Tijdelijke regeling loonkostensubsidies 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 14-02-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 2012, nr. R&P/RA/2012/1738, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van loonkostensubsidies van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012 (Tijdelijke regeling loonkostensubsidies 2012)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging UWV

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister verleent aan het UWV het volgende mandaat:

  • a. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de Minister besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die een privaatrechtelijke rechtshandeling noch een besluit zijn;

  • b. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg;

  • c. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de Minister in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie.

 • 2 Het UWV is bevoegd in het kader van de uitvoering van deze regeling tot het verlenen van ondermandaat of het doorverlenen van zijn andere vertegenwoordigingsbevoegdheden aan bij het UWV werkzame functionarissen.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De subsidie wordt aangevraagd door de werkgever.

 • 2 De subsidie wordt verleend aan de subsidieaanvrager.

Artikel 5. Subsidieplafond en aanvraagtijdvak

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het subsidieplafond voor subsidieaanvragen die na 31 december 2011 zijn ingediend, bedraagt voor de periode vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012 € 4 miljoen.

 • 2 De werkgever kan de subsidie aanvragen tot en met 31 maart 2012.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Onverminderd artikel 5, tweede lid, wordt de subsidieaanvraag ingediend binnen drie maanden na de eerste dag van het verrichten van arbeid op grond van de dienstbetrekking waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

 • 2 De subsidieaanvraag wordt bij het UWV ingediend met gebruikmaking van een door het UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier, dat door de subsidieaanvrager volledig wordt ingevuld en ondertekend.

Artikel 7. Volgorde behandeling subsidieaanvragen

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Voor het bepalen van het bereiken van het van toepassing zijnde subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen. Van een volledige subsidieaanvraag is sprake, indien wordt voldaan aan artikel 6.

 • 3 Indien subsidieverlening op grond van de subsidieaanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het van toepassing zijnde subsidieplafond, wordt, indien de volgorde van binnenkomst van die aanvragen niet kan worden vastgesteld, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde door loting vastgesteld.

Artikel 8. Subsidieverlening, bevoorschotting en ambtshalve vaststelling

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Subsidieverlening kan plaatsvinden met ingang van 1 januari 2012.

 • 2 Indien het UWV tot subsidieverlening besluit geeft het UWV uiterlijk 8 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag een beschikking tot subsidieverlening af.

 • 3 De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval de inhoud en de overeengekomen duur van de dienstbetrekking waarop de subsidie betrekking heeft en de datum waarop de subsidie uiterlijk ambtshalve wordt vastgesteld.

 • 4 Gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening wordt een beschikking tot bevoorschotting gegeven. De beschikking tot bevoorschotting kan in de beschikking tot subsidieverlening worden opgenomen. Het voorschot bedraagt 100% van de verleende subsidie.

Artikel 9. Meldingsplicht

[Vervallen per 01-01-2013]

De subsidieontvanger doet onverwijld een schriftelijke melding aan het UWV zodra aannemelijk is dat:

 • a. de overeengekomen duur van de dienstbetrekking waarop de subsidie betrekking heeft korter zal zijn dan de duur van de dienstbetrekking die in de beschikking tot subsidieverlening is vermeld,

 • b. de dienstbetrekking waarop de subsidie betrekking heeft een andere inhoud zal verkrijgen dan de inhoud van de dienstbetrekking die in de beschikking tot subsidieverlening is vermeld, of

 • c. niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 10. Verslag UWV

[Vervallen per 01-01-2013]

Het UWV brengt aan de Minister verslag uit over de uitvoering van deze regeling overeenkomstig artikel 49 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, waarbij in de jaarrekening de uitgaven van deze regeling worden opgenomen.

Artikel 11. Financiering

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De subsidiebedragen en uitvoeringskosten van deze regeling worden gefinancierd uit een rijksbijdrage ten laste van de begroting van de Minister.

 • 3 De Minister stort op de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel b, van de Regeling Wfsv een periodiek voorschot op het bedrag van de rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, op basis van een raming van de subsidiebedragen en de uitvoeringskosten van het UWV.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2012, en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

 • 2 De regeling zoals die luidt op 31 december 2012 blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidieaanvragen op grond van deze regeling.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling loonkostensubsidies 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 februari 2012

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Terug naar begin van de pagina