Regeling prestatiebox primair onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geldend van 28-01-2012 t/m 31-07-2015

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2011, nr. WJZ/343240 (2780), houdende regels voor de verstrekking van bijzondere bekostiging voor het primair en speciaal onderwijs in verband met de actieplannen Basis voor Presteren en Leraar 2020 en verstrekking van subsidie in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (Regeling prestatiebox primair onderwijs)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Voor de schooljaren 2011–2012 tot en met 2014–2015 verstrekt de Minister per schooljaar aan het bevoegd gezag van een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bijzondere bekostiging voor het realiseren van de afspraken ten aanzien van opbrengstgericht werken onderscheidenlijk professionalisering van leraren en schoolleiders die in het bestuursakkoord zijn vastgelegd.

 • 2 Voor de schooljaren 2011–2012 tot en met 2014–2015 verstrekt de Minister per schooljaar aan het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bijzondere bekostiging voor het realiseren van activiteiten in het kader van opbrengstgericht werken op de onderdelen taal en rekenen, toetsen in relatie tot de voortgangsregistratie en professionalisering van leraren en schoolleiders.

 • 3 Voor de schooljaren 2012–2013 tot en met 2015–2016 verstrekt de minister per schooljaar aan het bevoegd gezag van een school subsidie voor het versterken van de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuureducatie.

Artikel 3. Bekostiging en verdeling van de middelen

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De bijzondere bekostiging en de subsidie, bedoeld in artikel 2, bestaat uit een bedrag per leerling en voor de activiteiten ten behoeve van de professionalisering van schoolleiders uit een bedrag per school.

 • 2 Het leerlingenaantal wordt berekend op grond van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de bijzondere bekostiging of subsidie wordt verstrekt met dien verstande dat voor het schooljaar waarin een nieuwe school wordt geopend het aantal leerlingen van de school op 1 oktober volgende op de opening geldt.

 • 3 De bedragen per leerling en per school, alsmede de wijze van betaling, worden jaarlijks bij regeling door de minister vastgesteld.

Artikel 4. Besteding en verantwoording

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De bijzondere bekostiging en subsidie kan ook worden besteed aan andere activiteiten van de school waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 2 De accountantsverklaring bij de jaarrekening bevat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de op grond van deze regeling verstrekte middelen.

Artikel 5. Verstrekking bijzondere gegevens

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Met betrekking tot de aanspraken op bijzondere bekostiging en de subsidie op grond van deze regeling en in aanvulling op de gegevens, bedoeld in de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC, stelt het bevoegd gezag aan de minister jaarlijks, voor al de scholen waarvan hij het bevoegd gezag is gezamenlijk, gegevens ter beschikking omtrent de wijze waarop de verstrekte bijzondere bekostiging en subsidie heeft bijgedragen tot het daarmee beoogde doel. Daarbij worden in elk geval gegevens verstrekt omtrent de hoogte van de bestede bedragen per activiteit.

 • 2 De bijzondere gegevens worden in de vorm van een beknopt verslag per doel als bedoeld in artikel 2, als afzonderlijke bijlage tegelijkertijd aangeleverd bij het jaarverslag dat betrekking heeft op het kalenderjaar waarin de bijzondere bekostiging en subsidie is ontvangen of besteed.

 • 3 Voor de schooljaren 2010–2011 tot en met 2014–2015 heeft de verplichting tot het verstrekken van bijzondere gegevens tevens betrekking op de aanspraken op grond van de artikelen 28 en 28a van het Besluit bekostiging WPO, waarin is bepaald dat voor de bestrijding van onderwijsachterstanden onder bepaalde voorwaarden aanvullende bekostiging personeelskosten kan worden toegekend.

Artikel 6. Intrekking andere regelingen

[Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 8. Bedragen schooljaar 2012–2013

[Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Het bedrag per leerling bedoeld in artikel 3, eerste lid, is voor het in de eerste kolom genoemde doel en artikel voor de eerste 5 maanden van het schooljaar 2012–2013 het bedrag genoemd in de tweede kolom.

  Artikel

  bedrag per leerling

  2, eerste lid (opbrengstgericht werken basisonderwijs)

  € 19,55

  2, eerste lid (professionalisering leraren basisonderwijs)

  € 10,20

  2, tweede lid (taal en rekenen,toetsen (voortgezet) speciaal onderwijs)

  € 13,79

  2, tweede lid (professionalisering leraren (voortgezet) speciaal onderwijs)

  € 28,84

  2, derde lid (cultuureducatieve activiteiten)

  € 4,55

 • 2 Het bedrag per school bedoeld in artikel 3, eerste lid, is voor de eerste 5 maanden van het schooljaar 2012–2013 voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs € 809 en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs € 1.415.

 • 3 De bekostigingsbedragen voor de eerste 5 maanden van het schooljaar 2012–2013 worden in maart 2012 uitbetaald.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling prestatiebox primair onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina