Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg 2012)

Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2011, MC-U-3093364, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 10 juni 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2010/11, 29 248, nr. 212);

Gezien mijn brief van 28 juni 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de beantwoording van vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Pakketadvies 2011 op 22 juni 2011 (Kamerstukken II 2010/11, 29 689, nr. 347);

Gezien het verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer der Staten-Generaal vastgesteld op 4 juli 2011 en de brief van 29 juni 2011 ter zake (Kamerstukken I, 2010/11, 29 248, L) en het daaropvolgende mondeling overleg met die commissie op 5 juli 2011;

Gezien mijn brief van 2 november 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de bijstelling tariefskorting eerste lijn (Kamerstukken II 2010/11, 29 247, nr. 152);

Besluit:

Artikel 1. werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op geneeskundige zorg of diensten als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet zoals huisartsen of verloskundigen die plegen te bieden, alsmede op paramedische zorg of diensten als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet zoals logopedisten die plegen te bieden.

Artikel 2. uitvoering van de aanwijzing

Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de Nederlandse Zorgautoriteit beleidsregels vast.

Artikel 3. neerwaartse bijstelling structurele taakstelling

De structurele taakstellingen per 1 januari 2012 op basis van de aanwijzing van 21 juli 2011 (MC-U-3073018) worden verlaagd tot € 98 miljoen (prijspeil 2011) voor huisartsenzorg, € 2 miljoen (prijspeil 2011) voor verloskundige zorg en € 5 miljoen (prijspeil 2011) voor logopedische zorg.

Van deze aanwijzing wordt door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant mededeling gedaan.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina