Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2012

[Regeling vervallen per 30-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 29-01-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 januari 2012, nr. 5723249/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur bij de Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland van 18 januari 2012 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Kennemerland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 30-01-2017]

De personen, werkzaam in de functie (milieu-) inspecteur in dienst bij de Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 30-01-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 30-01-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 30-01-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 30-01-2017]

  • 1 De directeur Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 30-01-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 30-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 30 januari 2012 en vervalt op 30 januari 2017.

Artikel 10

[Vervallen per 30-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 januari 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina