Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van [...] duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)

Geldend van 08-02-2012 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 18 januari 2012, nr. DJZ/BR/1273-2011, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aan de algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt mandaat verleend om namens de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken:

Artikel 2

De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de besluiten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

E. Kronenburg

  1. Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 17 november 2011, nr. DCM/MO-188/11, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2012), Staatscourant 2011 nr. 22649.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina