Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie rundersector (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 23 december 2011 houdende aanwijzing van de databank voor de registratie van de voorgeschreven antibiotica uit hoofde van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector ( PVV) 2011 (Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie rundersector (PVV) 2011)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie rundersector (PVV) 2011.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 23 december 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

Terug naar begin van de pagina