Instellingsbesluit CBA

[Regeling vervallen per 31-12-2016.]
Geldend van 01-02-2012 t/m 30-12-2016

Instellingsbesluit CBA

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2016]

 • a. Er is een interdepartementale Commissie Bedrijfsjuridisch Advies (CBA).

 • b. De CBA is een onderdeel van de Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en Wetgevingsbeleid (ICCW).

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2016]

De CBA heeft de volgende taken:

 • a) het geven van bedrijfsjuridische adviezen (waaronder aanbestedings- en privaatrechtelijke, uitgezonderd arbeidsrechtelijke en fiscaalrechtelijke vraagstukken) aan ministeries, interdepartementale gremia of onderdelen daarvan;

 • b) het ontwikkelen en onderhouden van standaardcontracten en algemene voorwaarden (eventueel inclusief toelichtingen) ten behoeve van de Rijksdienst;

 • c) het vervullen van de functie van platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De CBA bestaat uit:

  • een voorzitter, zijnde een directeur van een juridische directie van een ministerie;

  • een secretaris;

  • van elk ministerie telkens een lid en een plaatsvervangend lid met kennis van zaken op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht, aan te wijzen door of namens de betrokken minister;

  • een lid (en een plaatsvervangend lid) met kennis van zaken op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht, aan te wijzen door de Rijksgebouwendienst (RGD);

  • een lid (en een plaatsvervangend lid) met kennis van zaken op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht, aan te wijzen door Rijkswaterstaat (RWS);

  • een lid (en een plaatsvervangend lid) met kennis van zaken op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht, aan te wijzen door de Belastingdienst;

  • een lid en een plaatsvervangend lid met kennis van zaken op het gebied van het aanbestedings- en privaatrechtrecht, aan te wijzen door het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo.

 • 2 De voorzitter van de CBA is bevoegd één of meer leden, die werkzaam zijn bij een van de ministeries, buiten de krachtens het eerste lid aangewezen leden aan te wijzen op grond van bijzondere deskundigheid van de betrokkene op het gebied van het aanbestedings- en privaatrecht.

 • 3 De voorzitter en de secretaris worden benoemd op voordracht van de ICCW.

 • 4 De CBA wijst uit zijn midden één of twee plaatsvervangende voorzitters aan.

 • 5 Alleen leden die door of namens een minister zijn aangewezen hebben stemrecht.

 • 6 Het secretariaat van de CBA berust bij de directie Faciliteiten, Huisvesting en Inkoop Rijk (FHIR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 7 Het secretariaat ondersteunt de CBA bij de uitvoering van de in artikel 2 genoemde taken. Daarnaast zorgt het secretariaat voor de publicatie van onder andere de adviezen, de standaardcontracten en algemene voorwaarden binnen de rijksdienst en de voorlichting hierover aan allen die in de Rijksdienst werkzaam zijn. Het secretariaat is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de CBA.

 • 8 De CBA zal haar werkwijze en die van het secretariaat nader regelen en vormgeven.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De CBA kent een presidium bestaande uit de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter(s) en secretaris.

 • 2 Het presidium heeft tot taak de vergaderingen voor te bereiden en adviesgroepen te formeren die tot taak hebben een conceptadvies op te stellen.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2016]

De CBA stelt haar adviezen bij voorkeur met consensus vast. Indien geen overeenstemming bereikt kan worden is een tweederde meerderheid van de stemgerechtigde leden vereist voor de vaststelling van het advies. De leden die tegengestemd hebben, hebben het recht hiervan een gemotiveerde aantekening te laten opnemen in het advies.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De CBA legt jaarlijks een werkprogramma van haar werkzaamheden ter goedkeuring voor aan de ICCW.

 • 2 De CBA brengt jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan de ICCW.

 • 3 De CBA legt de door haar ontwikkelde standaardcontracten en algemene voorwaarden ter vaststelling voor aan de ICCW.

 • 4 De CBA legt adviezen die het karakter van een handleiding of een interpretatieve mededeling hebben, ter vaststelling voor aan de ICCW.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De CBA evalueert haar functioneren voor 2014.

 • 2 Het verslag van de evaluatie wordt ter kennis gebracht van de ICCW.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2012 en vervalt met ingang van 31 december 2016.

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant en wordt gezonden aan de leden van de ICCW.

Den Haag, 11 januari 2012

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J.T.K. Bos,

Directeur Wetgeving

Terug naar begin van de pagina