;

  • c. Techniek en procesindustrie;

  • d. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek;

  • e. Media en vormgeving;

  • f. Informatie en communicatietechnologie;

  • g. Mobiliteit en voertuigen;

  • h. Transport, scheepvaart en logistiek;

  • i. Handel en ondernemerschap;

  • j. Economie en administratie;

  • k. Veiligheid en sport;

  • l. Uiterlijke verzorging;

  • m. Horeca en bakkerij;

  • n. Toerisme en recreatie;

  • o. Zorg en welzijn;

  • p. Voedsel, natuur en leefomgeving.

 • 2 In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt per kwalificatiedossier vastgesteld tot welk opleidingsdomein als bedoeld in het eerste lid het kwalificatiedossier behoort, met uitzondering van die kwalificatiedossiers, die uitsluitend gericht zijn op de kwalificatie voor entree op de arbeidsmarkt.

Artikel 3. Vaststelling kwalificatiedossiers

[Vervallen per 01-08-2016]

 • 1 Voor de kwalificatiedossiers opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de kwalificaties vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 4. Intrekking regelingen en overgangsbepaling kwalificatiedossiers

[Vervallen per 01-08-2016]

 • 2 Voor de volgende beroepsopleidingen worden de kwalificatiedossiers 2011–2012 die op grond van artikel V van de Wet van 7 november 2011 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur van toepassing zijn gebleven, gewijzigd overeenkomstig bijlage 3 behorende bij deze regeling:

  • a. 97140 Groen, grond, infra;

  • b. 97150 Groen, grond, infra;

  • c. 97220 Paardensport;

  • d. 97300 Groene detailhandel;

  • e. 97310 Groene detailhandel;

  • f. 97420 Bloemendetailhandel;

  • g. 97480 Natuur en vormgeving;

  • h. 97490 Natuur en vormgeving;

  • i. 97510 Gespecialiseerde dierverzorging paard;

  • j. 97530 Natuur en groene ruimte 2;

  • k. 97250 Natuur en groene ruimte 3;

  • l. 97740 Logistiek vakman;

  • m. 97750 Logistiek vakman;

  • n. 97660 Teelt 2/3;

  • o. 97670 Teelt 2/3;

  • p. 97590 Paraveterinaire ondersteuning;

  • q. 97710 Productiedieren;

  • r. 97720 Recreatiedieren;

  • s. 91850 Luchtvaartdienstverlener;

  • t. 95250 Havenlogistiek;

  • u. 94050 Middenkaderfunctionaris bouw en infra;

  • v. 93900 Metselaar;

  • w. 94820 Metselaar;

  • x. 94810 Toezicht en veiligheid;

  • y. 95400 Mediamanagement;

  • z. 90660 Horeca-assistent;

  • aa. 94140 Medewerker bediening/café-bar;

  • bb. 94150 Medewerker bediening/café-bar;

  • cc. 94160 Medewerker bediening/café-bar;

  • dd. 90760 Kok;

  • ee. 95420 Kok;

  • ff. 95100 Kok;

  • gg. 94110 Leisure & hospitality;

  • hh. 94120 Leisure & hospitality;

  • ii. 94960 Watersportindustrie;

  • jj. 93370 Watersportindustrie.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de wijzigingen die zijn aangebracht in de bijlagen 3 en 4, die terug werken tot en met 1 augustus 2011.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012.

Deze regeling zal met de bijlagen 1 en 4 en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 1 zal ook gepubliceerd worden op www.ocwduo.nl. De bijlagen 2, 3 en 4 worden gepubliceerd op www.kwalificatiesmbo.nl.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlagen

[Vervallen per 01-08-2016]

bijlage 1: Boomstructuur 2012–2013 (Lijst met de indeling van kwalificatiedossiers en kwalificaties naar opleidingsdomeinen)

bijlage 2: Inhoud van de kwalificatiedossiers 2012–2013

bijlage 3: Inhoud gerectificeerde kwalificatiedossiers 2011–2012

bijlage 4: Overzicht gewijzigde eindtermendocumenten 2011–2012

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2016]

Overzicht vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties geldig vanaf 01-08-2014

Soort opleiding

Leerweg

Niveau

Beroepsvereisten

Prijsfactor

BRIN Kenniscentrum

Crebo nummer

Kwalificatiedossier

Crebo nummer

Kwalificatie

Opleidingsdomein

1. Bouw en infra 79000

79000

             

1,00

 

22000

Assistent bouw en infra

     

BOL/BBL

   

1,20

02QH

   

92090

Assistent bouw en infra

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,20

02QH

22007

Betonboorder

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

94040

Betonboorder

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

22005

Betonstaalverwerker

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

93892

Allround betonstaalverwerker bouwplaats

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

93891

Allround betonstaalverwerker buigcentrale

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

93893

Allround betonstaalverwerker prefabricage

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

93881

Betonstaalknipper/buiger/machineoperator

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

93883

Betonstaallasser

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

93882

Betonstaalvlechter

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

22006

Betontimmerman

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

93310

Betontimmerman primair

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

93320

Betontimmerman voortgezet

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

22004

Dakdekker

     

BOL/BBL

   

1,30

28DV

   

93853

Allround dakdekker bitumen en kunststof

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

93854

Allround dakdekker metaal

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

93855

Allround dakdekker pannen/leien

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

93841

Dakdekker bitumen en kunststof

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

93843

Dakdekker metaal

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

93846

Dakdekker pannen/leien

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

93845

Dakdekker riet

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

22011

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

93872

kaderfunctionaris uitvoering

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02QH

   

93873

kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02QH

   

93871

kaderfunctionaris werkvoorbereiding en calculatie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02QH

22017

Machinist

     

BOL/BBL

   

1,80

28DV

   

93181

Machinist freeswerk

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02QH

   

93182

Machinist funderingswerk

vakopleiding

BOL/BBL

3

SZW

1,80

02QH

   

93183

Machinist grondverzet

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02QH

   

93184

Machinist hijswerk

vakopleiding

BOL/BBL

3

SZW

1,80

02QH

   

93187

Machinist hijswerk

vakopleiding

BOL/BBL

3

SZW

1,80

25HV

   

93185

Machinist sloopwerk

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02QH

   

93186

Machinist wegenbouw

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02QH

22009

Metselaar

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

94823

Allround Metselaar aan- en verbouw

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

94822

Allround Metselaar herstel en restauratie

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

94821

Allround Metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

93901

Metselaar inclusief casco lijmwerk

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

93902

Metselaar inclusief lichte scheidingswanden

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

22012

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

94051

Middenkaderfunctionaris Bouw

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02QH

   

94052

Middenkaderfunctionaris Infra

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02QH

   

94053

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02QH

   

94055

Middenkaderfunctionaris Restauratie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02QH

   

94054

Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02QH

22003

Natuursteenbewerker

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

95680

Allround natuursteenbewerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

92042

Natuursteenbewerker grafwerk

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

92043

Natuursteenbewerker machinaal

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

92044

Natuursteenbewerker restauratie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

92041

Natuursteenbewerker stellen

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

22255

Sloper

     

BOL/BBL

   

1,40

02QH

   

95681

Allround sloper

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02QH

   

95682

Sloper

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02QH

22008

Steigerbouwer

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

93830

Allround steigerbouwer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

93820

Steigerbouwer

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

22013

Straatmaker

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

94000

Opperman bestratingen

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

94010

Straatmaker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

22002

Tegelzetter

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

93920

Allround tegelzetter

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

93910

Tegelzetter

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

22010

Timmerman

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

94931

Allround timmerman bouw- en werkplaats

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

94932

Allround timmerman nieuwbouw

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

94933

Allround timmerman restauratie

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

94920

Timmerman

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

22014

Vakman asfalt

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

93960

Asfaltafwerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

93970

Balkman

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

22015

Vakman gww

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

93990

Allround vakman gww

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

93980

Vakman gww

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

22001

Voeger / gevelbehandelaar

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

93952

Gevelbehandelaar voegbedrijf

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

93951

Voeger

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

22016

Waterbouwer

     

BOL/BBL

   

1,30

02QH

   

94031

Allround waterbouwer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

94032

Steenzetter/rijswerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

94020

Waterbouwer

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

Opleidingsdomein

2. Afbouw, hout en onderhoud 79010

79010

             

1,00

 

22027

Assistent afbouw

     

BOL/BBL

   

1,30

02FW

   

95560

Assistent afbouw

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

02FW

22018

Assistent houtbranche

     

BOL/BBL

   

1,30

04IN

   

94560

Assistent houtbranche

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

04IN

22034

Assistent schilderen / industriële lakverwerking

     

BOL/BBL

   

1,30

02FW

   

91445

Assistent lakspuiter

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

02FW

   

91442

Assistent metaalconserveerder

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

02FW

   

91444

Assistent schilder

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

02FW

22040

Assistent schoonmaak

     

BOL/BBL

   

1,30

02FW

   

95550

Assistent schoonmaak

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

02FW

22030

Betonreparateur

     

BOL/BBL

   

1,30

28DV

   

93941

Allround betonreparateur

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

93942

Allround betonreparateur

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

93931

Betonreparateur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

93932

Betonreparateur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

22026

Logistiek vakman

     

BOL/BBL

   

1,40

28DV

   

95340

Allround logistiek medewerker houthandel

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

04IN

   

95331

Logistiek medewerker houthandel

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

04IN

   

95683

Logistiek medewerker versindustrie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

17IJ

   

95350

Meewerkend leidinggevende logistiek houthandel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

22021

Machinaal houtbewerker

     

BOL/BBL

   

1,40

04IN

   

95570

Allround machinaal houtbewerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

04IN

   

95000

Machinaal houtbewerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

04IN

   

94550

Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

22029

Medewerker dekvloeren

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

95150

Dekvloerenlegger

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

   

95160

Gezel dekvloerenlegger

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

22036

Medewerker glaszetten

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

94490

Gezel glaszetter

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

94480

Glaszetter

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

22035

Medewerker industriële lakverwerking

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

92711

Jachtschilder

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

   

92715

Lakspuiter

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

   

92713

Metaalconserveerder

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

   

92721

Vakkracht jachtschilder

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

92724

Vakkracht lakspuiter

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

22037

Medewerker schilderen

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

95684

Gezel schilder

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

91461

Gezel schilder voorman

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

91450

Schilder

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

22032

Medewerker stukadoren

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

91501

Gezel stukadoor decoratie

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

91502

Gezel stukadoor voorman

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

93600

Stukadoor

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

22024

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

     

BOL/BBL

   

1,40

04IN

   

95580

Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

04IN

   

94591

Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

   

94570

Meubelmaker/(Scheeps)interieurbouwer

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

04IN

   

94592

Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

22023

Meubelstoffeerder

     

BOL/BBL

   

1,40

04IN

   

93570

Allround meubelstoffeerder

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

04IN

   

94601

Meewerkend leidinggevende meubelstoffeerbedrijf

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

   

93560

Meubelstoffeerder

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

04IN

   

94602

Ondernemer meubelstoffeerbedrijf

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

22039

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

94521

Calculator/onderhoudsspecialist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

94524

Kleur- en interieuradviseur

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

94523

Ondernemer

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

94525

Projectleider

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

94522

Uitvoerder

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

22022

Montagemedewerker timmerindustrie

     

BOL/BBL

   

1,40

04IN

   

94622

Allround houtskeletbouwer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

04IN

   

94621

Allround montagemedewerker gevelelementen

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

04IN

   

94630

Meewerkend leidinggevende montage timmerindustrie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

   

94610

Montagemedewerker timmerindustrie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

04IN

22031

Onderhoud- en verbouwbedrijf

     

BOL/BBL

   

1,30

28DV

   

95272

Allround ondernemer klussenbedrijf

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

95271

Bouwkundig onderhoudsmedewerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

92180

Servicemedewerker gebouwen

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

22019

Parketteur

     

BOL/BBL

   

1,40

04IN

   

93550

Allround parketteur

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

04IN

   

93540

Parketteur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

04IN

22028

Plafond-/wandmonteur

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

95170

Plafond-/wandmonteur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

22033

Restauratiestukadoor

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

95685

Restauratiestukadoor

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

22041

Schoonmaak en Glazenwassen

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

94542

Allround glazenwasser/gevelreiniger

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

94544

Allround reiniger in de voedselverwerkende industrie

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

94543

Allround reiniger na calamiteiten

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

94541

Allround schoonmaker/medewerker vloeronderhoud

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

95540

Ambulant objectleider

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

94532

Glazenwasser/gevelreiniger

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

   

94534

Reiniger in de voedselverwerkende industrie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

   

94533

Reiniger na calamiteiten

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

   

94531

Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

22038

Specialist schilderen

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

92741

Specialist decoratie en restauratie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

92742

Specialist interieur en decoratie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

22025

Werkvoorbereider houtbranche

     

BOL/BBL

   

1,40

04IN

   

94654

Commercieel technisch medewerker houthandel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

   

94651

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

   

94652

Werkvoorbereider timmerindustrie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

22020

Woningstoffeerder

     

BOL/BBL

   

1,30

00SE

   

90970

Allround woningstoffeerder

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

00SE

   

90960

Basis woningstoffeerder

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

00SE

Opleidingsdomein

3. Techniek en procesindustrie 79020

79020

             

1,00

 

22059

Allround operator

     

BOL/BBL

   

1,40

28DV

   

90011

Allround operator productietechniek

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

95686

Allround voedingsoperator

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,70

17IJ

   

90012

Operator B

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,60

02QD

   

90015

Specialist textiel

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

00SE

22042

Assistent metaal-, elektro- en installatietechniek

     

BOL/BBL

   

1,20

02PR

   

95481

Assistent installatie

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,20

02PR

   

95482

Assistent metaalbewerking

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,20

02PR

   

95483

Assistent montage

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,20

02PR

22054

Assistent operator

     

BOL/BBL

   

1,20

28DV

   

95687

Assistent operator productietechniek

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,20

02PR

   

95688

Basisoperator

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,40

02QD

22051

Elektrotechnische industriële producten en systemen

     

BOL/BBL

   

1,30

02PR

   

92400

Eerste monteur

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

92390

Monteur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

92410

Technicus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

22045

Fijnmechanische techniek

     

BOL/BBL

   

1,30

02PR

   

94351

Allround verspaner

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94352

Fijnmechanisch verspaner

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94360

Researchinstrumentmaker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PR

   

94340

Verspaner

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

22043

Gasturbines

     

BOL/BBL

   

1,30

02PR

   

92290

Eerste monteur

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

92280

Monteur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

22047

Human technology

     

BOL/BBL

   

1,30

02PR

   

94790

Human technology

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

22053

Infratechniek

     

BOL/BBL

   

1,30

28DV

   

92125

Eerste monteur data/elektra

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

92121

Eerste monteur data/elektra

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

92123

Eerste monteur gas/water/warmte

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

92122

Eerste monteur gas/water/warmte

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

92112

Monteur data/elektra

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

92111

Monteur data/elektra

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

92114

Monteur gas/water/warmte

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02QH

   

92113

Monteur gas/water/warmte

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

92126

Servicemonteur verbruikersaansluitingen

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02QH

   

92124

Servicemonteur verbruikersaansluitingen

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

92133

Technicus data/elektra

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02QH

   

92131

Technicus data/elektra

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

92134

Technicus gas/warmte

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02QH

   

92132

Technicus gas/warmte

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

22048

Installeren

     

BOL/BBL

   

1,30

02PR

   

94273

Aircomonteur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

I&M

1,30

02PR

   

94283

Eerste monteur dak

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94281

Eerste monteur elektrotechnische installaties

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94284

Eerste monteur koudetechniek

vakopleiding

BOL/BBL

3

I&M

1,30

02PR

   

94282

Eerste monteur werktuigkundige installaties

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

95689

Isolatiemonteur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

94291

Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

94292

Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

94271

Monteur elektrotechnische installaties

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

94274

Monteur koudetechniek

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

I&M

1,30

02PR

   

94272

Monteur werktuigkundige installaties

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

22046

Machinebouw mechatronica

     

BOL/BBL

   

1,30

02PR

   

94261

Allround machinebouwer

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

91091

Machinebouwer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94262

Mechatronicus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

91080

Monteur mechatronica

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

91092

Monteur tester mechatronica

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

22056

Medewerker operationele techniek

     

BOL/BBL

   

1,60

02QD

   

91690

Medewerker Operationele Techniek

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,60

02QD

22044

Metaalbewerken

     

BOL/BBL

   

1,30

02PR

   

94312

Allround constructiewerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94311

Allround lasser

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94314

Allround plaatwerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94302

Basislasser

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

95761

Constructiewerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

95690

Plaatwerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

22050

Middenkader engineering

     

BOL/BBL

   

1,30

02PR

   

94422

Commercieel technicus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

94421

Technicus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

22057

Operationele techniek

     

BOL/BBL

   

1,60

02QD

   

91680

Allround Operationeel Technicus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

02QD

   

91670

Operationeel Technicus

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,60

02QD

22058

Operator

     

BOL/BBL

   

1,30

28DV

   

90311

Operator A

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,60

02QD

   

90312

Operator productietechniek

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

90314

Operator textiel

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

00SE

   

95691

Voedingsoperator

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,60

17IJ

22055

Operator C

     

BOL/BBL

   

1,60

02QD

   

90240

Operator C

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

02QD

22049

Service apparatuur en installaties

     

BOL/BBL

   

1,30

02PR

   

94322

Inspectiemonteur koudetechniek

vakopleiding

BOL/BBL

3

I&M

1,30

02PR

   

95471

Onderhoudsmonteur industrie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

95472

Onderhoudsmonteur installatietechniek

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

94321

Servicemonteur elektrotechniek

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94323

Servicemonteur installatietechniek

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94324

Servicemonteur werktuigbouw

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

94331

Servicetechnicus elektrotechniek

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

94333

Servicetechnicus installatietechniek

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

94332

Servicetechnicus koudetechniek

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

I&M

1,30

02PR

   

94334

Servicetechnicus werktuigbouw

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

22060

Vliegtuigbouw

     

BOL/BBL

   

1,60

02PR

   

94371

Kunststofbewerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,60

02PR

   

94372

Metaallijmer

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,60

02PR

   

94373

Plaatwerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,60

02PR

   

94374

Samenbouwer

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,60

02PR

22061

Vliegtuigonderhoud

     

BOL/BBL

   

1,80

02PR

   

95766

Monteur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02PR

   

95762

Eerste monteur

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PR

   

95763

Technicus avionica

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PR

   

95764

Technicus mechanica

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PR

22062

Vliegtuigtechniek

     

BOL/BBL

   

1,60

02PR

   

95491

Eerste monteur

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,60

02PR

   

95492

Plaat-/kunststofbewerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,60

02PR

22052

Werkvoorbereiden

     

BOL/BBL

   

1,30

02PR

   

95692

Opmeter

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

92500

Technisch tekenaar

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

92511

Tekenaar constructeur

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

92514

Tekenaar werkvoorbereider

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

92512

Werkvoorbereider fabricage

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

   

92513

Werkvoorbereider installatie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

Opleidingsdomein

4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 79030

79030

             

1,00

 

22071

Adaptatietechniek

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

93670

Adaptatietechnicus

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

   

93660

Medewerker Adaptatietechniek

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02PS

22082

Analist

     

BOL/BBL

   

1,60

02QD

   

93711

Analist klinische chemie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

02QD

   

93712

Analist pathologie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

02QD

   

93713

Biotechnologisch analist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

02QD

   

93714

Chemisch-fysisch analist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

02QD

   

93715

Microbiologisch analist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

02QD

   

93716

Technisch Onderwijs Assistent (TOA)

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

02QD

22079

Audicien

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

95181

Audicien

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

95182

Audicien/Manager

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

22256

Behoudsmedewerker

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

95693

Behoudsmedewerker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

22068

Creatief Vakmanschap

     

BOL/BBL

   

1,80

28DV

   

93683

Ambachtelijk Schoenmaker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

93687

Glasblazer

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

93681

Glazenier

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

93684

Hoedenmaker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

93682

Keramist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

93685

Lederwarenmaker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

93686

Ontwerpend Meubelmaker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

22065

Goud- en Zilversmeden

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

92790

Basisgoudsmid

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

   

92803

Goudsmid

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

92804

Zilversmid

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

22066

Juweliersbedrijf

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

92820

Juwelier

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

92810

Medewerker Juwelier

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

22081

Laboratoriummedewerker

     

BOL/BBL

   

1,60

02QD

   

91730

Allround Laborant

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,60

02QD

   

91720

Laborant

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,60

02QD

22080

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

95010

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

22069

Onderwerkmaker

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

92840

Onderwerkmaker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02PS

   

94660

Onderwerkmaker/Ondernemer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

22076

Optiek

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

93640

Allround Medewerker Optiek

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

   

93651

Opticien

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

93652

Opticien/Manager

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

93631

Verkoopmedewerker Optiek

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02PS

   

93632

Werkplaatsmedewerker Optiek

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02PS

22257

Orthopedische Technieken

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

95694

Leestenmaker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

   

95695

Orthopedisch Schoentechnicus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

95696

Orthopedisch Technicus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

95697

Orthopedisch Technisch Medewerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

   

95698

Schoentechnisch Voorzieningenmaker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02PS

22064

Pianotechniek

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

92871

Pianotechnicus

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

   

92872

Pianotechnicus/Ondernemer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

22070

Schachtenmaker

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

92880

Schachtenmaker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02PS

   

94670

Schachtenmaker/Ondernemer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

22074

Schoenconsulent

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

94681

Schoenconsulent

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

94682

Schoenconsulent/Ondernemer

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

22063

Schoenhersteller

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

93610

Schoenhersteller

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02PS

   

95590

Schoenhersteller/Ondernemer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

22078

Tandtechniek

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

95231

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

95232

Tandtechnicus Prothese

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

95233

Tandtechnicus/Manager Kroon- en Brugwerk

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

95234

Tandtechnicus/Manager Prothese

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

   

95221

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02PS

   

95222

Tandtechnisch Medewerker Orthodontie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02PS

22077

Technisch Oogheelkundig Assistent

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

91620

Technisch Oogheelkundig Assistent

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

22267

Uurwerktechniek

     

BOL/BBL

   

1,80

02PS

   

95200

Medewerker Uurwerktechniek

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02PS

   

95210

Uurwerktechnicus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

02PS

Opleidingsdomein

5. Media en vormgeving 79040

79040

             

1,00

 

22258

Applicatie- en mediaontwikkeling

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

95699

Applicatieontwikkelaar

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SP

   

95312

Gamedeveloper

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

95313

Mediadeveloper

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

22084

AV-productie

     

BOL/BBL

   

1,40

28DV

   

90061

Allround medewerker AV-productie

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02PT

   

90063

Allround medewerker AV-productie

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02QD

   

90062

Allround medewerker AV-productie

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

95702

AV-specialist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

95703

AV-specialist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02QD

   

95704

AV-specialist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

90075

Fotograaf

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

90083

Fotograaf

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02QD

   

90076

Fotograaf

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

90051

Medewerker fotografie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02PT

   

90053

Medewerker fotografie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02QD

   

90052

Medewerker fotografie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

22083

DTP-er

     

BOL/BBL

   

1,40

28DV

   

95705

Allround DTP-er

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02PT

   

95706

Allround DTP-er

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

95707

Medewerker DTP

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02PT

   

95708

Medewerker DTP

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

22085

Game artist

     

BOL/BBL

   

1,40

02PT

   

93220

Game artist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

22088

ICT- en mediabeheer

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

95709

ICT-beheerder

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SP

   

95322

Mediaworkflowbeheerder

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

95711

Netwerkbeheerder

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SP

22089

Mediamanagement

     

BOL/BBL

   

1,40

02PT

   

95400

Mediamanager

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

22086

Mediavormgever

     

BOL/BBL

   

1,40

28DV

   

90401

Animatie/audiovisuele vormgeving

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

90411

Animatie/audiovisuele vormgeving

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

90421

Animatie/audiovisuele vormgeving

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02QD

   

90412

Art & Design

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

90422

Art & Design

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02QD

   

90402

Art & Design

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

90413

Grafische vormgeving

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

90424

Grafische vormgeving

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02QD

   

90403

Grafische vormgeving

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

90414

Interactieve vormgeving

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

90423

Interactieve vormgeving

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02QD

   

90404

Interactieve vormgeving

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

22090

Podium- en evenemententechniek

     

BOL/BBL

   

1,40

02PT

   

95712

medewerker Podium- en evenemententechniek

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02PT

   

95713

Podium- en evenemententechnicus

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02PT

   

95714

Podium- en evenemententechnicus Geluid

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

95715

Podium- en evenemententechnicus Licht

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

95716

Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

22266

Printmedia

     

BOL/BBL

   

1,40

02PT

   

95717

Basismedewerker printmedia

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02PT

   

95718

Digitaal Drukker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02PT

   

95719

Drukker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02PT

   

95720

Nabewerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02PT

   

95721

Printmediatechnoloog

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

22092

Signmaker

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

94510

Allround signmaker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

94500

Medewerker sign

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

   

94990

Signspecialist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

22091

Tentoonstellingsbouwer

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

91520

Allround tentoonstellingsbouwer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FW

   

91510

Medewerker tentoonstellingsbouw

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

22093

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

     

BOL/BBL

   

1,40

02FW

   

91530

Medewerker productpresentatie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FW

   

91541

Stand-, winkel- en decorvormgever

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

91542

Vormgever productpresentatie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

   

91543

Winkelpubliciteitvormgever

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FW

Opleidingsdomein

6. Informatie en communicatietechnologie 79050

79050

             

1,00

 

22087

Applicatie- en mediaontwikkeling

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

95311

Applicatieontwikkelaar

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SP

   

95700

Gamedeveloper

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

95701

Mediadeveloper

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

22263

ICT- en mediabeheer

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

95321

ICT-beheerder

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SP

   

95710

Mediaworkflowbeheerder

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

95323

Netwerkbeheerder

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SP

22094

ICT-medewerker

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

95070

Medewerker beheer ICT

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

02PR

   

95060

Medewerker ICT

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,10

02PR

22095

Particulier digitaal onderzoeker

     

BOL/BBL

   

1,10

00SP

   

92200

Particulier digitaal onderzoeker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

V&J

1,10

00SP

Opleidingsdomein

7. Mobiliteit en voertuigen 79060

79060

             

1,00

 

22097

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

92230

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FZ

22096

Assistent Mobiliteitsbranche

     

BOL/BBL

   

1,30

28DV

   

93741

Assistent Mobiliteitsbranche

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

02FZ

   

93742

Assistent Mobiliteitsbranche

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

02QI

22110

Autoschadehersteltechniek

     

BOL/BBL

   

1,40

02QI

   

95030

Autoschadehersteller niveau 2

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02QI

   

95041

Autoschadehersteller niveau 3

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02QI

   

95042

Autoschadetechnicus niveau 3

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02QI

22111

Autospuiter

     

BOL/BBL

   

1,40

02QI

   

91770

Autospuiter niveau 2

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02QI

   

91780

Autospuiter niveau 3

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02QI

22103

Autotechniek

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

93410

Autotechnicus

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FZ

   

93420

Eerste Autotechnicus

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FZ

   

93430

Technisch Specialist Personenauto's

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FZ

22104

Bedrijfsautotechniek

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

93440

Bedrijfsautotechnicus

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FZ

   

93450

Eerste Bedrijfsautotechnicus

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FZ

   

93460

Technisch Specialist Bedrijfsauto's

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FZ

22109

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

     

BOL/BBL

   

1,40

28DV

   

94251

Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FZ

   

94252

Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02QI

22113

Caravantechnicus

     

BOL/BBL

   

1,40

02QI

   

92980

Caravantechnicus niveau 2

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02QI

   

92990

Caravantechnicus niveau 3

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02QI

22112

Carrosseriebouwer

     

BOL/BBL

   

1,40

02QI

   

91790

Carrosseriebouwer niveau 2

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02QI

   

91800

Carrosseriebouwer niveau 3

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02QI

22101

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

90900

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FZ

22102

Mobiele werktuigen

     

BOL/BBL

   

1,30

28DV

   

92152

Allround monteur mobiele werktuigen

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

02QH

   

92151

Allround monteur mobiele werktuigen

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

92142

Monteur mobiele werktuigen

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

02QH

   

92141

Monteur mobiele werktuigen

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

93810

Technicus landbouwmechanisatie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PR

22099

Motorfietstechniek

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

93480

Eerste Motorfietstechnicus

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FZ

   

93470

Motorfietstechnicus

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FZ

22106

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

93390

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FZ

22259

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

95722

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FZ

22098

Tweewielertechniek

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

95442

Eerste Fietstechnicus

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FZ

   

95441

Eerste Scootertechnicus

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FZ

   

90872

Fietstechnicus

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FZ

   

90871

Scootertechnicus

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FZ

22100

Verbrandingsmotortechniek

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

93141

Revisietechnicus verbrandingsmotoren

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FZ

   

93142

Verbrandingsmotortechnicus

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FZ

22105

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

95450

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

02FZ

22107

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

     

BOL/BBL

   

1,40

02FZ

   

90850

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FZ

22108

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

     

BOL/BBL

   

1,40

28DV

   

93385

Werkplaatsmanager Carrosseriebouw

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02QI

   

93384

Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FZ

   

93386

Werkplaatsmanager Schadeherstel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02QI

Opleidingsdomein

8. Transport, scheepvaart en logistiek 79070

79070

             

1,00

 

22137

Assistent logistiek medewerker

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

93731

Assistent logistiek medewerker

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,10

00SE

   

93732

Assistent logistiek medewerker

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,20

25HV

22131

Aviation operations officer

     

BOL/BBL

   

1,30

25HV

   

93010

Aviation Operations Officer

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25HV

22126

Baggermeester

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

93020

Baggermeester

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

25HV

22118

Binnenvaart

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

95640

Kapitein binnenvaart

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

I&M

1,80

25HV

   

95620

Matroos binnenvaart

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

I&M

1,80

25HV

   

95630

Schipper binnenvaart

vakopleiding

BOL/BBL

3

I&M

1,80

25HV

22121

Bootman

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

93030

Bootman

vakopleiding

BOL/BBL

3

I&M

1,80

25HV

22132

Chauffeur goederenvervoer

     

BOL/BBL

   

1,30

25HV

   

91830

Chauffeur goederenvervoer

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

I&M

1,30

25HV

22133

Chauffeur personenvervoer

     

BOL/BBL

   

1,30

25HV

   

91841

Chauffeur openbaar vervoer

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

I&M

1,30

25HV

   

91842

Taxichauffeur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

I&M

1,30

25HV

   

95723

Touringcarchauffeur

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

I&M

1,30

25HV

   

95724

Touringcarchauffeur / reisleider

vakopleiding

BOL/BBL

3

I&M

1,30

25HV

22115

Havenlogistiek

     

BOL/BBL

   

1,30

25HV

   

95250

Coördinator havenlogistiek

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

25HV

   

95260

Manager havenlogistiek

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

25HV

   

95240

Medewerker havenlogistiek

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

25HV

22260

Havenoperaties

     

BOL/BBL

   

1,30

25HV

   

95725

Coördinator Havenoperaties

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

25HV

   

95726

Manager Havenoperaties

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

25HV

   

95727

Medewerker Havenoperaties

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

25HV

22124

Koopvaardij officier alle schepen

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

95728

Maritiem officier alle schepen

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

I&M

1,80

25HV

   

95729

Scheepswerktuigkundige alle schepen

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

I&M

1,80

25HV

   

95730

Stuurman alle schepen

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

I&M

1,80

25HV

22123

Koopvaardij officier kleine schepen

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

95731

Scheepswerktuigkundige kleine schepen

vakopleiding

BOL/BBL

3

I&M

1,80

25HV

   

95732

Stuurman kleine schepen

vakopleiding

BOL/BBL

3

I&M

1,80

25HV

   

95733

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

vakopleiding

BOL/BBL

3

I&M

1,80

25HV

22140

Logistiek medewerker

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

90255

Logistiek medewerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

25HV

   

90252

Logistiek medewerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,10

00SE

22139

Logistiek supervisor

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

90215

Logistiek supervisor

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02FZ

   

90216

Logistiek supervisor

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SE

   

90217

Logistiek supervisor

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25HV

22138

Logistiek teamleider

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

90202

Logistiek teamleider

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

25HV

   

90201

Logistiek teamleider

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

00SE

22129

Luchtvaartdienstverlener

     

BOL/BBL

   

1,30

25HV

   

91850

Luchtvaartdienstverlener

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25HV

22130

Luchtvaartlogisticus

     

BOL/BBL

   

1,30

25HV

   

91860

Luchtvaartlogisticus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25HV

22134

Machinist Railvervoer

     

BOL/BBL

   

1,30

25HV

   

95650

Machinist railvervoer

vakopleiding

BOL/BBL

3

I&M

1,30

25HV

22136

Manager transport en logistiek

     

BOL/BBL

   

1,30

25HV

   

91870

Manager transport en logistiek

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25HV

22127

Maritiem waterbouwer

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

95734

Scheepswerktuigkundige waterbouw

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

I&M

1,80

25HV

   

95735

Stuurman waterbouw

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

I&M

1,80

25HV

22135

Planner wegtransport

     

BOL/BBL

   

1,30

25HV

   

91890

Planner wegtransport

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

25HV

22128

Scheeps- en jachtbouwkundige

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

93080

Scheeps- en jachtbouwkundige

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

25HV

22117

Schipper machinist beperkt werkgebied

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

95736

De schipper-machinist beperkt werkgebied

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

I&M

1,80

25HV

22116

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

95050

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

I&M

1,80

25HV

22268

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

95767

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

I&M

1,80

25HV

22261

Visserij Officier

     

BOL/BBL

   

1,80

25HV

   

95737

Stuurman alle vissersschepen S4

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

I&M

1,80

25HV

   

95738

Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5

vakopleiding

BOL/BBL

3

I&M

1,80

25HV

   

95739

Werktuigkundige alle vissersschepen W4

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

I&M

1,80

25HV

Opleidingsdomein

9. Handel en ondernemerschap 79080

79080

             

1,00

 

22141

Aankomend verkoopmedewerker

     

BOL/BBL

   

1,10

00SE

   

90910

Aankomend verkoopmedewerker

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,10

00SE

22148

Assistent medewerker mode/maatkleding/interieur

     

BOL/BBL

   

1,30

00SE

   

92520

Assistent medewerker mode/maatkleding/interieur

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

00SE

22145

Assistent-manager internationale handel

     

BOL/BBL

   

1,10

00SE

   

90933

Assistent-manager internationale handel binnendienst

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SE

   

90932

Assistent-manager internationale handel buitendienst

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SE

22143

Balie-/shopmedewerker

     

BOL/BBL

   

1,10

00SE

   

95460

Balie-/shopmedewerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,10

00SE

   

95765

Balie-/shopmedewerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

02FZ

22153

Commercieel medewerker buitendienst textiel

     

BOL/BBL

   

1,40

00SE

   

94460

Commercieel medewerker buitendienst textiel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

00SE

22262

Interieuradviseur

     

BOL/BBL

   

1,30

00SE

   

90940

Interieuradviseur

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

00SE

22154

Kwaliteitscontroleur textiel

     

BOL/BBL

   

1,30

00SE

   

92540

Kwaliteitscontroleur textiel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

00SE

22146

Manager handel

     

BOL/BBL

   

1,10

00SE

   

93491

Afdelingsmanager

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SE

   

93492

Filiaalmanager

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SE

   

93493

Manager wonen

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

00SE

   

93494

Vestigingsmanager groothandel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SE

22151

Medewerker design

     

BOL/BBL

   

1,40

00SE

   

94472

CAD-stylist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

00SE

   

94471

Medewerker styling

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

00SE

22150

Medewerker interieurtextiel

     

BOL/BBL

   

1,40

00SE

   

91960

Allround medewerker interieurtextiel

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

00SE

   

91950

Basismedewerker interieurtextiel

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

00SE

   

91970

Specialist interieurtextiel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

00SE

22149

Medewerker mode/maatkleding

     

BOL/BBL

   

1,40

00SE

   

91250

Allround medewerker mode/maatkleding

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

00SE

   

91240

Basismedewerker mode/maatkleding

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

00SE

   

95740

Specialist mode/maatkleding

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

00SE

22147

Ondernemer detailhandel

     

BOL/BBL

   

1,10

00SE

   

90290

Ondernemer detailhandel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SE

22155

Ploegleider textiel

     

BOL/BBL

   

1,40

00SE

   

93770

Ploegleider textiel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

00SE

22152

Productiecoördinator fashion

     

BOL/BBL

   

1,40

00SE

   

93781

Commercieel medewerker fashion

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

00SE

   

93782

Productiebegeleider fashion

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

00SE

22144

Verkoopspecialist

     

BOL/BBL

   

1,10

00SE

   

90384

Eerste verkoper

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

00SE

   

90381

Verkoopadviseur wonen

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

00SE

   

90382

Verkoopmedewerker showroom

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

00SE

   

90383

Verkoopspecialist detailhandel

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

00SE

   

90386

Verkoopspecialist elektrotechnische detailhandel

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

00SE

   

90385

Verkoopspecialist mode

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

00SE

22142

Verkoper

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

93753

Verkoopmedewerker tankstation

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02FZ

   

93751

Verkoper detailhandel

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,10

00SE

   

93752

Verkoper fiets/bromfiets

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02FZ

Opleidingsdomein

10. Economie en administratie 79090

79090

             

1,00

 

22156

Administratief medewerker

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

90471

Bedrijfsadministratief medewerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,00

00SP

   

90472

Secretarieel medewerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,00

00SP

   

90473

Telefonist/receptionist

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,00

00SP

22164

Commercieel medewerker

     

BOL/BBL

   

1,10

28DV

   

93801

(Junior) accountmanager

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

   

93802

(Junior) accountmanager

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

00SE

   

90111

Commercieel medewerker binnendienst

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,00

00SP

   

90112

Commercieel medewerker binnendienst

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

00SE

   

90113

Commercieel medewerker buitendienst

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

00SE

   

90114

Contactcenter medewerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,00

00SP

22163

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

90500

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

Financiën

1,00

00SP

22165

Contactcenter teamleider

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

93860

Contactcenter teamleider

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

22158

Financiële beroepen

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

93211

Assistent-accountant

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

   

93212

Bedrijfsadministrateur

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

   

93200

Financieel administratief medewerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,00

00SP

   

93213

Salarisadministrateur

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

22161

Juridisch medewerker

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

94892

Juridisch medewerker openbaar bestuur

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

   

94891

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

22162

Medewerker informatiedienstverlening

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

90522

Bibliotheekmedewerker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

   

90523

Informatiebeheerder

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

22166

Medewerker marketing en communicatie

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

90531

Assistent communicatiemedewerker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

   

90532

Marketing medewerker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

   

90534

Medewerker evenementenorganisatie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

22159

Medewerker personeel en arbeid

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

94900

Medewerker personeel en arbeid

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

22160

Medewerker sociale zekerheid

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

94910

Medewerker sociale zekerheid

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

22157

Secretariële beroepen

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

95391

Directiesecretaresse/Managementassistent

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

   

95392

Juridisch secretaresse

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

   

95393

Medisch secretaresse

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,00

00SP

   

95380

Secretaresse

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,00

00SP

Opleidingsdomein

11. Veiligheid en sport 79100

79100

             

1,00

 

22169

Particuliere beveiliging

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

94850

Beveiliger

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

V&J

1,00

00SP

   

90550

Coördinator beveiliging

vakopleiding

BOL/BBL

3

V&J

1,00

00SP

22171

Sport en bewegen

     

BOL/BBL

   

1,50

02QG

   

95291

Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,50

02QG

   

95292

Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,50

02QG

   

95293

Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,50

02QG

   

95294

Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,50

02QG

   

95280

Sport- en bewegingsleider

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,50

02QG

22170

Sport- en bewegingsbegeleider

     

BOL/BBL

   

1,50

02QG

   

95300

Sport- en bewegingsbegeleider

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,50

02QG

22168

Toezicht en veiligheid

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

93270

Assistent toezicht en veiligheid

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,00

00SP

   

94810

Handhaver toezicht en veiligheid

vakopleiding

BOL/BBL

3

V&J

1,00

00SP

   

93280

Medewerker toezicht en veiligheid

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,00

00SP

22167

Veiligheid en vakmanschap

     

BOL/BBL

   

1,00

00SP

   

95081

Aankomend medewerker grondoptreden

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,00

00SP

   

95082

Aankomend medewerker maritiem

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,00

00SP

   

95091

Aankomend onderofficier grondoptreden

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,00

00SP

   

95092

Aankomend onderofficier maritiem

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,00

00SP

Opleidingsdomein

12. Uiterlijke verzorging 79110

79110

             

1,00

 

22172

Kapper

     

BOL/BBL

   

1,10

16QY

   

95741

Afrokapper

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

16QY

   

95120

Junior Kapper

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,10

16QY

   

91182

Kapper

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

16QY

   

95742

Ondernemend kapper

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

16QY

22174

Pedicure

     

BOL/BBL

   

1,10

16QY

   

95743

Medisch Pedicure

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

16QY

   

95744

Pedicure

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

16QY

22173

Schoonheidsspecialist

     

BOL/BBL

   

1,10

16QY

   

95745

Allround schoonheidsspecialist

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

16QY

   

95746

Schoonheidsspecialist

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

16QY

Opleidingsdomein

13. Horeca en bakkerij 79120

79120

             

1,00

 

22180

Assistent bakker

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

90640

Assistent bakker

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

02PY

22181

Brood en banket

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

94242

Leidinggevende bakkerij

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

94241

Patissier

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

95747

Uitvoerend bakker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PY

   

95748

Zelfstandig werkend banketbakker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

   

95749

Zelfstandig werkend broodbakker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

22183

Facilitaire dienstverlener

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

95750

Facilitair leidinggevende

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

95751

Facilitair medewerker

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PY

22176

Fastservice

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

94200

1e Medewerker fastservice

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

   

95431

Cateringbeheerder/ -manager

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

95432

Manager/ bedrijfsleider fastservice

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

94190

Medewerker fastservice

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PY

22175

Horeca-assistent

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

90660

Horeca-assistent

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,30

02PY

22177

Kok

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

95101

Gespecialiseerd kok

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

90760

Kok

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PY

   

95102

Leidinggevende keuken

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

95420

Zelfstandig werkend kok

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

22178

Medewerker bediening/café-bar

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

94151

Bartender

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

   

94140

Gastheer/-vrouw

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PY

   

94163

Gastronoom/sommelier

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

94161

Leidinggevende bediening

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

94153

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

22179

Ondernemer horeca/bakkerij

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

90301

Manager/ondernemer café-bar

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

VWS

1,30

02PY

   

90302

Manager/ondernemer fastservice

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

VWS

1,30

02PY

   

90303

Manager/ondernemer horeca

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

VWS

1,30

02PY

   

90304

Ondernemer bakkerij

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

Opleidingsdomein

14. Toerisme en recreatie 79130

79130

             

1,00

 

22184

Frontofficemedewerker

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

94072

Frontofficemanager

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

94071

Hoofd informatie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

90621

Informatiemedewerker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

   

90622

Receptionist

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

22187

Leisure & hospitality

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

94110

Leisure & hospitality assistant

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PY

   

94130

Leisure & hospitality executive

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

94120

Leisure & hospitality host

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

22185

Reizen

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

94100

Manager verkoop reizen

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

   

94090

Verkoper reizen

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

22186

Watersportindustrie

     

BOL/BBL

   

1,30

02PY

   

93370

Allround medewerker watersportindustrie

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PY

   

94960

Medewerker watersportindustrie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PY

   

94980

Meewerkend voorman watersportindustrie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

02PY

Opleidingsdomein

15. Zorg en welzijn 79140

79140

             

1,00

 

22202

Allround grimeur

     

BOL/BBL

   

1,10

16QY

   

91210

Allround grimeur

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

16QY

22192

Apothekersassistent

     

BOL/BBL

   

1,50

02QG

   

91300

Apothekersassistent

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

VWS

1,50

02QG

22201

Artiest

     

BOL/BBL

   

1,40

02PT

   

90031

Dans

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

90032

Drama

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

90033

Musical

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

   

90038

Muziek

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

02PT

22193

Doktersassistent

     

BOL/BBL

   

1,50

02QG

   

91310

Doktersassistent

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,50

02QG

22189

Helpende Zorg & Welzijn

     

BOL/BBL

   

1,10

02QG

   

92640

Helpende Zorg & Welzijn

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,10

02QG

22195

Maatschappelijke Zorg

     

BOL/BBL

   

1,10

02QG

   

92650

Medewerker maatschappelijke zorg

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

02QG

   

92661

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

02QG

   

92662

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

02QG

22191

Mbo-Verpleegkundige

     

BOL/BBL

   

1,50

02QG

   

95520

Mbo-Verpleegkundige

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

VWS

1,50

02QG

22198

Onderwijsassistent

     

BOL/BBL

   

1,10

02QG

   

93500

Onderwijsassistent

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

02QG

22197

Pedagogisch Werk

     

BOL/BBL

   

1,10

02QG

   

92632

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

02QG

   

92620

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

02QG

   

92631

Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

02QG

22199

Praktijkopleider

     

BBL

   

1,10

02QG

   

90350

Praktijkopleider

specialistenopleiding

BBL

4

 

1,10

02QG

22200

Sociaal-cultureel werker

     

BOL/BBL

   

1,10

02QG

   

91370

Sociaal-cultureel werker

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

02QG

22196

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

     

BOL/BBL

   

1,10

02QG

   

92670

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

02QG

22194

Tandartsassistent

     

BOL/BBL

   

1,50

02QG

   

91410

Tandartsassistent

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,50

02QG

22190

Verzorgende-IG

     

BOL/BBL

   

1,50

02QG

   

95530

Verzorgende-IG

vakopleiding

BOL/BBL

3

VWS

1,50

02QG

22188

Zorghulp

     

BOL/BBL

   

1,10

02QG

   

91420

Zorghulp

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,10

02QG

Opleidingsdomein

16. Voedsel, natuur en leefomgeving 79160

79160

             

1,00

 

22241

Allround operator

     

BOL/BBL

   

1,30

28DV

   

95752

Allround operator productietechniek

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

02PR

   

90014

Allround voedingsoperator

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

17IJ

   

95753

Operator B

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,60

02QD

   

95754

Specialist textiel

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

00SE

22250

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

     

BOL/BBL

   

1,80

17IJ

   

93760

Assistent voeding/voedingsindustrie

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,80

17IJ

22249

Leidinggevende vers

     

BOL/BBL

   

1,80

17IJ

   

95600

Chef vers

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

17IJ

   

95610

Ondernemer vers

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

17IJ

22248

Leidinggevende versindustrie

     

BOL/BBL

   

1,80

17IJ

   

94760

Meewerkend voorman versindustrie

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

17IJ

   

94770

Productieleider versindustrie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,80

17IJ

22242

Logistiek vakman

     

BOL/BBL

   

1,40

28DV

   

95755

Allround logistiek medewerker houthandel

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

04IN

   

95756

Logistiek medewerker houthandel

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

04IN

   

95332

Logistiek medewerker versindustrie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

17IJ

   

95757

Meewerkend leidinggevende logistiek houthandel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

04IN

22244

Medewerker versdetailhandel

     

BOL/BBL

   

1,80

17IJ

   

91651

Productiemedewerker versdetailhandel

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

17IJ

   

91653

Verkoopmedewerker vers supermarkt

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

17IJ

   

91652

Verkoopmedewerker versspeciaalzaak

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

17IJ

22251

Milieu en ruimte

     

BOL/BBL

   

1,60

02QD

   

90270

Milieufunctionaris

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

02QD

22247

Officieel assistent PM keuring

     

BOL/BBL

   

1,80

17IJ

   

92970

Officieel assistent PM keuring

vakopleiding

BOL/BBL

3

EZ

1,80

17IJ

22240

Operator

     

BOL/BBL

   

1,30

28DV

   

95758

Operator A

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,60

02QD

   

95759

Operator productietechniek

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

02PR

   

95760

Operator textiel

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

00SE

   

90313

Voedingsoperator

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

17IJ

22243

Productiemedewerker versindustrie

     

BOL/BBL

   

1,80

17IJ

   

93700

Productiemedewerker versindustrie

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,80

17IJ

22246

Productievakkracht versindustrie

     

BOL/BBL

   

1,80

17IJ

   

94730

Productievakkracht versindustrie

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

17IJ

22252

Proefdieren

     

BOL/BBL

   

1,60

02QD

   

95370

biotechnicus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

EZ

1,60

02QD

   

95360

proefdierverzorger

vakopleiding

BOL/BBL

3

EZ

1,60

02QD

22245

Vakbekwaam medewerker versdetailhandel

     

BOL/BBL

   

1,80

17IJ

   

91631

Slager-traiteur

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

17IJ

   

91634

Visspecialist

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

17IJ

   

91633

Winkelslager

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

17IJ

   

91632

Worstmaker

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

17IJ

Opleidingsdomein

17. Voedsel, natuur en leefomgeving (EZ) 79150

79150

             

1,00

 

22227

Allround operator

     

BOL/BBL

   

1,60

25DC

   

97340

Allround voedingsoperator

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,60

25DC

22253

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

     

BOL/BBL

   

1,50

25DC

   

97472

Assistent groene detailhandel

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,50

25DC

   

97473

Assistent natuur en groen

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,50

25DC

   

97474

Assistent plantenteelt

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,50

25DC

   

97475

Assistent voeding/voedingsindustrie

assistentopleiding

BOL/BBL

1

 

1,50

25DC

22203

Biologisch-dynamisch bedrijf

     

BOL/BBL

   

1,50

25DC

   

97640

Manager biologisch-dynamisch bedrijf

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

25DC

   

97120

Medewerker biologisch-dynamisch bedrijf

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,50

25DC

   

97130

Vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,50

25DC

22223

Bloemendetailhandel

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97440

Manager bloembinden

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25DC

   

97420

Medewerker bloembinden

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

25DC

   

97430

Vakbekwaam medewerker bloembinden

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

25DC

22229

Dierverzorging 2

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97330

Medewerker dierverzorging

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

25DC

22233

Gespecialiseerde dierverzorging gezelschapsdieren

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97460

Trimmer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

25DC

22231

Gespecialiseerde dierverzorging paard

     

BOL/BBL

   

1,80

25DC

   

97510

Hoefsmid

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

25DC

22232

Gespecialiseerde dierverzorging vee

     

BOL/BBL

   

1,80

25DC

   

97570

Rundveepedicure

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,80

25DC

22236

Gezelschapsdierenbranche

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97790

Ondernemer gezelschapsdieren

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

EZ

1,30

25DC

   

97791

Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

vakopleiding

BOL/BBL

3

EZ

1,30

25DC

22239

Groen, grond, infra

     

BOL/BBL

   

1,40

25DC

   

97650

Manager gemechaniseerd loonbedrijf

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

25DC

   

97140

Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,40

25DC

   

97150

Vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonbedrijf

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

25DC

22209

Groene detailhandel

     

BOL/BBL

   

1,10

25DC

   

97792

Manager groene detailhandel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25DC

   

97793

Medewerker groene detailhandel

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

25DC

   

97794

Vakbekwaam medewerker groene detailhandel

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

25DC

22211

In- en verkoop vershandel

     

BOL/BBL

   

1,10

25DC

   

97690

In- en verkoper vershandel

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

25DC

22205

Kwaliteitsmanagement voeding

     

BOL/BBL

   

1,40

25DC

   

97520

Kwaliteitscoördinator

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

25DC

22210

Logistiek vakman

     

BOL/BBL

   

1,10

25DC

   

97761

Manager vershandel, logistiek en transport

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

25DC

   

97740

Medewerker vershandel, logistiek en transport

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,10

25DC

   

97762

Specialist logistiek en kwaliteit

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,10

25DC

   

97750

Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,10

25DC

22222

Milieu en ruimte

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97372

Milieufunctionaris

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,40

25DC

   

97371

Toezichthouder milieu en ruimte

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25DC

22219

Natuur en groene ruimte 2

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97531

Medewerker buitenruimte

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

25DC

   

97532

Medewerker recreatiebedrijf

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,30

25DC

22220

Natuur en groene ruimte 3

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97253

Vakbekwaam hovenier

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

25DC

   

97251

Vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

25DC

   

97252

Vakbekwaam medewerker groenvoorziening

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

25DC

   

97254

Vakbekwaam medewerker land, water en milieu

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

25DC

   

97255

Vakbekwaam medewerker recreatiebedrijf

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,30

25DC

22221

Natuur en groene ruimte 4

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97090

Manager natuur en recreatie

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25DC

22224

Natuur en vormgeving

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97490

Specialist natuur en vormgeving

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25DC

   

97480

Vakbekwaam medewerker natuur en vormgeving

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,40

25DC

22226

Operator

     

BOL/BBL

   

1,60

25DC

   

97380

Voedingsoperator

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,60

25DC

22230

Paardensport

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97220

Begeleider paardensport II

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

 

1,50

25DC

   

97230

Instructeur paardensport III

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,60

25DC

   

97241

Instructeur paardensport IV

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,60

25DC

   

97242

Manager paardensportbedrijf

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,30

25DC

22238

Paraveterinaire ondersteuning

     

BOL/BBL

   

1,50

25DC

   

97590

Dierenartsassistent paraveterinair

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

EZ

1,50

25DC

22234

Productiedieren

     

BOL/BBL

   

1,50

25DC

   

97711

Dierenhouder graasdieren

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,50

25DC

   

97712

Dierenhouder hokdieren

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

EZ

1,50

25DC

   

97701

Dierverzorger graasdieren

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,50

25DC

   

97702

Dierverzorger hokdieren

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,50

25DC

   

97703

Dierverzorger melkvee

vakopleiding

BOL/BBL

3

 

1,50

25DC

   

97713

Melkveehouder

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

 

1,50

25DC

22237

Proefdieren

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97780

biotechnicus

middenkaderopleiding

BOL/BBL

4

EZ

1,60

25DC

   

97770

proefdierverzorger

vakopleiding

BOL/BBL

3

EZ

1,30

25DC

22235

Recreatiedieren

     

BOL/BBL

   

1,30

25DC

   

97720

Dierverzorger recreatiedieren

vakopleiding