Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, februari 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2014.]
Geldend van 01-04-2012 t/m heden

Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, februari 2012

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17, vierde lid, van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, en artikel 18, vierde lid, van de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, en gelet op artikel 31 onderdeel i., op artikel 56, tweede lid, op artikel 57, eerste lid, en op artikel 58, derde lid, van de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, en voorts gelet op artikel 17, tweede lid, van de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984;

Besluit:

Artikel 1

Voor woningen en voor woongebouwen met een bijzonder karakter, waarvoor een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage ineens dan wel een bijdrage ineens op voet van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, of de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 werden verstrekt, bedraagt het rendement in de maand februari 2012, dat voor de berekening van de dynamische kostprijshuur bij de aanvang van elk nieuw tijdvak van 10 jaren wordt aangehouden, 2,625 procent.

Artikel 2

Voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage op voet van de berekeningsmethodiek conform de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, met betrekking tot welk de gemeente de datum, bedoeld in artikel 31, onderdeel i. van die regeling, stelt op 16 februari 2012, doch niet later dan 15 maart 2012 bedraagt het gemiddelde verschil, bedoeld in artikel 57, eerste lid, van die regeling 1,697 procent.

Artikel 3

Voor de woningen, ten aanzien waarvan de toelatingsbeschikking voor 1 januari 1992 is afgegeven en waarvan in het tijdvak aanvangende met 16 februari 2012 en eindigende met 15 maart 2012 de notariële akte tot levering, bedoeld in artikel 89, boek 3, van het Burgerlijk Wetboek, is verleden, bedraagt het rentepercentage dat voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984 in aanmerking wordt genomen, 3,40 procent.

Den Haag, 14 februari 2012

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

algemeen directeur

van Agentschap NL
op last:

A.W.J. Bischoff,

Unitmanager.

Terug naar begin van de pagina