Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties verordeningen hygiënemaatregelen (PPE) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011, de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in de kalkoensector (PPE) 2011 en de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011 (Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties verordeningen hygiënemaatregelen (PPE) 2011)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties verordeningen hygiënemaatregelen (PPE) 2011.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Zoetermeer, 3 november 2011

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage 1. Eisen controle-instanties

[Vervallen per 01-01-2015]

1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

[Vervallen per 01-01-2015]

De controle-instantie en alle bij de controle betrokken personen mogen binnen een periode van één jaar voorafgaand aan de controle geen consultancy of trainingsactiviteiten uitgevoerd hebben bij de te controleren onderneming.

2. Eisen aan coördinatoren en controleurs

[Vervallen per 01-01-2015]

2.1. Coördinator

[Vervallen per 01-01-2015]

De controle-instantie stelt één persoon aan als coördinator voor de controle op de naleving van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011, de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in de kalkoensector (PPE) 2011 en de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011 (hierna: de verordeningen). Deze coördinator is verantwoordelijk voor het controleproces en treedt op als contactpersoon naar het productschap. Deze coördinator heeft minimaal een HBO-niveau en is aantoonbaar deskundig en verantwoordelijk voor het controleproces. Daarnaast beoordeelt deze coördinator de rapportages van de controleurs op volledigheid, begrijpelijkheid, en correctheid.

2.2. Controleur

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten behoeve van de controles kunnen controleurs worden ingezet met een MBO-niveau in een relevant studiegebied (bijvoorbeeld MAS primair). Daarnaast dient de controleur aantoonbaar ervaring te hebben, door minimaal één jaar in de betreffende branche actief te zijn geweest en adequaat intern geschoold te worden. Een controleur mag maximaal gedurende vijf jaar aaneengesloten de vereiste controles bij een onderneming uitvoeren.

2.3. Scholingsprogramma

[Vervallen per 01-01-2015]

De controle-instantie verzorgt tevens adequate interne scholing van de coördinatoren en controleurs. Het scholingsprogramma dient een goed inzicht te geven in de meest actuele voorschriften, de interpretatie van de controlevragen, het gebruik van de checklijsten en de rapportage. Daarnaast dient het (bij)scholingsprogramma de betreffende controleur of coördinator op de hoogte te stellen van gewijzigde of nieuwe regelgeving die van belang is voor de schakel waarin de controleur actief is. Het programma dient aan te sluiten bij het opleidingsniveau van de betreffende medewerker. Op verzoek dient de controle-instantie aan te kunnen tonen dat het scholingsprogramma op adequate wijze is ingevuld.

Onderstaand tabel geeft een overzicht van de kwalificaties waar coördinatoren en controleurs minimaal aan moeten voldoen.

Criterium

Minimale vereisten

Aantoonbaar document ter beoordeling

Persoonlijke kenmerken

Ethisch, open geest, diplomatiek, goed waarnemingsvermogen, opmerkzaam, besluitvaardig, zelfstandig.

Functioneringsbeoordeling. Rapportage toezicht op controleur.

Opleiding

Relevante agrarische opleiding op minimaal MBO Niveau (minimaal HBO niveau voor coördinatoren).

Diploma, CV (formulier)

Vereiste kennis

Kennis van regelgeving op het gebied van I&R, voedselveiligheid, welzijn en hygiëne in de pluimveesector. Kennis over wettelijk toegestaan gebruik en toepassing van diergeneesmiddelen bij pluimvee.

Intern scholingsprogramma

Controlevaardigheden

Ervaring als zelfstandig controleur op relevant werkterrein.

CV (formulier)

Ervaring

Minimaal één jaar werkervaring in de intensieve veehouderij (pluimveehouderij of varkenshouderij) dan wel de pluimveeverwerkende industrie in relevante functie (productie, vertegenwoordiger, kwaliteitszorg) of minimaal 20 controles uitgevoerd bij representatieve bedrijven in de pluimveesector.

CV (formulier)

3. Uitvoering controle

[Vervallen per 01-01-2015]

De controles worden uitgevoerd volgens een door het productschap vastgestelde checklijst.

4. Geheimhoudingsplicht en beschikbaarheid controlegegevens

[Vervallen per 01-01-2015]

De controle-instantie is bij de uitoefening van zijn taken als omschreven in de verordeningen, verplicht tot geheimhouding met betrekking tot commerciële en bedrijfseigen technische informatie van de te controleren ondernemingen. Daarnaast hebben de controle-instanties geheimhoudingsplicht ten aanzien van het verspreiden van de informatie, verkregen tijdens de controle. De rapportages dienen uitsluitend te worden verstrekt aan de gecontroleerde ondernemer en aan de voorzitter (zie punt 5). Gegevens dienen minimaal zes jaar te worden bewaard.

De controlerende instantie dient zijn geheimhoudingsplicht bij de te controleren onderneming te melden. Alle bij de controlewerkzaamheden betrokken personen dienen een geheimhoudingverklaring te ondertekenen bij aanvang van de werkzaamheden.

5. Controlerapportages

[Vervallen per 01-01-2015]

De controle-instantie is in staat een adequate rapportage van de controles te produceren. De controle-instanties registreren de controlerapportages in een centrale database. De voorzitter is bevoegd om de in de database geregistreerde controlerapporten te controleren op juistheid, volledigheid en tijdigheid. Het productschap is verantwoordelijk voor de totstandkoming en het beheer van de centrale database.

6. Periodieke rapportage

[Vervallen per 01-01-2015]

Nadat de controle-instantie is erkend dient deze ten minste één maal per jaar een rapportage aan de voorzitter te overleggen. In deze rapportage zijn minimaal de volgende gegevens opgenomen:

6.1. Organisatie

[Vervallen per 01-01-2015]

 • a. Eventuele voorgenomen wijzigingen in accreditaat;

 • b. Eventuele voorgenomen wijzigingen in procedures;

 • c. Aantal controleurs;

 • d. Verloop in de controleurs;

 • e. Beschrijving uitgevoerde afstemmingsactiviteiten en bijscholingsactiviteiten controleurs en coördinator.

6.2. Overzicht aantal gecontroleerde en nog te controleren ondernemingen per schakel

[Vervallen per 01-01-2015]

6.3. Controles

[Vervallen per 01-01-2015]

 • a. Aantal uitgevoerde controles per schakel (bijvoorbeeld opfok-, fok- en vermeerderingsbedrijven, vleeskuikenbedrijven);

 • b. Aantal weigeringen;

 • c. Gemiddelde duur controle per schakel;

 • d. Aantal geconstateerde afwijkingen per norm per schakel;

 • e. Gemiddeld aantal geconstateerde afwijkingen per controle.

6.4. Knelpunten en evaluatieoverzicht

[Vervallen per 01-01-2015]

Overzicht van reacties en klachten van de gecontroleerde ondernemingen en van knelpunten in uitvoering van de controlewerkzaamheden door de controle-instantie ten behoeve van de evaluatie van de verordeningen.

Indien de voorzitter in het belang van de verordeningen dit noodzakelijk acht, kan aan de controle-instanties gevraagd worden (onderdelen uit) deze rapportage vaker aan te leveren.

7. Harmonisatieoverleg

[Vervallen per 01-01-2015]

De controles in het kader van de verordeningen worden door verschillende controle-instanties uitgevoerd. Om de kwaliteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en uniformiteit te kunnen waarborgen organiseert de voorzitter minimaal één maal per jaar een harmonisatieoverleg met alle controle-instanties. De controle-instantie is verplicht om hier een vertegenwoordiger naar af te vaardigen. De voorstellen uit het harmonisatieoverleg worden vastgelegd in een verslag. Voorstellen die door de voorzitter worden aangenomen zijn voor alle controle-instanties bindend.

Terug naar begin van de pagina