Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging experiment epilepsie-dbc’s)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-02-2013.]
Geldend van 01-04-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 februari 2012, nr. MC-U-3102226, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake verlenging experiment epilepsie-dbc’s

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 21 november 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2010/11, 29 248, nr. 220);

Besluit:

Enig artikel

Het experiment bij epilepsie-inrichtingen als bedoeld in de aanwijzing van 14 december 2007 (Staatscourant 2007, nr. 248) wordt verlengd tot en met 31 december 2012.

Van deze aanwijzing wordt door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant mededeling gedaan.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina