Sanctieregeling Zuid-Sudan 2012

[Regeling vervallen per 13-08-2014.]
Geldend van 02-05-2013 t/m 12-08-2014

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 januari 2012, nr. DJZ/BR/1514-11, houdende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Zuid- Sudan (Sanctieregeling Zuid-Sudan 2012)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (Pb EG L 21);

Gelet op Verordening (EU) nr. 1215/2011 van de Raad van de Europese Unie van 24 november 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 131/2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan en Zuid-Sudan (Pb EU L 310);

Gelet op Besluit 2011/423/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 18 juli 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Sudan en Zuid-Sudan en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/411/GBVB (Pb EU L 188);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-08-2014]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan en Zuid-Sudan (Pb EG L 21).

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 4 of 5 van Verordening (EG) nr. 131/2004 van toepassing zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 13-08-2014]

 • 1 Het is verboden om paramilitaire uitrusting en wapens, munitie, militaire voertuigen, militaire uitrusting en goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren aan personen, entiteiten of lichamen in Zuid-Sudan, of voor gebruik in Zuid-Sudan, ongeacht het land van oorsprong.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing met vooraf verleende ontheffing van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van:

  • a. niet-letale militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, of voor programma’s voor institutionele versterking van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie, de Europese Unie of de Gemeenschap;

  • b. materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie of de Europese Unie;

  • c. andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die gemaakt zijn van, of uitgerust zijn met, materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten in Zuid-Sudan;

  • d. ontmijningsuitrusting en materieel voor gebruik bij ontmijning; en

  • e. niet-letale militaire uitrusting uitsluitend bestemd ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Zuid-Sudan.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op de tijdelijke uitvoer van beschermende kleding voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, door personeel van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, of medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel.

Artikel 3

[Vervallen per 13-08-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Zuid-Sudan 2012.

Artikel 4

[Vervallen per 13-08-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Terug naar begin van de pagina