Regeling bekostiging van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leerwerktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 01-03-2012 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 februari 2012, nr. VO/380498, houdende de bekostiging van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leerwerktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013 (Regeling bekostiging van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leerwerktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 10b5 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 15e van het Bekostigingsbesluit WVO;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bekostiging voor de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013

[Vervallen per 01-08-2013]

Aan een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven wordt voor de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 10b4 van de Wet op het voortgezet onderwijs een rijksbijdrage verstrekt van € 410,– per leerwerkovereenkomst.

Artikel 3. Opgave en uitbetaling over de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013

[Vervallen per 01-08-2013]

  • 1 Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven stuurt uiterlijk 1 september 2012 aan DUO een opgave van het aantal gesloten leerwerkovereenkomsten, die betrekking hebben op de uitvoering van een leerwerktraject in de periode tussen 31 juli 2011 en 1 augustus 2012.

  • 2 Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven stuurt uiterlijk 1 september 2013 aan DUO een opgave van het aantal gesloten leerwerkovereenkomsten, die betrekking hebben op de uitvoering van een leerwerktraject in de periode tussen 31 juli 2012 en 1 augustus 2013.

  • 3 Na opgave van het aantal leerwerkovereenkomsten vindt de uitbetaling van het bekostigingsbedrag plaats in de maand oktober van 2012 respectievelijk 2013.

Artikel 4. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-08-2013]

De besteding van de bekostiging voor de in artikel 3 genoemde schooljaren wordt door de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven verantwoord in de jaarverslaggeving van respectievelijk 2012 en 2013, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige opgave van het aantal gesloten leerwerkovereenkomsten.

Artikel 5. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2013.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leerwerktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina