Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Friesland 2012

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 februari 2012, nr. 5723252/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de regiopolitie Friesland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de korpschef van de regiopolitie Friesland van 16 januari 2012 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Groningen en de korpschef van de regiopolitie Friesland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012 die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Noord-Nederland, voorheen Friesland.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 300 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Friesland 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 februari 2012

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina