Wijzigingscirculaire Circulaire Vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden volksgezondheid [...] in het belang van land van herkomst voor Surinaamse artsen)

[Regeling vervallen per 22-02-2017.]
Geldend van 22-02-2012 t/m 21-02-2017

Wijzigingscirculaire Circulaire Vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (invoering van geclausuleerde inschrijving in het BIG-register in het belang van land van herkomst voor Surinaamse artsen)

§ 1. Inleiding

[Vervallen per 22-02-2017]

In de Circulaire Vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden volksgezondheid van 24 maart 2010, kenmerk CIBG/VV-2987442 (hierna te noemen Circulaire 2010) was de mogelijkheid van geclausuleerde inschrijving in het BIG-register, in belang van het land van herkomst vervallen.

Echter, op verzoek van de Surinaamse minster van Volksgezondheid heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich, bij brief van 26 september 2011, bereid verklaard de geclausuleerde inschrijving, in het BIG-register in het belang van land van herkomst, in te voeren voor Surinaamse artsen met een Surinaams artsdiploma, die een gedeelte van de opleiding tot specialist in Nederland willen volgen, zodat zij tijdens de opleiding zelfstandig handelingen kunnen verrichten en indiceren.

De mogelijkheid en de algemene voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in een mantelovereenkomst tussen de vermelde bewindslieden. In deze mantelovereenkomst is bepaald dat in de Circulaire 2010 nadere regels worden gesteld omtrent de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

De onderhavige circulaire voorziet hierin.

De mantelovereenkomst heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

§ 3. Slotbepaling

[Vervallen per 22-02-2017]

De onderhavige circulaire treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze circulaire en de Circulaire 2010 hebben vanaf dat moment een geldigheidsduur van vijf jaar.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
voor deze:

De directeur van het CIBG,

G.J.M.W. Arkesteijn

Terug naar begin van de pagina