Wijziginggsregeling Waterregeling (kaarten 2012.2)

Geldend van 01-04-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 9 februari 2012, nr. IENM/BSK-2012/10627, houdende wijziging van de Waterregeling (kaarten 2012.2)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 3.1, eerste en tweede lid, juncto 3.3 en 6.16, tweede lid, van het Waterbesluit;

Besluit:

Artikel II

  • 1 Voor zover voor een op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling bestaand werk of bestaande handeling welk of welke op dat tijdstip niet strijdig is met het ten aanzien van dat werk of die handeling krachtens de Waterwet geldende recht, als gevolg van een wijziging krachtens deze regeling van een in bijlage II of IV van de Waterregeling opgenomen beheergrens een watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet vereist zou worden, blijft ten aanzien van dat werk of die handeling de watervergunningplicht buiten toepassing.

  • 2 Het eerste lid is van toepassing totdat er een wijziging van dat werk of die handeling plaatsvindt die op zichzelf beschouwd grond vormt voor een watervergunningplicht.

  • 3 In het geval, bedoeld in het tweede lid, geldt de watervergunningplicht voor het gehele samenstel van werken of handelingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen met de kaarten, die ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, en tevens raadpleegbaar zijn op en te downloaden van www.waterwet.nl.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina