Besluit Uitwijklijst

[Regeling vervallen per 24-08-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2013.]
Geldend van 11-02-2012 t/m 30-06-2013

Besluit Uitwijklijst

gelet op:

 • artikel 2, derde lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375, hierna: de Wbtv);

 • de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);

 • de adviezen van het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers van 15 mei 2009 en 22 december 2011;

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit Uitwijklijst Wbtv (hierna: het Besluit Uitwijklijst) vast:

Artikel 1

[Vervallen per 24-08-2018]

Er is een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv.

Die lijst (hierna: de Uitwijklijst) bevat ten aanzien van iedere daarop geplaatste tolk of vertaler in ieder geval de volgende gegevens:

 • de personalia;

 • de aanduiding of de betrokkene daarop als tolk of vertaler is geplaatst;

 • de bron- en doeltaal, waarin de tolk of vertaler de werkzaamheden verricht.

Artikel 2

[Vervallen per 24-08-2018]

Het verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier ‘plaatsing Uitwijklijst’ of door middel van het formulier ‘inschrijving Rbtv en plaatsing Uitwijklijst’, te vinden op www.bureaubtv.nl.

Artikel 3

[Vervallen per 24-08-2018]

Bij het verzoek tot plaatsing worden de volgende stukken overgelegd:

Artikel 4

[Vervallen per 24-08-2018]

Voor het behandelen van een verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst wordt een bedrag van € 125,– in rekening gebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 24-08-2018]

Een tolk of vertaler wordt op de Uitwijklijst geplaatst indien hij of zij aantoont:

 • a. over havo/mbo (niveau 4)-werk- en denkniveau te beschikken;

 • b. de bron- en de doeltaal op minimaal niveau B2 van het Europese referentiekader voor de Talen (hierna: het ERK) te beheersen;

 • c. minimaal 20 opdrachten als tolk of als vertaler te hebben verricht en

 • d. minimaal 8 punten te behalen op de competentiematrix die als bijlage bij dit besluit is gevoegd en daarvan onderdeel uitmaakt.

Artikel 6

[Vervallen per 24-08-2018]

De termijn voor plaatsing op de Uitwijklijst bedraagt drie jaar en eindigt van rechtswege.

Artikel 7

[Vervallen per 24-08-2018]

Een verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier ‘verlenging Uitwijklijst’, te vinden op www.bureaubtv.nl.

Artikel 8

[Vervallen per 24-08-2018]

Bij het verzoek tot verlenging worden de volgende stukken overgelegd:

Artikel 9

[Vervallen per 24-08-2018]

Voor het behandelen van een verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst wordt een bedrag van € 75,– in rekening gebracht.

Artikel 10

[Vervallen per 24-08-2018]

Een tolk of vertaler wordt voor een periode van nogmaals drie jaar op de Uitwijklijst geplaatst indien hij of zij aantoont:

 • a. aan de voorwaarden genoemd in artikel 5 te voldoen, dan wel de voorwaarden zoals die gelden ten tijde van het indienen van het verzoek tot verlenging, en

 • b. aan zijn of haar bijscholingsverplichting, zoals genoemd in de artikelen 5 en 7 van het Besluit permanente educatie Wbtv (hierna: het Besluit PE) te hebben voldaan.

Artikel 11

[Vervallen per 24-08-2018]

Een verzoek tot plaatsing dat wordt ingediend na afloop van de periode van plaatsing op de Uitwijklijst wordt aangemerkt als een verzoek tot verlenging als bedoeld in artikel 7 en verder van dit besluit.

Artikel 13

[Vervallen per 24-08-2018]

De Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv van 22 september 2009 (Stcrt. 15 oktober 2009, 15358 , hierna: de Gedragscode) is ook van toepassing op een tolk of vertaler die op de Uitwijklijst is geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 24-08-2018]

Het Besluit Uitwijklijst Wbtv van 10 juni 2009 (Stcrt. 8 juni 2009, nr. 102 ) en de rectificatie daarvan van 19 juni 2009 (Stcrt. 2009, 111) worden ingetrokken.

Artikel 16

[Vervallen per 24-08-2018]

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in de Staatscourant.

, 22 december 2011

De Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

directeur stelsel.

Bijlage als bedoeld in artikel 5, onder d:

[Vervallen per 24-08-2018]

Compententiematrix

[Vervallen per 24-08-2018]

 • 1. het afronden van middelbaar onderwijs in het taalgebied van de brontaal 4 punten

  of

  het afronden van hoger onderwijs in het taalgebied van de brontaal 6 punten

 • 2. het afronden van middelbaar onderwijs in het taalgebied van de doeltaal 4 punten

  of

  het afronden van hoger onderwijs in het taalgebied van de doeltaal 6 punten

 • 3. taalstudie (niveau hoger onderwijs) afgerond in de bron- of doeltaal 4 punten

 • 4. 1 jaar werkervaring (anders dan als tolk of vertaler) in het taalgebied van

  de bron of doeltaal 2 punten of

  minimaal 2 jaar werkervaring (anders dan als tolk of vertaler) in het taalgebied van

  de bron- of doeltaal 3 punten

 • 5. (deel-)certificaat van een tolk- of vertaleropleiding 2 punten

Terug naar begin van de pagina