Samenwerkingsregeling ICT rechtshandhavingketen Curaçao en Nederland

Geldend van 04-02-2012 t/m 25-11-2019

Samenwerkingsregeling ICT rechtshandhavingketen Curaçao en Nederland

Nederland en Curaçao,

Overwegende,

 • dat de landen het wenselijk achten een optimale informatie-uitwisseling binnen en tussen de rechtshandhavingketens van de landen en diensten van de landen te bevorderen;

 • dat de landen een verantwoord en efficiënt beheer van de ICT-voorzieningen nastreven;

 • dat de landen het wenselijk achten dit beheer gezamenlijk in te richten en te regelen;

Gelet op artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;

Komen het volgende overeen:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de ministers: de Minister van Justitie van Curaçao en de Minister van Veiligheid en Justitie van Nederland;

 • b. ICT-voorziening: de door het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen en de beheerorganisatie opgeleverde, alsmede in de toekomst te verwerven centrale computer infrastructuur, programmatuur en decentrale voorzieningen;

 • c. landen: Curaçao, en Nederland voor zover het Bonaire, Sint Eustatius en Saba betreft.

Artikel 2

De landen werken samen met betrekking tot de ICT-voorziening in de rechtshandhavingsketen en op de wijze bij of krachtens deze onderlinge regeling bepaald.

Artikel 3

De eigendom van de hardware en de software van de ICT-voorziening, inclusief de licenties, wordt beheerd door de landen gezamenlijk.

Artikel 4

 • 1 De ministers dragen zorg voor de inrichting van de beheerorganisatie ten behoeve van de ICT-voorziening van de landen uiterlijk op het tijdstip van beëindiging van het Protocol Plan Veiligheid Nederlandse Antillen.

 • 2 De beheerorganisatie bezit rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht van het land waarin de rechtspersoon wordt gevestigd.

 • 3 Aan het hoofd van de beheerorganisatie staat een beheerder. De beheerder wordt benoemd door de ministers.

 • 4 De beheerorganisatie heeft tot taak:

  • a. het aanschaffen en beheren van de apparatuur en de programmatuur voor de ICT-voorziening;

  • b. het waarborgen van de continue beschikbaarheid van de systemen en de ondersteuning daarvan;

  • c. het technisch beheer van de ICT-voorziening;

  • d. het financieel en contractueel beheer;

  • e. het personeel beheer van het personeel dat in dienst is of werkzaam is ten behoeve van de beheersorganisatie.

 • 5 De ministers kunnen nadere regels vaststellen met betrekking tot:

  • a. de apparatuur en programmatuur;

  • b. de administratieve regels;

  • c. de personele voorzieningen, en

  • d. de kantoorvoorzieningen ten behoeve van het gemeenschappelijke beheer en de ICT-voorzieningen, met inbegrip van de beveiliging.

 • 6 De beheerder kan gebruikmaken van een derde partij voor de uitvoering van een of meer van de taken, genoemd in het eerste lid. Hij behoeft daartoe voorafgaande instemming van de ministers.

Artikel 5

 • 1 Er is een Regieberaad.

 • 2 Het Regieberaad heeft tot taak het adviseren van de ministers over het gebruik, het beheer en de doorontwikkeling van de ICT-voorziening.

 • 3 Het Regieberaad bestaat uit vertegenwoordigers op strategisch of leidinggevend niveau van de deelnemende organisaties. Iedere deelnemende organisatie is met maximaal één persoon vertegenwoordigd in het Regieberaad.

 • 4 De leden van het Regieberaad worden ieder door de minister van het desbetreffende land aangewezen.

Artikel 6

 • 1 Er is in elk van de landen een Gebruikersraad.

 • 2 De Gebruikersraad adviseert het Regieberaad over:

  • a. strategische wijzigingen en aanpassingen van het informatiesysteem en

  • b. de wijzigingen van tactische en operationele aard.

 • 3 De Gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers op tactisch of operationeel niveau van de deelnemende organisaties. Iedere deelnemende organisatie is met maximaal één persoon vertegenwoordigd in de Gebruikersraad.

 • 4 De leden van de gebruikersraad worden door de deelnemende organisaties aangewezen.

Artikel 7

 • 1 De beheerder stelt vóór 15 maart van het aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar een ontwerpjaarplan met een daarbij behorende ontwerpbegroting op. De ontwerpbegroting gaat vergezeld van een meerjarenraming voor ten minste vier op het begrotingsjaar volgende jaren. Hij zendt de ontwerpbegroting en het ontwerpjaarplan zonodig door tussenkomst van het bestuur van de rechtspersoon bedoeld in artikel 4, tweede lid, ter vaststelling toe aan de ministers.

 • 2 De ministers stellen het jaarplan van de beheerorganisatie vast met inachtneming van de in het eerste lid bedoelde begroting.

Artikel 8

 • 1 De beheerder dient jaarlijks zonodig door tussenkomst van het bestuur van de rechtspersoon bedoeld in artikel 4, tweede lid, vóór 1 april bij de ministers een jaarverslag in over de beheerorganisatie. Het jaarverslag bevat een verantwoording over de activiteiten, de doelstellingen en de prestatieafspraken zoals neergelegd in het jaarplan. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening met bijbehorende begroting en overige financiële gegevens van het daaraan voorafgaande jaar.

 • 2 Het jaarverslag gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door de beheerder in overeenstemming met de ministers aangewezen accountant.

 • 3 Bij de aanwijzing van de accountant bedingt de beheerder dat aan de ministers desgevraagd inzicht wordt geboden in de controlewerkzaamheden van de accountant.

Artikel 9

Met een door de ministers te bepalen frequentie vindt een audit plaats van de doelmatigheid van het gemeenschappelijk beheer, in hun opdracht uit te voeren door een onafhankelijke derde partij.

Artikel 10

Deze regeling treedt voor Curaçao en Nederland in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst. Deze regeling wordt binnen 30 dagen na ondertekening geplaatst in de Staatscourant en de Curaçaose Courant.

Artikel 11

De ministers evalueren jaarlijks na inwerkingtreding van deze onderlinge regeling de werking van de regeling.

Artikel 12

Deze onderlinge regeling wordt aangehaald als: Samenwerkingsregeling ICT rechtshandhavingketen Curaçao en Nederland.

Willemstad, 19 januari 2012

Curaçao,

E.R. Wilsoe

Nederland,

I.W. Opstelten

Bijlage

Overzicht beschikbare ICT systemen en gebruikers

Actpol

ACTPOL is een Politie Bedrijfsprocessen systeem, in gebruik bij;

 • Korps Politie Curaçao voor de start van PVNA (2006)

 • Korps Politie Bonaire vanaf oktober 2007

 • Korps Politie St.Maarten vanaf november 2008

 • Korps Politie Saba vanaf mei 2010

 • Korps Politie St. Eustatius vanaf juli 2009

 • SKS (Servisio Di Kontrol i Seguridat) vanaf maart 2010

 • Koninklijke Marechaussee vanaf mei 2011

Actbms

ACTBMS is een systeem dat gebruikt wordt bij grenscontrole, in gebruik bij;

 • Immigratiedienst Curaçao vanaf juni 2008

 • Immigratiedienst Bonaire vanaf oktober 2007

 • Immigratiedienst St. Maarten vanaf augustus 2008

 • Immigratiedienst Saba vanaf juni 2010

 • Immigratiedienst St. Eustatius vanaf juni 2010

 • Koninklijke Marechaussee vanaf oktober 2010

Actfms

ACTFMS is een systeem dat gebruikt wordt voor het inbrengen, beoordelen en verstrekken van Toelatingsvergunningen, gebaseerd op de LTU regeling, in gebruik bij;

 • Vreemdelingendienst Curaçao januari 2010

 • Vreemdelingendienst Bonaire vanaf april 2009

 • Vreemdelingendienst St. Maarten vanaf maart 2010

 • Vreemdelingendienst St. Eustatius vanaf april 2010

 • Vreemdelingendienst Saba vanaf oktober 2010

 • IND BES vanaf oktober 2010

Priem (parket registratie om)

PRIEM is een Parket Registratie en Informatie Management Systeem van het Openbaar Ministerie (OM), in gebruik bij:

 • OM Curaçao eind 2007

 • OM Bonaire vanaf april 2008

 • OM St. Maarten vanaf januari 2008

Actpbb

ACTPBB is een systeem waarmee de PV’s (processen-verbaal) van de Politie elektronisch worden doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie ter verdere verwerking (innen, doorsturen naar Gerecht, etc.), in gebruik bij:

 • OM Curaçao vanaf 2007

OM moet beslissen wanneer ze het op de andere eilanden wil implementeren.

Voogdijraad

Voor de Voogdijraad is er een systeem ontwikkeld om aanmeldingen te kunnen registreren. Tevens is er een alimentatie registratie module. In gebruik bij:

 • Voogdijraad Curaçao vanaf januari 2008

 • Voogdijraad Bonaire vanaf april 2008

 • Voogdijraad St. Maarten vanaf oktober 2008

Gevangeniswezen

Er is een gedetineerde registratie systeem in gebruik bij,

 • Huis van Bewaring Curaçao vanaf 2009

 • Huis van Bewaring St. Maarten vanaf 2009

Terug naar begin van de pagina