Besluit eindproductenmonsterneming in de uitsnijderij (PPE) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 05-02-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende regels voor het nemen van monsters van eindproducten in de uitsnijderij (Besluit eindproductenmonsterneming in de uitsnijderij (PPE) 2011)

Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit verstaat onder ondernemer een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onderneming uitoefent waarin het vlees van pluimvee wordt uitgebeend, uitgesneden, versneden, verpakt of opgeslagen, en neemt voor het overige de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011 over.

Salmonellaonderzoek in de uitsnijderij

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De ondernemer die per week tenminste 3.000 kilogram vlees van pluimvee uitbeent, uitsnijdt, versnijdt, verpakt of opslaat, neemt dagelijks monsters van het eindproduct van de uitsnijderij volgens het werkvoorschrift opgenomen in de bijlage van dit besluit.

  • 2 De ondernemer zorgt ervoor dat de monsters binnen 48 uur na de monsterneming zijn verzonden naar een voor detectie van Salmonella erkend laboratorium, en in geval van de aanwezigheid van Salmonella in het monster, aan het voor serotypering erkende laboratorium.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eindproductenmonsterneming in de uitsnijderij (PPE) 2011.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 3 november 2011

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage Werkvoorschrift voor het uitvoeren van eindproductenmonsterneming in de slachterij

[Vervallen per 01-01-2015]

1. Definitie

[Vervallen per 01-01-2015]

Volgens de in dit werkvoorschrift beschreven methode wordt een monster genomen om de aan- of afwezigheid van Salmonella te bepalen en, indien van toepassing het serotype.

2. Aantal monsters

[Vervallen per 01-01-2015]

Van één eindproduct per dag wordt een monster genomen van 25 gram. Er moet minimaal eenmaal per week een monster van filet genomen worden, daarnaast per dag roulerend een ander monster van de eindproducten die door de uitsnijderij worden afgezet.

3. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2015]

Alle monsters worden genomen in de koel- of expeditieruimte nadat het product is versneden, vlak voordat het product wordt afgezet. Het monster wordt genomen aan het oppervlak van het eindproduct. Er wordt steriel gereedschap gebruikt en de monsternemer draagt voor het nemen van elk monster nieuwe steriele kunststof handschoenen.

4. Verzending

[Vervallen per 01-01-2015]

De monsters worden binnen 48 uur nadat zij zijn genomen verzonden naar een door de voorzitter voor detectie erkend laboratorium. De monsters moeten zodanig zijn verpakt dat onderweg geen lekkage kan optreden en zodanig zijn geadresseerd dat voor de transporteur en het ontvangend laboratorium geen verwarring ontstaat.

De volgende informatie wordt per monster vermeld:

  • 1. naam + EG-nummer uitsnijderij

  • 2. slachtdatum

  • 3. identificatiecode (facultatief)

  • 4. type monster: filet, vleugel, poot of borstvel

  • 5. soort onderzoek: regulier Salmonella (inclusief eventuele serotypering)

5. Laboratorium

[Vervallen per 01-01-2015]

De monsters dienen te worden gedetecteerd door een voor detectie erkend laboratorium, en in geval van de aanwezigheid van Salmonella, te worden geserotypeerd op alle typen Salmonella door een voor serotypering van Salmonella erkend laboratorium. De ondernemer zorgt ervoor dat het monster onverwijld na de detectie wordt geserotypeerd. Als het voor detectie erkende laboratorium niet tevens is erkend voor serotypering of als dit laboratorium het serotype Salmonella niet kan bepalen, dan zal dit laboratorium het monster verzenden naar een voor serotypering erkend laboratorium, eventueel zonder actieve tussenkomst van de ondernemer. De ondernemer dient daarom het voor detectie erkende laboratorium duidelijk opdracht te geven dat indien de detectie van een monster Salmonella aantoont, dit monster onverwijld wordt geserotypeerd.

Terug naar begin van de pagina