Besluit tot opschorting van de overbrenging van archiefbescheiden van de Pensioen [...] als bedoeld in artikel 13, lid 3 Archiefwet 1995

Geldend van 02-02-2012 t/m heden

Besluit tot opschorting van de overbrenging van archiefbescheiden van de Pensioen en Uitkeringsraad als bedoeld in artikel 13, lid 3 Archiefwet 1995

De Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

Gelet op artikel 13 derde en vierde lid van de Archiefwet 1995;

Gelet op het besluit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 december 2011.

Besluit:

Artikel 1

De overdracht van de afgesloten sociale dossiers betreffende de uitvoering van de regeling voor toekenning van een buitengewoon pensioen of periodieke uitkering voor oorlogsgetroffenen of hun nabestaanden (1947–2009) wordt voor een periode van 10 jaar opgeschort.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Besluit tot opschorting van de overbrenging van archiefbescheiden van de Pensioen en Uitkeringsraad als bedoeld in artikel 13, lid 3 Archiefwet 1995’.

Amstelveen, 11 januari 2012

De Raad van Bestuur,

Van de

Sociale verzekeringsbank,

E.F. Stoové,

voorzitter

Terug naar begin van de pagina