Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente [...] Ruimte en domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2012

[Regeling vervallen per 04-02-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 03-02-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2012, nr. 5723822/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Directie Beheer en Handhaving van Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de manager Handhaving van de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam van 17 november 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket te Amsterdam, de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2013]

De personen, werkzaam in de functie van

 • a) handhaver

 • b) senior handhaver

in dienst van de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2013]

 • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2013]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 23 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 12 personen in het domein I Openbare Ruimte en 11 personen in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 5

[Vervallen per 04-02-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 04-02-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2, onder a en b van dit besluit kunnen de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en een wapenstok.

Artikel 7

[Vervallen per 04-02-2013]

 • 1 De manager Handhaving van de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 04-02-2013]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, domein I Openbare Ruimte en domein II Milieu en Welzijn 2011 van 27 januari 2011, nr. 5684379/Justis/11, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 04-02-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 februari 2012 en vervalt op 4 februari 2013.

Artikel 10

[Vervallen per 04-02-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, domein I Openbare Ruimte en domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 januari 2012

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina