Besluit blindedarmmonsterneming in de slachterij (PPE) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 09-03-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende regels voor het uitvoeren van de bemonstering van blindedarmen in de slachterij (Besluit blindedarmmonsterneming in de slachterij (PPE) 2011)

Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit verstaat onder ondernemer een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onderneming uitoefent waarin pluimvee wordt geslacht, en neemt voor het overige de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011 over.

Salmonellaonderzoek in de slachterij

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer neemt dagelijks van elk slachtkoppel blindedarmmonsters volgens het werkvoorschrift opgenomen in de bijlage van dit besluit.

 • 2 Indien de ondernemer dagelijks van elk slachtuitlaadkoppel blindedarmmonsters neemt, dan worden deze genomen volgens het werkvoorschrift opgenomen in de bijlage van dit besluit.

 • 3 De ondernemer zorgt ervoor dat de blindedarmmonsters binnen 48 uur na de monsterneming zijn verzonden naar een voor detectie van Salmonella erkend laboratorium, en in geval van de aanwezigheid van Salmonella in het monster, aan het voor serotypering erkende laboratorium.

Informatieoverdracht

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer zorgt ervoor dat alle uitslagen van de detectie en van serotypering van blindedarm monsters binnen vijf werkdagen nadat de uitslag bij de ondernemer bekend is, schriftelijk worden gemeld aan de pluimveehouder die het betreffende slachtkoppel of slachtuitlaadkoppel heeft geleverd. Ook indien het slachtkoppel of slachtuitlaadkoppel door een ander dan de pluimveehouder is geleverd zorgt de ondernemer ervoor dat de pluimveehouder de uitslagen ontvangt.

 • 2 De melding als bedoeld in het eerste lid bevat de volgende gegevens:

  • a) naam, adres en EG-nummer slachterij,

  • b) naam en KIP-nummer van de pluimveehouder waarvan het slachtkoppel/slachtuitlaadkoppel afkomstig is,

  • c) koppelnummer van het slachtkoppel/slachtuitlaadkoppel (facultatief),

  • d) geboortedatum van het slachtkoppel/slachtuitlaadkoppel,

  • e) soort slachtkoppel: uitlaadkoppel of weglaadkoppel,

  • f) nummer van de stal waaruit het slachtkoppel/slachtuitlaadkoppel afkomstig is,

  • g) datum blindedarmmonsterneming,

  • h) slachtdatum,

  • i) soort onderzoek: blindedarm,

  • j) Bij Salmonella monsterneming:

   • I. In geval van een negatieve uitslag: de uitslag van de detectie, inclusief de datum van de uitslag,

   • II. In geval van een positieve uitslag: de uitslag van de serotypering, inclusief de datum van de uitslag.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit blindedarmmonsterneming in de slachterij (PPE) 2011.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 3 november 2011

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage Werkvoorschrift voor de blindedarmmonsterneming in de slachterij

[Vervallen per 01-01-2015]

1. Definitie

[Vervallen per 01-01-2015]

Volgens de in dit werkvoorschrift beschreven methode wordt een monster genomen om de aan- of afwezigheid van Salmonella en, indien van toepassing, het Salmonella serotype, te bepalen.

2. Aantal monsters

[Vervallen per 01-01-2015]

Per slachtkoppel en per slachtuitlaadkoppel worden aan de slachtlijn 30 blindedarmmonsters verzameld.

3. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2015]

Het blindedarmmonster wordt verzameld op de plaats waar tijdens het slachtproces het darmpakket uit het karkas wordt gehaald. Er wordt steriel gereedschap gebruikt. De gehele blindedarm dient op steriele wijze van het darmpakket te worden verwijderd. Er dienen 30 eenheden blindedarmen verspreid over het slachtkoppel dan wel slachtuitlaadkoppel te worden genomen. De 30 eenheden blindedarmen van één slachtkoppel/slachuitlaadkoppel worden in één plastic bakje - gepoold - verzameld. De monsternemer draagt voor het nemen van de monsters bij elk slachtkoppel slachtuitlaadkoppel nieuwe steriele kunststof handschoenen.

4. Opslag blindedarmmonster

[Vervallen per 01-01-2015]

De plastic bakjes met blindedarmmonsters worden direct na beëindiging van de bemonstering in een koeling opgeslagen in bij maximaal 4°C.

5. Verwerking blindedarmmonster vóór detectie

[Vervallen per 01-01-2015]

Voordat de blindedarmmonsters worden gedetecteerd, wordt de buitenzijde van de blindedarm gedesinfecteerd door de gehele blindedarm in 70% alcohol te dompelen, ofwel door de gehele blindedarm te flamberen. Vervolgens worden de behandelde blindedarmen op een schoon stuk aluminiumfolie gelegd en op steriele wijze opengesneden of opengeknipt. De inhoud van de blindedarm monsters wordt er uitgehaald (bijvoorbeeld met een swab of steriele spatel).

6. Verzending blindedarmmonsters

[Vervallen per 01-01-2015]

De monsters worden binnen 48 uur nadat zij zijn genomen verzonden naar een door de voorzitter voor detectie erkend laboratorium. De monsters moeten zodanig zijn verpakt dat onderweg geen lekkage kan optreden en zodanig zijn geadresseerd dat voor de transporteur en het ontvangend laboratorium geen verwarring ontstaat. Blindedarmmonsters zijn herkenbaar per slachtkoppel/ slachtuitlaadkoppel verpakt.

De volgende informatie wordt per blindedarmmonster vermeld:

 • 1. Naam en EG-nummer slachterij

 • 2. Type monster: blindedarm

 • 3. Naam en KIP-nummer van de pluimveehouder waarvan het slachtkoppel/slachtuitlaadkoppel afkomstig is

 • 4. Nummer van de stal waaruit het slachtkoppel afkomstig is/Nummers van de stallen waaruit het slachtuitlaadkoppel afkomstig is

 • 5. Koppelnummer van het slachtkoppel (facultatief)

 • 6. Soort koppel: uitlaadkoppel of weglaadkoppel

 • 7. Geboortedatum van het slachtkoppel/slachtuitlaadkoppel

 • 8. Slachtdatum

 • 9. Soort onderzoek: Salmonella (inclusief eventuele serotypering)

7. Laboratorium

[Vervallen per 01-01-2015]

De monsters dienen te worden gedetecteerd door een voor detectie van Salmonella erkend laboratorium, en in geval van de aanwezigheid van Salmonella, te worden geserotypeerd op alle typen Salmonella door een voor serotypering van Salmonella erkend laboratorium. De ondernemer zorgt ervoor dat het monster onverwijld na de detectie van Salmonella wordt geserotypeerd. Als het voor detectie erkende laboratorium niet tevens is erkend voor de serotypering van Salmonella of als dit laboratorium het serotype Salmonella niet kan bepalen, dan zal dit laboratorium het monster verzenden naar een voor serotypering erkend laboratorium, eventueel zonder actieve tussenkomst van de ondernemer. De ondernemer dient daarom het voor detectie erkende laboratorium duidelijk opdracht te geven dat indien de detectie van een monster Salmonella aantoont, dit monster onverwijld wordt geserotypeerd.

Terug naar begin van de pagina