Besluit monsterneming kratten en containers in de slachterij (PPE) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 09-03-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende regels betreffende het nemen van monsters ter controle van de reiniging en ontsmetting van kratten en containers (Besluit monsterneming kratten en containers in de slachterij (PPE) 2011)

Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit verstaat onder ondernemer een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onderneming uitoefent waarin pluimvee wordt geslacht, en neemt voor het overige de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011 over.

Salmonellaonderzoek op kratten en containers

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer neemt ter controle op de reiniging en ontsmetting van de kratten en containers dagelijks van vijf gereinigde en ontsmette kratten of containers waarin slachtkoppels in de slachterij zijn aangevoerd monsters overeenkomstig het werkvoorschrift opgenomen in de bijlage van dit besluit

 • 2 De ondernemer zorgt ervoor dat de monsters binnen 48 uur na de monsterneming zijn verzonden naar een voor detectie van Salmonella erkend laboratorium.

 • 3 De ondernemer bewaart de uitslagen van de in lid 1 bedoelde detectie gedurende twee jaren na ontvangst van het voor detectie erkende laboratorium.

Maatregelen bij een positieve uitslag

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien binnen één week ten minste twee uitslagen aangeven dat de monsters van de kratten en containers Salmonella-positief zijn, dient de ondernemer het reinigingssysteem van de kratten en containers op gebreken te onderzoeken en geconstateerde gebreken te herstellen.

 • 2 De ondernemer registreert schriftelijk het resultaat van het in het tweede lid bedoelde onderzoek van het reinigingssysteem van de kratten en containers alsmede de ondernomen herstelacties. De ondernemer bewaart deze schriftelijke registratie gedurende twee jaren.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit monsterneming kratten en containers in de slachterij (PPE) 2011.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 3 november 2011

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage Werkvoorschrift voor de monstername van kratten en containers

[Vervallen per 01-01-2015]

1. Definitie

[Vervallen per 01-01-2015]

Volgens de in dit werkvoorschrift beschreven methode wordt een monster genomen om de aan- of afwezigheid van Salmonella te bepalen.

2. Aantal monsters

[Vervallen per 01-01-2015]

Met behulp van swabs, washandjes of vochtige doekjes worden vijftien monsters van vijf verschillende kratten of containers verzameld. Er worden dus vijf monsters per krat of container verzameld.

3. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. De monsters dienen één maal per dag te worden genomen van vijf willekeurige gereinigde en ontsmette kratten of containers.

 • 2. Wanneer een Salmonella-positief slachtkoppel is vervoerd (de schriftelijke uitslag is uiterlijk 24 uur vóór slacht ontvangen van de pluimveehouder waarvan het betreffende slachtkoppel afkomstig is) dient het betreffende monster te worden genomen van vijf kratten of containers waarin dit slachtkoppel is vervoerd.

 • 3. De monsters worden genomen verspreid over vijf verschillende plekken van de kratten of containers. In voorkomend geval worden de monsters genomen op plekken die (op het oog) niet geheel schoon zijn.

 • 4. Monsteroppervlak swabs: ter grootte van een rodacplaatje, 5,5 cm.

 • 5. Monsteroppervlak washandjes: 20 x 20 cm.

 • 6. De monsters kunnen door het in de slachterij werkzame personeel worden genomen.

 • 7. Voor de monsterneming dienen de swabs/washandjes/vochtige doekjes bevochtigd te worden in een fysiologische zoutoplossing.

 • 8. Bij gebruik swabs: de 15 swabs in één plastic pot plaatsen (poolen) of terug in individuele verpakking plaatsen.

 • 9. Bij gebruik washandjes: de 15 washandjes in één plastic pot plaatsen (poolen).

4. Verzending

[Vervallen per 01-01-2015]

De monsters worden binnen 48 uur nadat zij zijn genomen verzonden naar een door de voorzitter voor detectie erkend laboratorium. De monsters moeten zodanig zijn verpakt dat onderweg geen lekkage kan optreden en zodanig zijn geadresseerd dat voor de transporteur en het ontvangend laboratorium geen verwarring ontstaat.

De volgende informatie wordt per monster vermeld:

 • 1. Naam en EG-nummer slachterij

 • 2. Type monster: kratten en containers

 • 3. Naam en kipnummer van pluimveehouder waarvoor de kratten en containers zijn ingezet

 • 4. Nummer van de stal waaruit het slachtkoppel afkomstig is

 • 5. Koppelnummer van het slachtkoppel (facultatief)

 • 6. Soort koppel: uitladers of wegladers

 • 7. Geboortedatum van het slachtkoppel

 • 8. Slachtdatum

 • 9. Soort onderzoek: regulier

5. Laboratorium

[Vervallen per 01-01-2015]

De monsters van de gereinigde kratten en containers dienen te worden gedetecteerd door een voor detectie van Salmonella erkend laboratorium. Indien uit de detectie blijkt dat deze monsters Salmonella-positief zijn hoeft de ondernemer géén serotypering te laten uitvoeren.

Terug naar begin van de pagina