Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • Fonds Podiumkunsten: de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+.

Artikel 2. Subsidiebureau

 • 1 Het bestuur oordeelt over bij het Fonds Podiumkunsten ingediende aanvragen met inachtneming van het bepaalde in het Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten en de op dit reglement gebaseerde deelregelingen.

 • 2 Het subsidiebureau ondersteunt het bestuur bij de afhandeling van ingediende aanvragen en bereidt de beoordeling van ingediende aanvragen door de adviescommissies voor.

Artikel 3. Integriteit medewerkers

 • 1 Werknemers van het Fonds Podiumkunsten vervullen geen nevenfuncties die strijdig zijn met het belang van het Fonds.

 • 2 De werknemer die een nevenfunctie wil vervullen, anders dan uit hoofde van zijn werk, bespreekt dit voornemen met het bestuur, waarna schriftelijk toestemming moet worden gegeven.

 • 3 Werknemers onthouden zich van het vorderen van of verzoeken om geschenken, beloften, beloningen of provisie van personen met wie zij uit hoofde van hun functie in aanraking komen.

 • 4 De werknemer is zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst jegens anderen dan werknemers, bestuursleden en toezichthouders van de werkgever verplicht tot geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden die hem ter kennis zijn gekomen.

 • 5 Het bestuur zorgt ervoor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

Artikel 4. Transparantie en verantwoording

 • 1 Het bestuur evalueert periodiek de verschillende subsidie-instrumenten en verwerkt de resultaten hiervan in beleid.

 • 2 Het bestuur draagt er zorg voor dat in het kader van kwaliteitszorg voorzieningen getroffen worden waardoor personen en instellingen die met het Fonds Podiumkunsten in aanraking komen in de gelegenheid worden gesteld om voorstellen te doen ter verbetering van de werkwijzen en procedures. In het jaarverslag wordt hier melding van gemaakt.

Artikel 5. Adviseurs en ad-hocadviseurs

 • 1 Adviseurs worden door het bestuur benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Het bestuur kan daarnaast ad-hocadviseurs benoemen.

 • 2 Een adviseur dient een brede kennis te hebben van de ontwikkelingen in tenminste één van de volgende disciplines / sectoren: muziek, compositie, muziektheater, theater, dans of festivals. Verder is het van belang dat een adviseur kennis heeft van een of meer van de volgende gebieden: culturele diversiteit, internationalisering, marketing, cultureel ondernemerschap, bedrijfsvoering, de werkwijze van podia en het Nederlandse kunstvakonderwijs.

 • 3 Om als adviseur te kunnen worden aangesteld is het noodzakelijk dat de kandidaat instemt met de richtlijnen voor de advisering van het Fonds Podiumkunsten.

 • 4 De pre-selectie van adviseurs geschiedt door een door het bestuur in te stellen onafhankelijke selectieadviescommissie.

 • 5 Adviseurs en ad-hocadviseurs zijn objectief en onpartijdig, vervullen hun taak zonder vooringenomenheid en misbruiken hun positie op geen enkele wijze.

 • 6 Het bestuur kan een adviseur tussentijds uit zijn functie ontslaan.

 • 7 Adviseurs en ad-hocadviseurs doen geen mededelingen aan derden over de inhoud van de beraadslaging over ingediende subsidieaanvragen, over de (uitkomsten van de) behandeling van aanvragen en over de inhoud van adviezen.

Artikel 6. Adviescommissies

 • 1 Adviescommissies worden door het bestuur samengesteld en bestaan uit minimaal drie leden en een voorzitter.

 • 2 Het bestuur kan naast adviseurs een of meer ad-hocadviseurs toevoegen aan een adviescommissie als adviescommissielid.

 • 3 Vergaderingen van adviescommissies zijn niet openbaar en worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter die niet deelneemt aan de beraadslaging, tenzij het bestuur een van de adviseurs vraagt als voorzitter op te treden.

 • 4 De voorzitter:

  • leidt de vergadering;

  • is verantwoordelijk voor een evenwichtige besluitvorming;

  • zorgt dat de adviescommissie zich houdt aan het beoordelingskader, zijnde de subsidieregelingen en de beleidsmatige richtlijnen;

  • waarborgt een eerlijke en open besluitvorming;

  • bewaakt de kwaliteit van de voorbereiding door adviseurs;

  • bewaakt de integriteit van het beoordelingsproces.

 • 5 Het bestuur kan extern advies inwinnen indien het van oordeel is dat met betrekking tot een of meer aanvragen of criteria extra deskundigheid is vereist.

 • 6 Voorzitters, adviseurs en ad-hocadviseurs genieten per vergadering een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 7. Integriteit advisering

 • 1 Een adviseur of ad-hocadviseur neemt in het geheel niet deel aan de vergadering(en) in een subsidieronde als hij een persoonlijk belang heeft bij een aanvraag. De adviseur meldt onverwijld aan het bestuur als er mogelijk sprake is van een persoonlijk belang.

 • 2 Bij aanvang van iedere adviescommissievergadering wordt gecontroleerd dat geen van de betrokken adviescommissieleden een persoonlijk belang heeft bij de beraadslaging en besluitvorming.

 • 3 Als adviescommissieleden zich hebben verschoond bij de behandeling van een aanvraag wordt hiervan mededeling gedaan in het advies.

 • 4 Adviseurs melden jaarlijks hun functies en nevenfuncties aan het Fonds.

Artikel 8. Beoordeling subsidieaanvragen

 • 1 Het bestuur stelt een werkwijze op aan de hand waarvan subsidieaanvragen worden beoordeeld.

 • 2 Adviezen worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen en bij aanwezigheid van ten minste drie adviescommissieleden. Een van het advies afwijkende mening kan, indien gewenst, schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het bestuur.

 • 3 Het bestuur toetst of het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. Daarbij toetst zij het advies integraal aan de subsidiereglementen en aan beleidsmatige richtlijnen en financiële uitgangspunten. Het bestuur beslist als er wordt overgegaan tot honorering van de aanvraag vervolgens over de hoogte van het subsidie.

 • 4 Een overzicht van de gehonoreerde aanvragen wordt geplaatst op de website.

Artikel 9. Bezwaar

 • 1 Bezwaarschriften worden afgehandeld door het bestuur.

 • 2 In bijzondere gevallen kan het bestuur bepalen dat een bezwaarschrift ter advies aan een bezwarenadviescommissie wordt voorgelegd.

 • 3 Leden van de bezwarenadviescommissie worden door het bestuur benoemd voor ten hoogste drie jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. De voorzitter van de bezwarenadviescommissie wordt door het bestuur in functie benoemd.

 • 4 Leden van de bezwarenadviescommissie maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het Fonds.

 • 5 Leden van de bezwarenadviescommissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift dat betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij zij op enigerlei wijze direct of indirect persoonlijk zijn betrokken.

 • 6 Het bestuur neemt het besluit op een bezwaarschrift, waar van toepassing met inachtneming van het advies van de bezwarenadviescommissie.

Artikel 10. Klachten

 • 1 Klachten worden afgehandeld door het bestuur.

 • 2 Het bestuur zendt binnen 6 weken na ontvangst een reactie op een klacht.

Artikel 11. Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

, 12 december 2011

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+,

namens deze:

G. Lawson,

directeur/voorzitter Raad van Bestuur.

Naar boven