Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011

Geldend van 26-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 januari 2012, nr. IVV/OOG/2011/5163, Directie Inkomensverzekeringen- en voorzieningen, tot aanwijzing van ontwikkelingsorganisaties als bedoeld in de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet en 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen (Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet en 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties

Als organisaties voor ontwikkelingssamenwerking worden aangewezen:

 • a. per datum van lidmaatschap van de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO)

  • 1°.

   • Agriterra;

   • AMREF Flying Doctors Nederland;

   • Both Ends;

   • CARE Nederland;

   • Connect International;

   • Cordaid;

   • Dance4life International;

   • Dark & Light Blind Care;

   • Dorcas Aid International (DAI);

   • Edukans;

   • ETC Foundation;

   • Fair Trade Original;

   • Freevoice;

   • Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk (GZB);

   • Global Initiative on Psychiatry (GIP);

   • Healthnet-TPO;

   • Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS);

   • IKV Pax Christie;

   • Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO);

   • International Child Support (ICS);

   • International Institute for Communication and Development (IICD);

   • International Water and Sanitation Centre (IRC);

   • Interserve Nederland;

   • Kerkinactie;

   • Leprastichting;

   • Mama Cash;

   • Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV);

   • Mensen met een Missie;

   • Mill Hill Organisation(MHM);

   • Milieukontakt International;

   • Nederlandse Rode Kruis (NRK);

   • Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD);

   • Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA);

   • Oxfam Novib;

   • Press Now;

   • Rutgers WPF;

   • SIMAVI;

   • SOLIDARIDAD;

   • SOS-Kinderdorpen;

   • Social Trade Organisation (STRO);

   • Tear;

   • Terre des Hommes;

   • Theatre Embassy;

   • Transnational Information Exchange (TIE);

   • Voluntary Service Overseas-Nederland (VSO);

   • War Child Nederland;

   • War Trauma Foundation;

   • WASTE;

   • WEMOS;

   • Woord en Daad (W&D);

   • World Vision;

   • Zeister Zendingsgenootschap (ZZG);

   • Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG);

   • ZOA-Vluchtelingenzorg.

  • 2°. Uitsluitend voorzover er naar het oordeel van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken sprake is van uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking:

   • Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK);

   • Schorer Stichting;

   • Stichting Kinderpostzegels Nederland;

   • Stichting SOMO;

   • VluchtelingenWerk Nederland.

 • b. overige uitzendende organisaties:

  • Artsen zonder Grenzen;

  • de deputaten voor de Buitenlandse Zending (dep. BZ) van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland;

  • de deputaten voor Hulpverlening in Binnen- en Buitenland (dep. HBB) van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland;

  • Defence for Children International;

  • de religieuze instituten en overige organisaties die missionarissen en ontwikkelingswerkers uitzenden voorzover deze zijn aangesloten bij de Evangelische Zendingsalliantie (EZA);

  • Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT);

  • Mercy Ships Holland;

  • Nederlands Olympisch Comité - Nederlandse Sport Federatie (NOC/NSF);

  • SNV/Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie;

  • Stichting Dental Health International Nederland (DHIN);

  • Stichting Kinderhulp Mondiaal (Kimon);

  • Unie van Baptistengemeenten;

  • De Verre Naasten (DVN);

  • Wycliffe Bijbelvertalers.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor de organisaties, voorzover deze niet vermeld waren in de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2005, terug tot en met 1 januari 2011 dan wel, indien eerder gelegen, tot en met de datum van het lidmaatschap van de PSO.

Artikel 4. Citeertitel

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 januari 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina