Tijdelijke vrijstellingsregeling vervroegd uitrijden 2012

[Regeling vervallen per 16-02-2012.]
Geldend van 07-02-2012 t/m 15-02-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 februari 2012, nr. 256898 houdende tijdelijke vrijstelling van artikel 4, derde lid, van het Besluit gebruik meststoffen

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 64, tweede en derde lid, van de Wet bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-02-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • drijfmest: dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn;

  • grond: dat deel van de bodem dat wordt gebruikt of is bestemd om te worden gebruikt als voedingsbodem voor planten;

  • grasland: grond die voor ten minste 50 procent is beteeld met gras dat blijkens het gebruik van de grond is bestemd om te worden gebruikt als veevoer door beweiding van de grond met dieren of door de winning van het gewas voor vervoedering aan dieren.

Artikel 2

[Vervallen per 16-02-2012]

Van het in artikel 4, derde lid, van het Besluit gebruik meststoffen gestelde verbod wordt in de periode van 1 februari 2012 tot en met 15 februari 2012 vrijstelling verleend voor het gebruik van drijfmest op grasland.

Artikel 3

[Vervallen per 16-02-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2012. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 januari 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 februari 2012. Deze regeling vervalt met ingang van 16 februari 2012.

Artikel 4

[Vervallen per 16-02-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling vervroegd uitrijden 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 februari 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Terug naar begin van de pagina