Besluit mandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport inzake handhaving Kernenergiewet

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 24-02-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 februari 2012, nr. WJZ / 12019399, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport inzake de handhaving Kernenergiewet (Besluit mandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport inzake handhaving Kernenergiewet)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, vierde lid, van het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • b. de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, bedoeld in het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport;

 • c. de directeur: de directeur ILT/Risicovolle Bedrijven, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2012 behorende bijlage, tevens directeur Kernfysische Dienst.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de inspecteur-generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met handhaving van de Kernenergiewet.

 • 2 Het op grond van dit besluit verleende mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot de handhaving van de Kernenergiewet. Beleidsregels als bedoeld in voorgaande zin worden niet eerder vastgesteld dan na overleg met de minister.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de inspecteur-generaal wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

 • 2 Aan de inspecteur-generaal wordt tevens machtiging verleend voor het behandelen van beroepschriften en voor het voeren van verweer in de gevallen waarin (hoger) beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De inspecteur-generaal kan voor de in de artikelen 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de directeur en onder de directeur ressorterende functionarissen.

 • 2 De inspecteur-generaal kan tevens mandaat en machtiging verlenen voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en het voeren van verweer aan de functionarissen van het team Juridische Zaken, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport behorende bijlage.

 • 3 Het verlenen van ondermandaat, volmacht of machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • 4 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De inspecteur-generaal neemt bij de uitoefening van het mandaat en machtiging de instructies van de minister in acht.

 • 2 Indien de minister de inspecteur-generaal een instructie geeft ter zake van de uitoefening van een in dit besluit gemandateerde bevoegdheid doet de minister daarvan onverwijld mededeling in de Staatscourant.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport inzake handhaving Kernenergiewet.

’s-Gravenhage, 17 februari 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina